วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2
เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
3
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
4
ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
5
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
6
ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
7
เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
8
บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
9
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
10
ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
11
ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
12
หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
13
กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
14
ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
15
โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
16
นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
17
ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
18
นามน นามน กาฬสินธุ์
19
ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
20
สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์
21
หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์
22
หนองบัว นามน กาฬสินธุ์
23
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
24
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
25
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
26
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
27
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
28
หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
29
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
30
โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
31
ร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์
32
สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์
33
เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์
34
บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
35
แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
36
เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
37
จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
38
เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
39
กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
40
สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
41
นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
42
หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
43
นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
44
สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
45
กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46
คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์
47
สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์
48
หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์
49
กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์
50
สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์
51
กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธุ์
52
ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์
53
หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์
54
อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์
55
บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์
56
เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์
57
อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์
58
หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์
59
หนองอีเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์
60
ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์
61
นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์
62
คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์
63
เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์
64
นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์
65
โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์
66
หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์
67
ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
68
คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
69
กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
70
บึงนาเรียง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
71
หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
72
พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
73
คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
74
โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
75
ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
76
สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
77
นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
78
โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
79
นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
80
โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
81
โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
82
โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
83
ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์
84
โพน คำม่วง กาฬสินธุ์
85
ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์
86
นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์
87
นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์
88
เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์
89
ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
90
กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์
91
ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์
92
กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์
93
นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์
94
ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
95
หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
96
หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
97
โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
98
หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
99
เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
100
หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
101
ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
102
ลำหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
103
หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
104
สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
105
หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
106
แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
107
มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
108
หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
109
ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
110
ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
111
ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
112
คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
113
ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
114
นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
115
หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
116
สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์
117
สำราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์
118
คำสร้างเที่ยง สามชัย กาฬสินธุ์
119
หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์
120
นาคู นาคู กาฬสินธุ์
121
สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์
122
โนนนาจาง นาคู กาฬสินธุ์
123
บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์
124
ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์
125
ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์
126
สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์
127
พยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์
128
ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์
129
นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์
130
ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
131
เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
132
โนนศิลา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
133
ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
134
โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์

Tag: เวลาละหมาด จ.กาฬสินธุ์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.กาฬสินธุ์ เวลาละหมาด ซุฮรี จ.กาฬสินธุ์ เวลาละหมาด อัสรี จ.กาฬสินธุ์ เวลาละหมาด มักริบ จ.กาฬสินธุ์ เวลาละหมาด อีชา จ.กาฬสินธุ์ เวลาละศีลอด จ.กาฬสินธุ์ เวลาเปิดปอซอ จ.กาฬสินธุ์ เวลาแก้บวช จ.กาฬสินธุ์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) จ.กาฬสินธุ์ มัสยิด จ.กาฬสินธุ์