วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดสุรินทร์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
2
ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3
เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
4
นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
5
ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
6
สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
7
ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
8
สำโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
9
แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
10
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
11
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
12
สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
13
เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
14
เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
15
นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
16
เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
17
ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
18
บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
19
ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
20
แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
21
กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
22
ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
23
นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์
24
ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์
25
ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์
26
ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์
27
เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์
28
สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์
29
กระเบื้อง ชุมพลบุรี สุรินทร์
30
หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์
31
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
32
กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
33
พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
34
โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
35
เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
36
บะ ท่าตูม สุรินทร์
37
หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
38
บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
39
หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
40
ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
41
จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
42
เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
43
กระหาด จอมพระ สุรินทร์
44
บุแกรง จอมพระ สุรินทร์
45
หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์
46
บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์
47
ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์
48
ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์
49
เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์
50
กังแอน ปราสาท สุรินทร์
51
ทมอ ปราสาท สุรินทร์
52
ไพล ปราสาท สุรินทร์
53
ปรือ ปราสาท สุรินทร์
54
ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
55
ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
56
หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์
57
โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
58
โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
59
บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์
60
โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
61
เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์
62
ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์
63
ตานี ปราสาท สุรินทร์
64
บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
65
กันตรวจระมวล ปราสาท สุรินทร์
66
สมุด ปราสาท สุรินทร์
67
ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์
68
กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
69
คูตัน กาบเชิง สุรินทร์
70
ด่าน กาบเชิง สุรินทร์
71
แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์
72
โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
73
ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
74
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
75
ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
76
แก รัตนบุรี สุรินทร์
77
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
78
หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
79
หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
80
ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
81
เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
82
น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
83
กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์
84
ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
85
ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
86
สนม สนม สุรินทร์
87
โพนโก สนม สุรินทร์
88
หนองระฆัง สนม สุรินทร์
89
นานวน สนม สุรินทร์
90
แคน สนม สุรินทร์
91
หัวงัว สนม สุรินทร์
92
หนองอียอ สนม สุรินทร์
93
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
94
ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
95
จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
96
ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
97
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
98
หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
99
คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์
100
หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
101
หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
102
ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
103
กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
104
ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
105
นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
106
ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์
107
ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
108
สังขะ สังขะ สุรินทร์
109
ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
110
ดม สังขะ สุรินทร์
111
พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
112
บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์
113
กระเทียม สังขะ สุรินทร์
114
สะกาด สังขะ สุรินทร์
115
ตาตุม สังขะ สุรินทร์
116
ทับทัน สังขะ สุรินทร์
117
ตาคง สังขะ สุรินทร์
118
บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
119
เทพรักษา สังขะ สุรินทร์
120
ลำดวน ลำดวน สุรินทร์
121
โชคเหนือ ลำดวน สุรินทร์
122
อู่โลก ลำดวน สุรินทร์
123
ตรำดม ลำดวน สุรินทร์
124
ตระเปียงเตีย ลำดวน สุรินทร์
125
สำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์
126
หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ สุรินทร์
127
กระออม สำโรงทาบ สุรินทร์
128
หนองฮะ สำโรงทาบ สุรินทร์
129
ศรีสุข สำโรงทาบ สุรินทร์
130
เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์
131
หมื่นศรี สำโรงทาบ สุรินทร์
132
เสม็จ สำโรงทาบ สุรินทร์
133
สะโน สำโรงทาบ สุรินทร์
134
ประดู่ สำโรงทาบ สุรินทร์
135
บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
136
สะเดา บัวเชด สุรินทร์
137
จรัส บัวเชด สุรินทร์
138
ตาวัง บัวเชด สุรินทร์
139
อาโพน บัวเชด สุรินทร์
140
สำเภาลูน บัวเชด สุรินทร์
141
บักได พนมดงรัก สุรินทร์
142
โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์
143
จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์
144
ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
145
ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
146
แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์
147
ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์
148
หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์
149
ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์
150
เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
151
บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
152
ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
153
ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
154
บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
155
หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์
156
คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
157
โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์
158
ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์
159
หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์

Tag: เวลาละหมาด จ.สุรินทร์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด ซุฮรี จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด อัสรี จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด มักริบ จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด อีชา จ.สุรินทร์ เวลาละศีลอด จ.สุรินทร์ เวลาเปิดปอซอ จ.สุรินทร์ เวลาแก้บวช จ.สุรินทร์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) จ.สุรินทร์ มัสยิด จ.สุรินทร์