วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 โพธิ์ใหญ่ บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
2 2 หาดทราย บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
3 3 ลาด บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
4 4 หัวเกาะ บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
5 5 ไร่ใน บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
6 6 ป่า บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
7 7 วังชะนวน บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
8 8 ในลุ่ม บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
9 1 สระพัง บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
10 2 ท่าช้าง บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
11 3 หนองปลง บ้านหนองโพธิ์ บ้านนาละออง บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
12 4 ไร่หนอง บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
13 5 หนองแก้ว บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
14 1 ไร่โพธิ์ บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
15 2 ไร่สัตว์ บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
16 3 ไร่ขนุน บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
17 4 หนองพระ บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
18 5 ไร่ตอ บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
19 6 ดงห้วยหลวง บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
20 1 ศาลาเขื่อน ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
21 2 ระหารน้อย ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
22 3 ตำหรุใน ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
23 4 ตำหรุ ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
24 5 ระหารใหญ่ ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
25 6 ท่ามะเกลือ ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
26 1 สมอพลือ สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
27 2 ท่าไทร สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
28 3 ไร่คา สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
29 4 นาพนัง สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
30 5 ห้วยเสือ สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
31 6 ดอนพลับ สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
32 1 ไร่ภูมิ ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
33 2 หนองปลาไหล ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
34 3 ไร่มะขาม ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
35 4 ไร่ปะแหน ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
36 5 ฝั่งห้วย ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
37 6 ไร่ถิ่นน้อย ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
38 7 ศาลเจ้างิ้ว ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
39 8 ไร่สัตย์ ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
40 9 ไร่ภูมิ ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
41 1 ไร่โพธิ์ ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
42 2 ท่าศาลา ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
43 3 ท่ามะพูด ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
44 4 ท่าเสน ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
45 5 ไร่เหมือง ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
46 6 หาดทราย ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
47 7 ระหาร ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
48 8 หัวเขา ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
49 9 เขาทะโมน ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
50 1 ไร่ หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
51 2 หนองกระเจ็ด หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
52 3 แคน หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
53 4 ซ่อง หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
54 5 ไร่ชะออม หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
55 6 ไร่มะซาง หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
56 7 ประชาบำรุง หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
57 8 ร่วมใจพัฒนา หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
58 1 บ่อหมัน หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
59 2 ไร่แค หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
60 3 โพธิ์ลอย หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
61 4 โป่ง หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
62 5 หนองกะปุ หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
63 6 โป่งสลอด หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
64 7 ไร่ตะแกง หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
65 8 ห้วยแลง หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
66 9 ใหม่โพธิ์ลอย หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
67 1 วังบัว ลาดโพธิ์ บ้านลาด เพชรบุรี
68 2 ดอนข่อย ลาดโพธิ์ บ้านลาด เพชรบุรี
69 3 ลาดโพธิ์ ลาดโพธิ์ บ้านลาด เพชรบุรี
70 4 เหมืองหาม ลาดโพธิ์ บ้านลาด เพชรบุรี
71 1 ห้วยหลวง สะพานไกร บ้านลาด เพชรบุรี
72 1 ไร่โคก ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
73 2 สะพานไกร สะพานไกร บ้านลาด เพชรบุรี
74 3 ดอนโตนด สะพานไกร บ้านลาด เพชรบุรี
75 2 กรวย ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
76 3 นาน้ำพุ ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
77 4 แหลมทอง ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
78 5 ไร่สนาม ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
79 6 นากระแสร ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
80 1 หนองกาทอง โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
81 2 นาฉอก โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
82 3 ดอนแจง โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
83 4 ใหม่ โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
84 5 หัวโรง โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
85 1 ไร่มะนาว ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
86 2 ไร่ป่าช้าง บ้านไร่ใหญ่ ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
87 3 ไร่สะท้อน ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
88 4 ไร่สะท้อน ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
89 5 ไร่กร่าง ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
90 6 หนองแก ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
91 7 ไร่ฝาง ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
92 8 ไร่หัวโลด ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
93 1 ห้วยข้อง ห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี
94 2 เหียงค่อม ห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี
95 3 หนองโสน ห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี
96 1 ท่าช้าง ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
97 2 หาด ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
98 3 โพธิ์กรุ ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
99 4 ไร่ปึก ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
100 5 ไร่มะตูม ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
101 6 คำ ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
102 8 ไร่มาบ ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
103 1 ขลุบ ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
104 2 ม่วงงามเหนือ ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
105 3 ถ้ำรงค์ ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
106 7 เหมืองหาม ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
107 4 ไร่สะท้อน ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
108 5 ดอนตะโก ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
109 6 หนองช้างตาย ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
110 1 วัดตึก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี
111 2 หนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี
112 3 หนองสระ ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี
113 4 หนองไก่เถื่อน ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี
114 5 พุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี
115 6 หนองจิก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี

Tag: เวลาละหมาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อัสรี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด มักริบ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อีชา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เวลาละศีลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เวลาเปิดปอซอ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เวลาแก้บวช อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มัสยิด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี