วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดสกลนคร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
2
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
3
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
4
โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
5
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
6
ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
7
ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
8
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
9
ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
10
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
11
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
12
ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
13
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
14
หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
15
ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
16
โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
17
กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
18
นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร
19
นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
20
โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
21
อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
22
กุดบาก กุดบาก สกลนคร
23
นาม่อง กุดบาก สกลนคร
24
กุดไห กุดบาก สกลนคร
25
พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
26
วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
27
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
28
นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
29
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
30
ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
31
นาใน พรรณานิคม สกลนคร
32
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
33
บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
34
เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
35
พังโคน พังโคน สกลนคร
36
ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
37
แร่ พังโคน สกลนคร
38
ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
39
ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
40
วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
41
ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
42
หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
43
คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
44
ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
45
นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร
46
หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร
47
หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร
48
สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร
49
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
50
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
51
ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
52
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
53
คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
54
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
55
หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
56
ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
57
นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
58
อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
59
นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
60
คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
61
กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร
62
หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร
63
คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร
64
หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร
65
นาแต้ คำตากล้า สกลนคร
66
แพด คำตากล้า สกลนคร
67
ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
68
มาย บ้านม่วง สกลนคร
69
ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร
70
ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร
71
ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
72
ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
73
โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
74
หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร
75
บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
76
อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
77
โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
78
วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
79
โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
80
ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
81
นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
82
บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
83
สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
84
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
85
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
86
บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
87
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
88
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
89
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
90
หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
91
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
92
ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
93
พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
94
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
95
ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
96
ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
97
ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
98
ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
99
บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
100
ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
101
ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
102
วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
103
ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
104
เต่างอย เต่างอย สกลนคร
105
บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
106
นาตาล เต่างอย สกลนคร
107
จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
108
ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
109
เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
110
ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
111
แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
112
บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
113
เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
114
ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร
115
โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร
116
หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร
117
บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
118
นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
119
นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
120
บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
121
เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
122
สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
123
หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
124
โคกภู ภูพาน สกลนคร
125
กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร