วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนมณีไพรสณฑ์ แม่สอด แม่สอด ตาก
2 - ชุมชนชุมพลพัฒนา แม่สอด แม่สอด ตาก
3 - ชุมชนสันต้นปิน แม่สอด แม่สอด ตาก
4 - ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี แม่สอด แม่สอด ตาก
5 - ชุมชนร่วมแรง แม่สอด แม่สอด ตาก
6 - ชุมชนดอนไชย แม่สอด แม่สอด ตาก
7 - ชุมชนร่วมใจ แม่สอด แม่สอด ตาก
8 - ชุมชนบ้านทุ่ง แม่สอด แม่สอด ตาก
9 - ชุมชนบัวคูณ แม่สอด แม่สอด ตาก
10 - ชุมชนประชารักษ์ แม่สอด แม่สอด ตาก
11 - ชุมชนอิสลาม แม่สอด แม่สอด ตาก
12 - ชุมชนวัดหลวง แม่สอด แม่สอด ตาก
13 - ชุมชนสองแคว1 แม่สอด แม่สอด ตาก
14 - ชุมชนสองแคว2 แม่สอด แม่สอด ตาก
15 - ชุมชนตาลเดี่ยว แม่สอด แม่สอด ตาก
16 - ชุมชนอินทรคีรี แม่สอด แม่สอด ตาก
17 - ชุมชนสักทอง แม่สอด แม่สอด ตาก
18 - ชุมชนจ๊อกจอ แม่สอด แม่สอด ตาก
19 - ชุมชนปู่แดง แม่สอด แม่สอด ตาก
20 - ชุมชนแม่สอดวิลล่า แม่สอด แม่สอด ตาก
21 1 แม่กุหลวง แม่กุ แม่สอด ตาก
22 2 ผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก
23 3 ห้วยผักหละ แม่กุ แม่สอด ตาก
24 4 ปูเตอร์ แม่กุ แม่สอด ตาก
25 5 หนองน้ำเขียว แม่กุ แม่สอด ตาก
26 6 แม่กุใต้ แม่กุ แม่สอด ตาก
27 7 แม่กุน้อย แม่กุ แม่สอด ตาก
28 8 แม่กุเหนือ แม่กุ แม่สอด ตาก
29 11 แม่กุบูรพา แม่กุ แม่สอด ตาก
30 9 แม่กุใหม่ท่าซุง แม่กุ แม่สอด ตาก
31 10 โกช่วย แม่กุ แม่สอด ตาก
32 12 ใหม่.ดอนชมภู แม่กุ แม่สอด ตาก
33 1 พะวอ พะวอ แม่สอด ตาก
34 2 แม่ละเมา พะวอ แม่สอด ตาก
35 3 ปูแป้ พะวอ แม่สอด ตาก
36 4 สามหมื่นทุ่ง พะวอ แม่สอด ตาก
37 5 ปางส่างคำ พะวอ แม่สอด ตาก
38 6 แม่ละเมาไหล่ท่า พะวอ แม่สอด ตาก
39 7 ห้วยไคร้ พะวอ แม่สอด ตาก
40 8 ห้วยระพิ้ง พะวอ แม่สอด ตาก
41 9 แม่ละเมาสามัคคี พะวอ แม่สอด ตาก
42 1 แม่ตาวใต้ แม่ตาว แม่สอด ตาก
43 2 แม่ตาวกลาง แม่ตาว แม่สอด ตาก
44 3 แม่ตาวแพะ แม่ตาว แม่สอด ตาก
45 4 แม่ตาวสันแป่ แม่ตาว แม่สอด ตาก
46 5 แม่ตาวสันโรงเรียน แม่ตาว แม่สอด ตาก
47 6 ดอนไชย แม่ตาว แม่สอด ตาก
48 2 แม่กาษา แม่กาษา แม่สอด ตาก
49 3 แม่กื้ดใหม่ แม่กาษา แม่สอด ตาก
50 4 โกกโก่ แม่กาษา แม่สอด ตาก
51 1 แม่กื้ดหลวง แม่กาษา แม่สอด ตาก
52 5 แม่กื้ดสามท่า แม่กาษา แม่สอด ตาก
53 6 นํ้าดิบ แม่กาษา แม่สอด ตาก
54 7 ห้วยบง แม่กาษา แม่สอด ตาก
55 8 แม่กื้ดสามท่าใหม่ แม่กาษา แม่สอด ตาก
56 9 ไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก
57 10 ใหม่ริมเมย แม่กาษา แม่สอด ตาก
58 14 แม่กาษาโพธิ์เงิน แม่กาษา แม่สอด ตาก
59 1 แม่ตาว ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
60 2 ริมเมย ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
61 11 โพธิ์ทอง แม่กาษา แม่สอด ตาก
62 12 ใหม่พัฒนา แม่กาษา แม่สอด ตาก
63 13 แม่กาษาใหม่ไหล่ท่า แม่กาษา แม่สอด ตาก
64 15 แม่กื้ดใหม่ดอนสว่าง แม่กาษา แม่สอด ตาก
65 16 แม่กาษานุสรณ์ แม่กาษา แม่สอด ตาก
66 3 ท่าอาจ ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
