วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ดงคำ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
2 2 ดุงน้อย ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
3 8 ศรีสุทโธ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
4 50 ดงคำ1 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
5 51 ดงคำ2 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
6 53 ดงแดนเมืองเหนือ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
7 54 ดงแดนเมืองใต้ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
8 55 อาสาพัฒนา ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
9 56 อาสาพัฒนา2 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
10 57 อาสาพาสุข ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
11 58 ศรีสมบัติ1 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
12 59 ศรีสมบัติ2 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
13 60 ศรีขวัญเมือง ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
14 61 สระศรีพัฒนา ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
15 62 ประดู่1 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
16 63 ราชพัสดุประดู่ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
17 64 ศรีผดุง1 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
18 65 ศรีผดุง2 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
19 66 ทุ่งธนไพศาล ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
20 68 ศรีอุดม ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
21 69 ศรีอุดม1 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
22 70 ศรีอุดม2 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
23 71 ศรีนพคุณ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
24 72 หนองหินเหนือพัฒนา ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
25 74 หนองหินเหนือสุขสวัสดิ์ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
26 75 หนองหินใต้ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
27 76 หนองหินสามัคคีธรรม ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
28 77 ศรีบูรพา1 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
29 78 ศรีบูรพา2 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
30 79 ศรีบูรพา3 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
31 80 โนนกกบาก ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
32 81 อาสาแสนสุข ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
33 1 ดุง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
34 2 นาโฮง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
35 3 ถ่อนคำหวด บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
36 4 โนนสวรรค์ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
37 5 ห้วยปลาโด บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
38 6 หนองสองห้อง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
39 7 หนองไฮ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
40 8 ปอพาน บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
41 9 ดุงเหนือ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
42 10 ศรีสามารถ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
43 12 วังพระองค์ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
44 13 โนนสำราญ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
45 50 บ้านดุง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
46 11 สันติสุข บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
47 14 สระแก้ว บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
48 15 ปอพานใต้ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
49 16 หนองสองห้องใต้ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
50 17 โนนธงชัย บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
51 18 ห้วยปลาโดเหนือ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
52 51 โนนทัน บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
53 52 ดุงเหนือ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
54 1 ดงเย็น ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
55 2 ป่าเป้า ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
56 3 ดงแสนสุข ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
57 4 ดงสง่า ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
58 5 ดงสวรรค์ ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
59 6 ป่าเป้าน้อย ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
60 7 โนนชัยศิลป์ ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
61 8 ป่าเป้าทอง ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
62 1 โพนสูงสวัสดิ์ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
63 2 โพนสูงเหนือ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
64 3 โพนสูงใต้ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
65 4 ปากดง โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
66 5 หนองแต้ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
67 6 โชคอำนวย โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
68 7 นาจาน โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
69 8 โนนสำราญ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
70 9 ฝาง โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
71 10 ดงค้าพัฒนา โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
72 11 ปากดงเหนือ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
73 12 สุขสบาย โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
74 13 ทุ่งโพธิ์ทอง โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
75 14 โพนสูงน้อย โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
76 15 โพนสูงสามัคคี โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
77 16 หนองแต้เหนือ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
78 17 หนองข่า โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
79 1 อ้อมกอ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
80 2 ดงดารา อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
81 3 โคกคำไหล อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
82 4 ไผ่ล้อม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
83 5 โนนหอม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
84 6 ศรีเจริญ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
85 7 โนนสมบัติ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
86 8 เดชอุดม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
87 9 โนนสมบูรณ์ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
88 10 โนนศรีทอง อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
89 1 จันทน์ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
90 2 โนนศึกษา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
91 3 ทรายมูล บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
92 4 ตูม บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
93 5 หนองกา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
94 6 โนนสิมมา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
95 7 หัวฝาย บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
96 8 ดงยาง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
97 9 เหล่าอุดม บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
98 10 บ่อศิลา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
99 11 ดงหวาย บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
100 12 ทรัพย์สมบูรณ์ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
101 13 นาเจริญ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
102 14 สายน้ำผึ้ง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
103 15 ดงบาตร บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
104 16 นาสีทอง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
105 17 ทรายทอง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
106 18 โนนสิมมาเหนือ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
107 1 ชัย บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
108 2 ทุ่ง บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
109 3 กล้วย บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
110 4 นาสีนวล บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
111 7 โนนสีทอง บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
112 8 ดงไพรวัลย์ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
113 9 โนนสะอาดใต้ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
114 1 นาไหม นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
115 5 โนนสะอาด บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
116 6 ค้อเขียว บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
117 2 ผึ้ง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
118 3 นาขี้นาค นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
119 4 กุดดู่ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
120 5 ท่าบ่อยาง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
121 6 วังคางฮุง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
122 7 นาคำวัง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
123 9 เเสนอุดม นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
124 10 เมืองนาซำ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
125 11 ศรีบุญทัน นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
126 8 สุวอ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
127 12 โนนประเสริฐ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
128 13 ทุ่งกว้างพัฒนา นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
129 1 ถ่อนนาลับ ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
130 2 นามั่ง ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
131 3 ทุ่งใหญ่ ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
132 4 หนองลาด ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
133 5 หนองแวง ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
134 6 โพธิ์ชัย ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
135 7 โพธิ์ท่าเมือง ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
136 8 เทพเทวี ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
137 1 วังทอง วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
138 2 วังดารา วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
139 3 เหล่าหลวง วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
140 4 คำเจริญ วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
141 5 คำแมด วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
142 6 วังแสนสุข วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
143 7 วังสมบัติ วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
144 8 เหล่าหลวงใต้ วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
145 9 วังชัย วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
146 1 ม่วง บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
147 2 เมืองไพร บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
148 3 กมลศิลป์ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
149 4 สามัคคี บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
150 5 ศรีเมือง บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
151 6 หนองสว่าง บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
152 7 หนองสวรรค์ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
153 8 ศรีวัฒนา บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
154 9 ม่วงเหนือ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
155 10 ม่วงใต้ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
156 12 หนองหว้า บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
157 13 หนองซุมฮุม บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
158 14 ศรีเมืองใหม่ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
159 1 ตาด บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
160 11 โนนเมือง บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
161 2 โนนทองหลาง บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
162 3 โคกกลางเหนือ บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
163 4 โคกกลางใต้ บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
164 5 สมวิไล บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
165 6 โนนสวรรค์ บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
166 7 งิ้ว บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
167 8 มีชัย บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
168 9 คำภูเงิน บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
169 10 โนนผักหวาน บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
170 1 นาคำ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
171 2 พรสันติ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
172 3 ดงคำบอน นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
173 4 คำสง่า นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
174 5 หัวดงยาง นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
175 6 ดอนขี้เหล็ก นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
176 7 นาดี นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
177 8 ดงวัฒนา นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
178 9 โนนอุดม นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
179 10 โนนสมโภชน์ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
180 11 โนนงาม นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
181 12 ดอนขี้เหล็กใต้ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
182 13 ดอนขี้เหล็กเหนือ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี

Tag: เวลาละหมาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เวลาละหมาด อัสรี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เวลาละหมาด มักริบ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เวลาละหมาด อีชา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เวลาละศีลอด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เวลาเปิดปอซอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เวลาแก้บวช อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มัสยิด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี