วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดน่าน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดน่าน
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
2
บ่อ เมืองน่าน น่าน
3
ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
4
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
5
ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
6
เรือง เมืองน่าน น่าน
7
นาชาว เมืองน่าน น่าน
8
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
9
กองควาย เมืองน่าน น่าน
10
สวก เมืองน่าน น่าน
11
สะเนียน เมืองน่าน น่าน
12
หนองแดง แม่จริม น่าน
13
หมอเมือง แม่จริม น่าน
14
น้ำพาง แม่จริม น่าน
15
น้ำปาย แม่จริม น่าน
16
แม่จริม แม่จริม น่าน
17
บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
18
ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
19
สวด บ้านหลวง น่าน
20
บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
21
นาน้อย นาน้อย น่าน
22
เชียงของ นาน้อย น่าน
23
ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
24
สถาน นาน้อย น่าน
25
สันทะ นาน้อย น่าน
26
บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
27
น้ำตก นาน้อย น่าน
28
ปัว ปัว น่าน
29
แงง ปัว น่าน
30
สถาน ปัว น่าน
31
ศิลาแลง ปัว น่าน
32
ศิลาเพชร ปัว น่าน
33
อวน ปัว น่าน
34
ไชยวัฒนา ปัว น่าน
35
เจดียชัย ปัว น่าน
36
ภูคา ปัว น่าน
37
สกาด ปัว น่าน
38
ป่ากลาง ปัว น่าน
39
วรนคร ปัว น่าน
40
ริม ท่าวังผา น่าน
41
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
42
ผาตอ ท่าวังผา น่าน
43
ยม ท่าวังผา น่าน
44
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
45
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
46
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
47
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
48
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
49
ผาทอง ท่าวังผา น่าน
50
กลางเวียง เวียงสา น่าน
51
ขึ่ง เวียงสา น่าน
52
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
53
ตาลชุม เวียงสา น่าน
54
นาเหลือง เวียงสา น่าน
55
ส้าน เวียงสา น่าน
56
น้ำมวบ เวียงสา น่าน
57
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
58
ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
59
ปงสนุก เวียงสา น่าน
60
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
61
ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
62
แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
63
แม่สาคร เวียงสา น่าน
64
จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
65
แม่สา เวียงสา น่าน
66
ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
67
ปอน ทุ่งช้าง น่าน
68
งอบ ทุ่งช้าง น่าน
69
และ ทุ่งช้าง น่าน
70
ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
71
เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
72
เปือ เชียงกลาง น่าน
73
เชียงคาน เชียงกลาง น่าน
74
พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
75
พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
76
พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
77
นาทะนุง นาหมื่น น่าน
78
บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
79
เมืองลี่ นาหมื่น น่าน
80
ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
81
ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
82
ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
83
พงษ์ สันติสุข น่าน
84
บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
85
บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
86
ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
87
ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
88
นาไร่หลวง สองแคว น่าน
89
ชนแดน สองแคว น่าน
90
ยอด สองแคว น่าน
91
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
92
นาปัง ภูเพียง น่าน
93
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
94
น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน
95
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
96
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
97
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
98
ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
99
ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน