วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ตำบล������������������������ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 แม่ขรี แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
2 2 ทุ่งเหรียง แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
3 3 ด่านโลด แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
4 4 มาบ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
5 5 ปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
6 6 ทุ่งไทรงาม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
7 7 ควนเสาธง แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
8 8 ควนปาบ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
9 9 หนองปด แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
10 10 คลองปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
11 11 ควนล่อน แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
12 1 ทุ่งโพธิ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
13 2 หัวช้าง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
14 3 ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
15 5 คลองนุ้ย ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
16 6 โล๊ะจันกระ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
17 7 ควนอินนอโม ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
18 4 โพธิ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
19 8 โหล๊ะเหรียง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
20 9 ป่าพงศ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
21 10 ทุ่งสบาย ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
22 11 นาส้อง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
23 12 ในโป๊ะ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
24 1 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
25 2 เกาะเรียน คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
26 3 ท่าเชียด คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
27 4 โล๊ะบ้า คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
28 5 หนองเลน คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
29 6 พรุนายขาว คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
30 7 ห้วยตอ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
31 8 สายคลอง คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
32 9 ทุ่งนุ่น คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
33 10 ทุ่งหนักยอ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง

Tag: เวลาละหมาด หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละหมาด ซุฮรี หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละหมาด อัสรี หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละหมาด มักริบ หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละหมาด อีชา หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละศีลอด หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาเปิดปอซอ หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาแก้บวช หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มัสยิด หมู่ที่ 6 บ้าน��������������������������� ต.������������������������ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง