วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดลพบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
2
ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
3
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
4
โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
5
เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
6
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
7
โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
8
โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
9
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
10
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
11
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
12
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
13
ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
14
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
15
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
16
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
17
บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
18
ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
19
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
20
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
21
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
22
โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
23
สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
24
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
25
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
26
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
27
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
28
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
29
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
30
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
31
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
32
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
33
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
34
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
35
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
36
ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี
37
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
38
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
39
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
40
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
41
เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี
42
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
43
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
44
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
45
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
46
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
47
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
48
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
49
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
50
ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
51
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
52
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
53
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
54
มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี
55
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
56
นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
57
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
58
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
59
ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
60
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
61
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
62
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
63
เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี
64
ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
65
บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
66
โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี
67
บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
68
บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
69
โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
70
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
71
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
72
ลาดสาลี ท่าวุ้ง ลพบุรี
73
มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี
74
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
75
บ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี
76
บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี
77
ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
78
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
79
พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
80
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
81
บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี
82
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
83
บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
84
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
85
โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี
86
บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
87
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
88
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
89
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
90
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
91
มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
92
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
93
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
94
ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
95
แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
96
ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี
97
หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
98
ทะเลวังวัด ท่าหลวง ลพบุรี
99
หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
100
สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
101
มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
102
ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
103
ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี
104
นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี
105
โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
106
ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
107
หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี
108
วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
109
โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
110
ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี
111
ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี
112
หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี
113
กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี
114
เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี
115
เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี
116
หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
117
บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
118
ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
119
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
120
ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
121
ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี