วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนบางแก้ว ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2 - ชุมชนวังหิน ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
3 - ชุมชนวิเชียรจำนงค์ ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
4 - ชุมชนประชาร่วมใจ ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
5 - ชุมชนราชธานี ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
6 - ชุมชนคลองตาเพชร ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
7 - ชุมชนตาลเดี่ยว ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
8 - ชุมชนเลอไท ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
9 - ชุมชนพระแม่ย่า ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
10 - ชุมชนร่วมพัฒนา ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
11 - ชุมชนคลองโพธิ์ ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
12 - ชุมชนคูหาสุวรรณ ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
13 1 ป่า บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
14 2 กลาง บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
15 3 คุ้งยาง บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
16 4 วัดบอน บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
17 8 ไผ่ขวาง บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
18 10 คลองปลายนา บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
19 5 คลองด่าน บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
20 6 คลองตะเคียน บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
21 7 หนองโครง บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
22 9 สวนเหนือ บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
23 11 หนองทอง บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
24 12 โปร่ง บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
25 7 วังวน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
26 10 ศรีชุม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
27 1 วังหิน ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
28 3 บางคลอง ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
29 13 วัดจันทร์ บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
30 1 เพชรไฝ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
31 2 นา เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
32 3 เมืองเก่า เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
33 4 วังตะคร้อ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
34 5 ปากคลอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
35 4 ปากแคว ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
36 5 ท่าพระ ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
37 6 บางคลอง ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
38 7 บางสง ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
39 6 มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
40 8 เชตุพน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
41 9 ราวต้นเกลือ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
42 11 แสนตอ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
43 2 บางควาย ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
44 8 บางคลอง ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
45 9 ห้วยลาบ ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
46 1 ยางซ้าย ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
47 3 กระชงค์ ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
48 8 ใหม่บางหว่าน ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
49 2 บางหว่าน ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
50 4 หรรษา ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
51 5 วังโพธิ์ ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
52 6 วังขวัญ ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
53 7 บางกระบาน ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
54 9 มะขามค่อม ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
55 10 บางกระบานใหญ่ ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
56 11 ยางซ้ายสามัคคี ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
57 12 ชาญเมืองพัฒน์ ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
58 1 สนามบิน บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
59 2 เหนือวัด บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
60 3 ขวาง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
61 4 เพชรไฝ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
62 5 หางคลอง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
63 6 เหมืองน้ำหัก บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64 7 คลองยาง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
65 8 นาโพธิ์ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
66 9 ตระพังมะกอก บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
67 11 ในดอน บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
68 12 โพธิ์ทองพัฒนา บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
69 10 นาทุ่ง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
70 13 คลองโพธิ์ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
71 14 เนินทอง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
72 1 หลุม บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
73 2 หลุม บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
74 3 วังแดง บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
75 4 กระชงค์ บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
76 5 คลองระหัน บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
77 6 คลองกง บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
78 7 หางคลอง บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
79 8 เหนือ บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
80 9 เนินยาง บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
81 1 ตาลเตี้ย ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
82 2 ตาลเตี้ย ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
83 3 ยางเอน ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
84 4 คลองโบสถ์ ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
85 1 ปากพระ ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
86 2 ลัดทรายมูล ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
87 3 จอมสังข์ ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
88 2 ไสยาศน์ วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
89 6 หนองยาว วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
90 4 วังขวาก ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
91 5 หนองพยอม ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
92 6 วังกุ้ง ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
93 1 วังทองแดง วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
94 3 คลองยอ วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
95 4 ราวรังงาม วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
96 8 ตระพังโพธิ์ศรี วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
97 5 หนองตาโชติ วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
98 7 สำนัก วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย

Tag: เวลาละหมาด อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เวลาละหมาด อัสรี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เวลาละหมาด มักริบ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เวลาละหมาด อีชา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เวลาละศีลอด อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เวลาเปิดปอซอ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เวลาแก้บวช อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย มัสยิด อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย