วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เลโค๊ะ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2 2 แม่คะตวน สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
3 4 ห้วยกองมูล สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
4 5 แม่ทะลุ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
5 6 เซอหมื้อ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
6 3 ขุนแม่คะตวน สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
7 7 แม่ลามาหลวง สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
8 8 ทียาเพอ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
9 9 น้ำออกฮู สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
10 10 ห้วยทีซะ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
11 11 ทีฮือลือ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
12 12 กลอโค๊ะ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
13 1 ผาผ่า แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
14 2 ไหม้ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
15 3 แม่เกาะ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
16 4 แม่ออกใต้ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
17 5 คอนผึ้ง แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
18 6 แม่ออกกลาง แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
19 7 แพะหลวง แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
20 8 อุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
21 1 กองก๋อย กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
22 2 ผาเยอร์ กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
23 3 แม่แพหลวง กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
24 7 ท่าฝาย กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
25 8 ทะโลงเหนือ กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
26 4 ห้วยเกี๋ยง กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
27 5 แม่แพน้อย กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
28 6 ห้วยวอก กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
29 9 กองต๊อก กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
30 1 แม่สวด แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
31 2 ห้วยม่วง แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
32 3 แม่เลาะ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
33 5 อุมโล๊ะเหนือ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
34 6 แม่แฮด แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
35 4 แม่หลุยหลวง แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
36 7 แม่หาด แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
37 8 แม่สวดใหม่ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
38 9 นาดอย แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
39 10 สบโขง แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
40 11 แม่แพใหญ่ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
41 12 อุมโละเหนือกอบิดี แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
42 2 แม่กองแปเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
43 7 ห้วยกุ้ง ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
44 1 ป่าโป่ง ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
45 3 ต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
46 4 ห้วยหมูเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
47 5 ห้วยเหี้ยะ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
48 6 แม่ลายจอลา ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
49 1 แม่สามแลบ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
50 2 แม่ตอละ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
51 3 สิวาเดอ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
52 4 สบเมย แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
53 5 บุญเลอ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
54 6 ปู่ทา แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
55 7 แม่ลามาน้อย แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
56 8 ห้วยกระต่าย แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
57 9 กอมูเดอ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
58 10 ห้วยแห้ง แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน