วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนคลองฉวาง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
2 - ชุมชนนาสารนอก นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
3 - ชุมชนคลองหา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
4 - ชุมชนศรีเวียง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
5 - ชุมชนพูลศิริ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
6 - ชุมชนประชาสามัคคี นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
7 - ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
8 - ชุมชนวังหล้อ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
9 - ชุมชนปลายรางพัฒนา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
10 - ชุมชนนายาง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
11 - ชุมชนเหมืองแกะ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
12 - ชุมชนขุนทองหลาง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
13 - ชุมชนทุ่งคาเกรียน นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
14 - ชุมชนสะพานหนึ่ง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
15 - ชุมชนหนองม่วง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
16 - ชุมชนซอยร่วมใจ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
17 - ชุมชนสวนมังคุด นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
18 - ชุมชนทุ่งคาเกรียนใหม่ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
19 - ชุมชนห้วยมุด1 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
20 - ชุมชนห้วยมุด2 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
21 - ชุมชนห้วยมุด3 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
22 - ชุมชนท่าพลา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
23 - ชุมชนอู่มาด นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
24 - ชุมชนนาเตรียะ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
25 - ชุมชนบ้านมั่นคง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
26 1 ตลาดพรุพี พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
27 2 ทุ่งทือ พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
28 3 อินทนิลงาม พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
29 4 คลองหินแท่น พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
30 5 ห้วยล่วง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
31 6 ห้วยตอ พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
32 7 ช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
33 1 หัวถนน ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
34 2 ไสใหญ่ ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
35 3 ไร่เหนือ ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
36 4 ทุ่งในไร่ ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
37 5 คลองขนุน ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
38 1 เขาน้อย ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
39 2 ปลายน้ำ ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
40 3 คลองหาเหนือ ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
41 4 หมาก ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
42 5 ปลายธารราชรักษา ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
43 6 กอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
44 7 สระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
45 1 นาควน ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
46 2 นาลึก ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
47 3 บนควน ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
48 4 นาใหม่ ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
49 5 ยูงงาม ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
50 6 ทุ่งตำเสา ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
51 1 ควนมหาชัย ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
52 2 ควนศรี ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
53 3 โคกเหรียง ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
54 4 วังใหญ่ ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
55 5 มอเก็ต ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
56 6 ควนเนียง ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
57 7 ควนพรุพี ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
58 8 ควนวัด ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
59 1 ต้นสะท้อน ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
60 2 หนองดุก ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
61 4 วัดต้นไทร ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
62 5 ห้วยกรวด ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
63 6 หนองบ่อ ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
64 2 ทางข้าม คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
65 3 โกงเหลง ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
66 7 ห้วยกรวดใหม่ ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
67 1 หนองปลิง คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
68 3 คลองปราบ คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
69 4 หนองเภา คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
70 5 คีรีราษฎร์ คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
71 1 ยางอุง น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
72 2 น้ำพุ น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
73 3 นายาว น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
74 4 ดอนทราย น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
75 5 หนองต้อ น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
76 6 ควนใหม่ น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
77 1 ห้วยขุนราษฎร์ ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
78 2 ห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
79 3 ควนกองเมือง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
80 4 ไสดง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
81 5 ห้วยชัน ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
82 7 หนองศิลป์ชัย ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
83 8 ไสดงใน ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84 2 น้ำท้น เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
85 6 สะพานสอง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
86 1 เหมืองทวด เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
87 3 วังศิลาดิเรกสาร เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
88 4 ธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
89 5 กอบแกบ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
90 6 วังหิน เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

Tag: เวลาละหมาด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อัสรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด มักริบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อีชา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละศีลอด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เวลาเปิดปอซอ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เวลาแก้บวช อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มัสยิด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี