วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 50 กาแลตาแป บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
2 51 กาแลปาแย บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
3 52 กำปงตาโก๊ะ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
4 53 กำปงบารู1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
5 54 กำปงบารู2 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
6 55 กำปงบารู3 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
7 56 กำปงปายง บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
8 57 จือปอ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
9 58 ชายทะเล บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
10 59 ณนคร บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
11 60 ตลาดเก่า บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
12 61 โต๊ะกอดอร์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
13 62 ท่าเรือ2000 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
14 63 บางนาค บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
15 64 บือตง บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
16 65 บูรณะ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
17 66 ประชาภิรมย์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
18 67 ประชาร่วมใจ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
19 68 พนาสณฑ์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
20 69 พิทักษ์ลิขิต บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
21 70 มัดยามัน บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
22 71 เมาะสือแม บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
23 72 ยะกัง1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
24 73 ยะกัง2 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
25 74 รายอบือรากะ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
26 75 ร่วมอุทิศ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
27 76 ละม้ายอุทิศ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
28 77 วัดบางนรา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
29 78 สมัยอาณาจักร บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
30 79 หลังตลาดสด บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
31 80 อดุลตานนท์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
32 81 ฮูยงตันหยง บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
33 82 912 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
34 83 กูแบบาเดาะ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
35 84 ตรอกกช้างสมานฉันท์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
36 1 คลองไทร ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
37 2 ลำภู ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
38 3 ทุ่งขนุน ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
39 4 โคกโก ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
40 5 รามา ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
41 6 ทำเนียบ ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
42 7 กาเสาะ ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
43 8 ปลักปลา ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
44 9 ทุ่งงาย ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
45 10 ทุเรียนนก ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
46 11 บาโง ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
47 1 มะนังกาหยี มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
48 2 บือแนแล มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
49 3 โคกแมแน มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
50 4 โต๊ะนอ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
51 5 สุไหงบาลา มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
52 6 จูดแดง มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
53 7 จะแลเกาะ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
54 1 ยารอ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
55 2 โคกตีเต บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
56 3 โคกสุมุ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
57 4 ตะโละแน็ง บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
58 5 ทำนบ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
59 6 จืองา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
60 7 แคนา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
61 8 ทุ่งโต๊ะดัง บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
62 9 ตะโล๊ะแน็งอามาน บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
63 10 ไม้งาม บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
64 11 ตะเจ๊ะ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
65 1 ยาบี กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
66 2 กำแพง กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
67 3 กาแนะ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
68 4 กูแบสาลอ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
69 5 จาเราะสะโต กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
70 8 กาโมแร กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
71 3 เปล กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
72 4 เขาตันหยง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
73 6 โคกศิลา กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
74 7 รอตันนาตู กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
75 1 บางมะนาว กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
76 2 ค่าย กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
77 5 ใหม่ กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
78 6 พิกุลทอง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
79 9 โพธิ์ทอง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
80 10 คีรี กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
81 11 ตือลาฆอปาลัส กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
82 13 สปอม กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
83 7 ปูลากาป๊ะ กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
84 8 โคกสยา กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
85 12 บูกิตอ่าวมะนาว กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
86 1 โคกเคียน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
87 2 โคกพยอม โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
88 3 บือราเป๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
89 5 ทอน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
90 7 โคกขี้เหล็ก โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
91 8 ทุ่งกง โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
92 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
93 6 ปาเซปูเต๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
94 9 โคกป่าคา โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
95 10 ทอนอีเล โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96 11 ทอนอามาน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
97 12 ทอนนาอีม โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
98 13 บาโร๊ะบูตอเหนือ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส

Tag: เวลาละหมาด ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เวลาละหมาด อัสรี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เวลาละหมาด มักริบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เวลาละหมาด อีชา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เวลาละศีลอด ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เวลาเปิดปอซอ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เวลาแก้บวช ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส มัสยิด ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส