วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 แม่ขรี แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
2 2 ทุ่งเหรียง แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
3 3 ด่านโลด แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
4 4 มาบ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
5 5 ปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
6 6 ทุ่งไทรงาม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
7 7 ควนเสาธง แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
8 8 ควนปาบ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
9 9 หนองปด แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
10 10 คลองปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
11 11 ควนล่อน แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
12 1 ทุ่งโพธิ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
13 2 หัวช้าง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
14 3 ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
15 5 คลองนุ้ย ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
16 6 โล๊ะจันกระ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
17 7 ควนอินนอโม ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
18 4 โพธิ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
19 8 โหล๊ะเหรียง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
20 9 ป่าพงศ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
21 10 ทุ่งสบาย ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
22 11 นาส้อง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
23 12 ในโป๊ะ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
24 1 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
25 2 เกาะเรียน คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
26 3 ท่าเชียด คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
27 4 โล๊ะบ้า คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
28 5 หนองเลน คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
29 6 พรุนายขาว คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
30 7 ห้วยตอ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
31 8 สายคลอง คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
32 9 ทุ่งนุ่น คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
33 10 ทุ่งหนักยอ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง

Tag: เวลาละหมาด ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละหมาด ซุฮรี ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละหมาด อัสรี ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละหมาด มักริบ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละหมาด อีชา ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาละศีลอด ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาเปิดปอซอ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลาแก้บวช ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มัสยิด ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง