วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ท่าข้าม บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2 2 สบหาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
3 3 แพะ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4 4 แม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
5 5 แม่ต๊อบใต้ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
6 6 ห้วยหลวง บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
7 7 แม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
8 8 ท่าข้ามเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9 9 พะมอลอ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
10 10 ขุนแม่ต๊อบ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
11 11 ป่าหมาก บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
12 13 โป่งดอยช้าง บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
13 2 ในเวียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
14 4 ทุ่งพร้าว แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
15 12 โป่ง บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
16 1 จอมแจ้ง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
17 3 แพะเด่นมะห้า แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
18 5 ไร่ แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
19 6 ดงสงัด แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
20 7 หนองผักหนาม แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
21 8 ป่ากล้วย แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
22 9 นาคาว แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
23 1 ทุ่งแล้ง แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
24 6 กองสุมเหนือ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
25 2 ห้วยห้อม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
26 3 ห้วยกองแป แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
27 4 จอสิเดอร์ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
28 5 แม่ก๋อน แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
29 7 อู่หลู่ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
30 8 แม่สะลาบ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
31 10 หนองป่าแขม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
32 11 ห้วยแห้ง แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
33 1 แม่ริดป่าแก่ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
34 9 จอท่า แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
35 2 แม่ริดหลวง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
36 3 แม่สวรรค์หลวง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
37 4 แม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
38 5 แม่จ๊าง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
39 6 ดงกู่ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
40 7 ดงหลวง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
41 8 ห้วยปลากั้ง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
42 13 แม่กะไน แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
43 9 ห้วยปางผาง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
44 10 แม่เหาะใต้ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
45 11 ขุนวงเหนือ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
46 12 แม่สวรรค์น้อย แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
47 1 น้ำดิบ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
48 2 ห้วยวอก แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
49 3 ทุ่งแพมเหนือ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
50 8 คะปวง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
51 10 แม่กองคา แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
52 4 ห้วยสิงห์เหนือ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
53 5 ห้วยทราย แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
54 6 ห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
55 7 ท่าตาฝั่ง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
56 9 แม่กองแป แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57 11 ห้วยบง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58 12 แพะคะปวง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
59 13 จอมกิตติ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
60 4 แม่เจ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
61 1 เสาหิน เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
62 2 แม่เหลอ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
63 3 แม่สอง เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
64 5 โพซอ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
65 6 สล่าเชียงตอง เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
66 1 แม่อุมลองหลวง ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
67 2 แม่อุมลองน้อย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
68 3 ป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
69 4 ช่างหม้อ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
70 5 ห้วยเดื่อ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
71 6 แม่ละ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
72 7 ฮากไม้เหนือ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
73 8 ฮากไม้ใต้ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
74 9 แม่ปุ๋น ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
75 10 ห้วยงู ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
76 11 อมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
77 12 แม่อุมป๊อก ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด ต.������������������ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน