วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ท่าข้าม บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2 2 สบหาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
3 3 แพะ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4 4 แม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
5 5 แม่ต๊อบใต้ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
6 6 ห้วยหลวง บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
7 7 แม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
8 8 ท่าข้ามเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9 9 พะมอลอ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
10 10 ขุนแม่ต๊อบ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
11 11 ป่าหมาก บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
12 13 โป่งดอยช้าง บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
13 2 ในเวียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
14 4 ทุ่งพร้าว แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
15 12 โป่ง บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
16 1 จอมแจ้ง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
17 3 แพะเด่นมะห้า แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
18 5 ไร่ แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
19 6 ดงสงัด แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
20 7 หนองผักหนาม แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
21 8 ป่ากล้วย แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
22 9 นาคาว แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
23 1 ทุ่งแล้ง แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
24 6 กองสุมเหนือ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
25 2 ห้วยห้อม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
26 3 ห้วยกองแป แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
27 4 จอสิเดอร์ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
28 5 แม่ก๋อน แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
29 7 อู่หลู่ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
30 8 แม่สะลาบ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
31 10 หนองป่าแขม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
32 11 ห้วยแห้ง แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
33 1 แม่ริดป่าแก่ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
34 9 จอท่า แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
35 2 แม่ริดหลวง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
36 3 แม่สวรรค์หลวง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
37 4 แม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
38 5 แม่จ๊าง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
39 6 ดงกู่ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
40 7 ดงหลวง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
41 8 ห้วยปลากั้ง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
42 13 แม่กะไน แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
43 9 ห้วยปางผาง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
44 10 แม่เหาะใต้ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
45 11 ขุนวงเหนือ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
46 12 แม่สวรรค์น้อย แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
47 1 น้ำดิบ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
48 2 ห้วยวอก แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
49 3 ทุ่งแพมเหนือ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
50 8 คะปวง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
51 10 แม่กองคา แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
52 4 ห้วยสิงห์เหนือ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
53 5 ห้วยทราย แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
54 6 ห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
55 7 ท่าตาฝั่ง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
56 9 แม่กองแป แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57 11 ห้วยบง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58 12 แพะคะปวง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
59 13 จอมกิตติ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
60 4 แม่เจ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
61 1 เสาหิน เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
62 2 แม่เหลอ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
63 3 แม่สอง เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
64 5 โพซอ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
65 6 สล่าเชียงตอง เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
66 1 แม่อุมลองหลวง ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
67 2 แม่อุมลองน้อย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
68 3 ป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
69 4 ช่างหม้อ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
70 5 ห้วยเดื่อ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
71 6 แม่ละ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
72 7 ฮากไม้เหนือ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
73 8 ฮากไม้ใต้ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
74 9 แม่ปุ๋น ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
75 10 ห้วยงู ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
76 11 อมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
77 12 แม่อุมป๊อก ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน