วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ตำบล������������������������ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เลโค๊ะ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2 2 แม่คะตวน สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
3 4 ห้วยกองมูล สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
4 5 แม่ทะลุ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
5 6 เซอหมื้อ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
6 3 ขุนแม่คะตวน สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
7 7 แม่ลามาหลวง สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
8 8 ทียาเพอ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
9 9 น้ำออกฮู สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
10 10 ห้วยทีซะ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
11 11 ทีฮือลือ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
12 12 กลอโค๊ะ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
13 1 ผาผ่า แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
14 2 ไหม้ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
15 3 แม่เกาะ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
16 4 แม่ออกใต้ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
17 5 คอนผึ้ง แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
18 6 แม่ออกกลาง แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
19 7 แพะหลวง แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
20 8 อุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
21 1 กองก๋อย กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
22 2 ผาเยอร์ กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
23 3 แม่แพหลวง กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
24 7 ท่าฝาย กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
25 8 ทะโลงเหนือ กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
26 4 ห้วยเกี๋ยง กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
27 5 แม่แพน้อย กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
28 6 ห้วยวอก กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
29 9 กองต๊อก กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
30 1 แม่สวด แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
31 2 ห้วยม่วง แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
32 3 แม่เลาะ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
33 5 อุมโล๊ะเหนือ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
34 6 แม่แฮด แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
35 4 แม่หลุยหลวง แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
36 7 แม่หาด แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
37 8 แม่สวดใหม่ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
38 9 นาดอย แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
39 10 สบโขง แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
40 11 แม่แพใหญ่ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
41 12 อุมโละเหนือกอบิดี แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
42 2 แม่กองแปเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
43 7 ห้วยกุ้ง ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
44 1 ป่าโป่ง ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
45 3 ต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
46 4 ห้วยหมูเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
47 5 ห้วยเหี้ยะ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
48 6 แม่ลายจอลา ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
49 1 แม่สามแลบ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
50 2 แม่ตอละ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
51 3 สิวาเดอ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
52 4 สบเมย แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
53 5 บุญเลอ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
54 6 ปู่ทา แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
55 7 แม่ลามาน้อย แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
56 8 ห้วยกระต่าย แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
57 9 กอมูเดอ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
58 10 ห้วยแห้ง แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด หมู่ที่ 7 บ้าน��������������������� ต.������������������������ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน