วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ


 
 
มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ


ชื่อ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ    ชื่อรอง ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ

ละติจูด 13.923326   ลองจิจูด 100.795593

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ ศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ

 

ประวัติการก่อตั้งศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

 

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2533 นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ได้เข้าเยี่ยมนายประเสริฐ มะหะหมัด จุฬาราชมนตรี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดแข่งขันการอ่าน คัมภีร์อัลกุรอาน ระหว่าง ประเทศ ในโอกาสนี้ จุฬาราชมนตรีได้ปรารภกับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง มหาดไทยว่ารัฐบาลได้จัดสร้างพุทธมณฑล เพื่อให้พี่น้องชาวไทยพุทธ ใช้เป็น สถานที่ประกอบศาสนกิจมาเป็นเวลานานแล้ว รัฐบาลควรจัดหาสถานที่ที่จะให้ ชาวไทยมุสลิมใช้เป็นศูนย์รวม ในการประกอบกิจการทางศาสนาอิสลามบ้าง เช่น การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2533 ให้กระทรวงมหาดไทย จัดหาที่ราชพัสดุและงบประมาณเพื่อสร้างที่ประชุมจัดงานเมาลิดกลางฯ โดยพิจารณารายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

          ในการนี้ กระทรวงหมาดไทยโดยกรมการปกครอง จึงจัดทำโครงการ ก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ขึ้น ประกอบด้วย อาคารหอประชุม อาคารสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารมัสยิด อาคารบ้านพักจุฬาราชมนตรี อาคารที่พักสำหรับผู้เดินทาง อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร โรงครัว) บ้านพักเจ้าหน้าที่ สนามอเนกประสงค์ และระบบ สาธารณูปโภค ซึ่งใช้งบประมาณ 528 ล้านบาท กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุบริเวณแขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างฯ และสำนักงบประมาณ จัดสรรเงินงบประมาณให้กรมการปกครอง สร้างอาคารหอประชุม เพียง รายการเดียว โดยตั้งงบประมาณประจำปี 2537 และผูกพันงบประมาณในวงเงิน 204 ล้านบาท

          ดังนั้น เพื่อให้โครงการก่อสร้างศูนย์ฯ เป็นไปตามเป้าหมาย กระทรวงมหาดไทย (โดยกรมการปกครอง) จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 เห็นชอบโครงการ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ และให้ดำเนิน กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์

          1. เป็นที่จัดประชุมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

          2. เป็นศูนย์กลางการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ของจุฬาราชมนตรี

          3. เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการ ไปประกอบพิธีฮัจย์

          4. เป็นศูนย์ประสานงาน แลกเปลี่ยนข่าวสาร และส่งเสริมความ สัมพันธ์กับประเทศมุสลิม

          5. ให้ชาวไทยมุสลิมและประเทศมุสลิม เข้าใจเกี่ยวกับการอุปถัมภ์ศาสนาอิสลามของรัฐบาล โดยให้ดำเนินการ รวม 8 รายการ ต่อไปนี้

                 1. ถมดินปรับปรุงบริเวณ

                 2. ก่อสร้างอาคารหอประชุม

                 3. ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

                 4. อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่

                 5. อาคารสำนักงานจุฬาราชมนตรี

                 6. สนามอเนกประสงค์และสวนพักผ่อน

                 7. ระบบสาธารณูปโภค

                 8. อาคารมัสยิด

          หลังจากนั้น กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง จึงดำเนินการ ก่อสร้าง แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ รวมงบประมาณก่อสร้าง ประมาณ 328 ล้านบาท ดังนี้

          การก่อสร้างระยะที่ 1 อาคารหอประชุม ถมดินปรับบริเวณรั้ว รอบบริเวณ ใช้งบประมาณปี 2537 - 2542 รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 157 ล้านบาท

          การก่อสร้างระยะที่ 2 อาคารสำนักจุฬาราชมนตรี บ้านพักเจ้าหน้าที่ สนามเอนกประสงค์ สวนผักผ่อน และระบบสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณปี 2539 - 2542 รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 80 ล้านบาท ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ กรมการปกครองจึงยกเลิกสัญญาจ้าง และได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยรวมการก่อสร้าง ระยะที่ 1 - 2 เป็น สัญญาจ้างฉบับเดียว ใช้ส่วนเงินที่เหลือจ่ายเป็นค่าจ้างจำนวน 147 ล้านบาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2544

          การก่อสร้างระยะที่ 3 อาคารมัสยิด ใช้งบประมาณปี 2540 - 2544 ค่าก่อสร้าง 91 ล้านบาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2544

          การก่อสร้างทั้ง 3 ระยะ ที่เป็นกิจการตามวัตถุประสงค์และตามความจำเป็น มี 8 รายการ เหลือการก่อสร้างอาคารตามโครงการ อีก 5 รายการ ได้แก่ อาคารบ้านพักจุฬาราชมนตรี อาคารที่พักผู้เดินทาง อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) โรงเพาะชำ โรงซ่อมเครื่องกล วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 170 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2540 ให้ก่อสร้างเพิ่มเติมแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ แม้ว่าจะได้ขอตั้งงบ ประมาณ มาตั้งแต่ปี 2542

          ขณะนี้การก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ในส่วนที่ได้รับงบประมาณ ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ จุฬาราชมนตรีและคณะทำงานเข้ามาใช้เป็นสถานที่ทำการของสำนักจุฬาราชมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยอาคารดังกล่าวได้แบ่งการทำงาน ดังนี้

1. สำนักจุฬาราชมนตรี ชั้นที่ 3

2. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ชั้นที่ 2

3. สำนักงานสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล ชั้นที่ 1


รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ

บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 3
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ถนนคลองเก้า ตำบล คลองสิบ
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02949-4308    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 3 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2555, 14:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 115.87.72.185 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 868 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดศูนย์ฯ อิสลามแห่งชาติ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-