วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 50 ป่าขอม ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2 52 การเคหะแห่งชาตินครศรีฯ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
3 51 หลังวัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4 54 ลูกแม่อ่างทอง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
5 55 ท้าวโคตร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
6 56 เพชรจริก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
7 57 ศาลามีชัย ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
8 58 หัวท่า ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
9 59 บุญนารอบ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
10 61 กรแก้ว ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
11 60 ประตูชัย-ไชยสิทธิ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
12 62 หัวถนนก้าวหน้า ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
13 63 มุมป้อม ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
14 64 ตลาดท่าม้า ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
15 65 ปิยะสุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
16 66 ศรีธรรมโศก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
17 67 สวนป่าน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
18 68 หอไตร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
19 69 หน้าพระธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
20 70 ป้อมเพชร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
21 71 พระเวียง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
22 50 คูขวางท่าวัง-เขต2 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
23 51 คูขวางท่าวัง-เขต3 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
24 52 ท่าโพธิ์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
25 53 มะขามชุม ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
26 54 หน้าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
27 55 ตากสิน-วัดชะเมา ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
28 58 หน้าทักษิณ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
29 59 ป่าโล่ง ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
30 61 ท่ามอญ(ศรีทวี) ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
31 56 ดอนไพร ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
32 57 ราชนิคม ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
33 60 นิยมสุข ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
34 62 บางงัน ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
35 50 คูขวางคลัง-เขต1 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
36 51 หน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
37 52 บ้านตก คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
38 53 สารีบุตร คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
39 54 พะเนียด คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
40 55 ประตูขาว คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
41 56 ท่าช้าง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
42 57 บ่ออ่าง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
43 58 ตลาดยาว คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
44 59 เศรษฐีศรีนคร คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
45 60 ตลาดแขก คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
46 1 ท่าไร่ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
47 2 ไร่บน ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
48 3 นางพระยา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
49 6 คลองขุด ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
50 1 ปลายท่า นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
51 3 บางหลวง ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
52 4 ปากนํ้า ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
53 5 บางพุดทรา ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
54 6 บางกระบือ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
55 1 ปากน้ำ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
56 2 ปากนครบน ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
57 2 ห้วยน้ำเย็น นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
58 3 หน้าโพธิ์ นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
59 4 โพธิ์หิน นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
60 4 ตากแดด ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
61 5 คันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
62 5 ยางเตี้ย นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
63 6 นาทราย นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
64 1 สวนพล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
65 2 นาโหนด กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
66 5 ตีนนา กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
67 8 แพงเซา กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
68 3 หนองบัว ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
69 3 ย่านซื่อ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
70 4 ชัน กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
71 6 กลาง กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
72 7 ห้วยปราง กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
73 9 หนองลุง กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
74 1 พระเซียน ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
75 4 น้ำพุ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
76 4 สมอชัย มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
77 5 สามดอน มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
78 2 โพธิ์ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
79 5 ทุ่งทิศพรหม ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80 1 คลองลาว มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
81 2 สวนพริก มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
82 3 ป่ากล้วย มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
83 6 คลองลาว มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
84 9 ทวดเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
85 1 มะม่วงปลายแขน ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
86 2 ขวาง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
87 1 ปากสระ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
88 2 หัวทะเล นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
89 3 ทุ่งโหนด นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
90 4 คลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
91 5 นาเคียนเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
92 6 นาเคียนใต้ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
93 3 โคกทึง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
94 4 ป่ายาง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
95 7 บ้านใหม่ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
96 8 โคกม่วง นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
97 50 สันติธรรม นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
98 5 ท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
99 6 สำนักหลุมพอ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
100 7 ห้วยหูแร้ง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
101 8 คลองคอน ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
102 2 ทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
103 6 ทุ่งแย้ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
104 1 พระมงกุฎ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
105 3 ใสขัน โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
106 4 ยวนแหล โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
107 5 โพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
108 7 นาโพธิ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
109 8 โพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
110 9 ปากสระ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
111 52 ซอยต้นหว้า โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
112 54 ตลาดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
113 56 นครอาชีวศึกษา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
114 50 บ่อทรัพย์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
115 51 วัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
116 53 ไสเจริญ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
117 55 บุญพา-สันติ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
118 57 ทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
119 58 กอไผ่ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
120 60 หน้าแขวงการทางนครศรีฯ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
121 62 ทุ่งจีน โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
122 66 ชุมแสง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
123 67 บขส โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
124 59 ไทยสมุทร โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
125 61 เทวบุรี-คลองห้วย โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
126 63 นอกไร่-สะพานยาว โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
127 64 บ้านโพธิ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
128 65 เคหะเอื้ออาทรสะพานยาว โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
129 1 บางพุดทรา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
130 2 บ้านท่าสะท้อน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
131 3 กลาง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
132 5 บางใหญ่ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
133 6 บางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
134 4 เนิน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
135 7 บางสะพาน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
136 8 ปลายอูเสา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
137 9 บ่อจิก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
138 10 หนองนก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
139 11 เกาะโพธิ์แจ้ง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
140 1 ท่าแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
141 2 ดอนทะเล ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
142 3 สักงาม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
143 5 สวนจันทร์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
144 4 ห้วยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
145 6 ท่าเตียน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
146 7 บ่อโพธิ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
147 8 ปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
148 9 ตลาดพฤหัส ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
149 10 ศาลาบางปู ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
150 11 ปากพยิง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
151 12 ปากน้ำเก่า ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
152 1 สว่าง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
153 5 นาวง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
154 2 ตากแดด ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
155 3 คงคาเลียบ ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
156 4 ฉางสำโรง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
157 6 ปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
158 7 ปากนํ้าปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
159 8 ศาลาสี่หน้า ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
160 1 ทุ่งแก้ว ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
161 2 พังสิงห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
162 3 จังหูน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
163 9 ปากน้ำปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
164 4 แคสูง ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
165 5 หมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
166 6 ชะเมา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
167 7 วัดโดน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
168 8 เกียกกาย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
169 9 ไม้เสียบ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
170 10 มะม่วงงาม ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
171 11 ท่าเรือ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
172 12 หนองหนอน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
173 13 ท้าวราช ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
174 14 จังหูนใต้ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
175 15 หมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
176 16 แคสูง ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
177 17 ล่าง ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
178 18 บางเตย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
179 19 ไม้แดง ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

Tag: เวลาละหมาด อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อัสรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด มักริบ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อีชา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เวลาละศีลอด อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เวลาเปิดปอซอ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เวลาแก้บวช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช มัสยิด อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช