วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ตำบล��������������������������� อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ปากร้องห้วยจี้ ตากออก บ้านตาก ตาก
2 5 สันป่าลาน ตากออก บ้านตาก ตาก
3 2 ปากร้องห้วยจี้ ตากออก บ้านตาก ตาก
4 3 สันป่าลาน ตากออก บ้านตาก ตาก
5 4 สันป่าลาน ตากออก บ้านตาก ตาก
6 6 ตลาดตรอกซอย ตากออก บ้านตาก ตาก
7 7 ตะฝั่งสูง ตากออก บ้านตาก ตาก
8 8 สองกอง ตากออก บ้านตาก ตาก
9 9 วังไม้ส้าน ตากออก บ้านตาก ตาก
10 10 ปากวัง ตากออก บ้านตาก ตาก
11 11 วังไม้ส้าน ตากออก บ้านตาก ตาก
12 12 ใหม่แม่บอน ตากออก บ้านตาก ตาก
13 13 ตากออก ตากออก บ้านตาก ตาก
14 14 ตากออก ตากออก บ้านตาก ตาก
15 15 ใหม่สองกอง ตากออก บ้านตาก ตาก
16 1 หนองชะลาบ สมอโคน บ้านตาก ตาก
17 2 เกาะลาน สมอโคน บ้านตาก ตาก
18 3 สมอโคน สมอโคน บ้านตาก ตาก
19 4 สมอโคน สมอโคน บ้านตาก ตาก
20 5 สมอโคน สมอโคน บ้านตาก ตาก
21 6 สมอโคน สมอโคน บ้านตาก ตาก
22 7 นํ้าดิบ สมอโคน บ้านตาก ตาก
23 8 สระทอง สมอโคน บ้านตาก ตาก
24 9 ชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก
25 1 แม่สลิด แม่สลิด บ้านตาก ตาก
26 2 แม่สลิด แม่สลิด บ้านตาก ตาก
27 3 แม่สลิด แม่สลิด บ้านตาก ตาก
28 4 ยางโองนํ้า แม่สลิด บ้านตาก ตาก
29 5 ยางโองน้ำ แม่สลิด บ้านตาก ตาก
30 6 สันกลาง แม่สลิด บ้านตาก ตาก
31 8 ยางโอนบน แม่สลิด บ้านตาก ตาก
32 10 ห้วยแม่บอน แม่สลิด บ้านตาก ตาก
33 11 ยางโองน้ำ แม่สลิด บ้านตาก ตาก
34 7 ยางโอนบน แม่สลิด บ้านตาก ตาก
35 9 เด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก
36 12 ใหม่เด่นไม้ชุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก
37 13 ยางโองบน แม่สลิด บ้านตาก ตาก
38 1 หนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก
39 2 หินโค้ว ตากตก บ้านตาก ตาก
40 3 หนองงิ้ว ตากตก บ้านตาก ตาก
41 4 แพะ ตากตก บ้านตาก ตาก
42 5 หนองน้ำ ตากตก บ้านตาก ตาก
43 6 น้ำปุ ตากตก บ้านตาก ตาก
44 7 ตากตก ตากตก บ้านตาก ตาก
45 8 ตากตก ตากตก บ้านตาก ตาก
46 9 ท่านา ตากตก บ้านตาก ตาก
47 10 ตากตก ตากตก บ้านตาก ตาก
48 11 ใหม่หนองน้ำพัฒนา ตากตก บ้านตาก ตาก
49 1 ศรีค้ำ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
50 2 ศรีค้ำ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
51 2 ห้วยแม่ไข ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
52 3 ล้อง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
53 4 ทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
54 3 ท่าพระธาตุ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
55 4 วังหม้อใต้ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
56 5 วังหม้อเหนือ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
57 6 ปูน เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
58 7 แม่ยะ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
59 8 แม่พะยวบ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
60 5 ทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
61 6 ทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
62 7 แพะ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
63 9 แม่ยะ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
64 10 แม่พะยวบ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
65 1 ดงยาง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
66 8 ห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
67 9 รังแร้ง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
68 10 นาโพธิ์ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
69 11 แม่ไขสันกลาง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
70 12 ทุ่งพัฒนาป่าดอกแก้ว ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
71 1 ใหม่ ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
72 2 ท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
73 3 ฉลอม ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
74 4 สันดินแดง ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
75 5 แม้วขุนห้วยตาก ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
76 6 ห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
77 7 ผาแต้ม ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
78 8 สันพระบาท ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
79 9 เด่นผาแต้ม ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก

Tag: เวลาละหมาด หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก เวลาละศีลอด หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก เวลาแก้บวช หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก มัสยิด หมู่ที่ 4 บ้าน������������������������������ ต.��������������������������� อ.บ้านตาก จ.ตาก