67 4 วังตะเคียน ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
68 7 วังตะเคียนใต้ ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
69 1 แม่ปะเหนือ แม่ปะ แม่สอด ตาก
70 5 หนองกิ่งฟ้า ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
71 6 ห้วยม่วง ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
72 2 แม่ปะกลาง แม่ปะ แม่สอด ตาก
73 3 แม่ปะใต้ แม่ปะ แม่สอด ตาก
74 4 ห้วยกะโหลก แม่ปะ แม่สอด ตาก
75 5 ปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก
76 6 ห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก
77 7 หนองบัว แม่ปะ แม่สอด ตาก
78 8 แม่ปะบ้านสัน แม่ปะ แม่สอด ตาก
79 9 พระธาตุ แม่ปะ แม่สอด ตาก
80 10 ร่วมใจพัฒนา แม่ปะ แม่สอด ตาก
81 11 ใหม่หนองบัวคำ แม่ปะ แม่สอด ตาก
82 12 บ้านใหม่ไผ่ล้อม แม่ปะ แม่สอด ตาก
83 1 มหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก
84 2 ใหม่แม่โกนเกน มหาวัน แม่สอด ตาก
85 3 ม่อนหินเหล็กไฟ มหาวัน แม่สอด ตาก
86 4 แม่โกนเกน มหาวัน แม่สอด ตาก
87 5 ห้วยไม้แป้น มหาวัน แม่สอด ตาก
88 6 เจดีย์โค๊ะ มหาวัน แม่สอด ตาก
89 7 เจดีย์โค๊ะใหม่ มหาวัน แม่สอด ตาก
90 8 ห้วยน้ำขุ่น มหาวัน แม่สอด ตาก
91 9 ห้วยมหาวงศ์ มหาวัน แม่สอด ตาก
92 10 เจดีย์โค๊ะเหนือ มหาวัน แม่สอด ตาก
93 11 ห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก
94 12 ปางวัว มหาวัน แม่สอด ตาก
95 1 ห้วยยะอุ ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
96 2 ปางส้าน ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
97 3 ห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
98 4 ยางห้วยยะอุ ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
99 6 ขุนห้วยช้างไล่ ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
100 7 ธงชัย ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
101 5 ขุนห้วยส้มป่อย ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
102 8 ขุนห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
103 9 ใหม่โพธิ์ทอง ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
104 10 ใหม่พัฒนา ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
105 1 ค้างภิบาล พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
106 2 หัวฝาย พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
107 4 พะเด๊ะ พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
108 5 ถํ้าเสือ พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
109 7 เอื้องดอย พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
110 3 แม่ตาวใหม่ พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
111 6 ขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก เวลาละศีลอด ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก เวลาแก้บวช ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก มัสยิด ต.������������������ อ.แม่สอด จ.ตาก