วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
3
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
4
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
5
หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
6
ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
7
ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
8
แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9
เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
10
แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
11
แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
12
แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
13
เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
14
เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
15
แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
16
แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
17
ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
18
เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
19
โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
20
บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
21
แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
22
แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
23
แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
24
แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
25
เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
26
ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
27
แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
28
แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
29
ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
30
แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
31
ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
32
แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
33
สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
34
ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
35
สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
36
แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
37
กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
38
แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
39
ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
40
แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
41
สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
42
ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
43
ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
44
นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด จ.แม่ฮ่องสอน