วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������������ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 50 กลางเวียง จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2 51 ดอนเจดีย์ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
3 52 ตะวันออก จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
4 53 ปางล้อ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
5 54 หนองจองคำ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
6 55 กาดเก่า จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
7 13 ทุ่งมะกอก ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
8 1 ผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
9 1 ห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
10 2 แก่นฟ้า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
11 3 ป่าลาน ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
12 4 ห้วยหมากลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
13 5 ไม้ฮุง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
14 2 ป่าปุ๊ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
15 6 ห้วยโป่งกาน ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
16 9 น้ำส่อม ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
17 6 ไม้ซางหนาม ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
18 7 กลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
19 8 ห้วยช่างคำ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
20 9 พะนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
21 10 หนองเขียว ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
22 5 ใหม่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
23 8 ไม้แงะ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
24 11 ขุนกลาง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
25 12 ชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
26 11 ไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
27 12 แม่จ๋า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
28 14 ใหม่ห้วยหวาย ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
29 15 ทุ่งมะขามป้อม ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
30 3 ห้วยเดื่อ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
31 4 แม่สะกึด ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
32 13 ดอยแสง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
33 1 หมอกจำแป่ หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
34 2 แม่สะงา หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
35 5 ท่าโป่งแดง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
36 7 ห้วยแก้ว ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
37 8 ห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
38 10 หัวน้ำแม่สะกึด ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
39 11 ม่อนตะแลง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
40 9 ยอด หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
41 5 ห้วยตอง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
42 6 ห้วยปมฝาด ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
43 12 ผาบ่องเหนือ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
44 1 ปางหมู ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
45 2 กุงไม้สัก ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
46 3 ทุ่งกองมู ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
47 4 ในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
48 6 สบป่อง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
49 9 ห้วยไม้ดำ ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
50 10 ห้วยปูเลย ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
51 11 ห้วยไทร ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
52 7 สบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
53 9 ไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
54 10 พะโข่โหล่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
55 3 ห้วยขาน หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
56 4 นาป่าแปก หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
57 5 ห้วยมะเขือส้ม หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58 6 รักไทย หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
59 7 ห้วยโป่งอ่อน หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
60 8 ทบศอก หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
61 1 ห้วยผา ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
62 2 แม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
63 3 ห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
64 4 นาปลาจาด ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
65 5 ทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
66 6 แม่สุยะใหม่ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
67 7 ห้วยส้านใหม่ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
68 8 ห้วยส้านใน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
69 1 ห้วยปูลิง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
70 2 ห้วยกุ้ง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
71 3 หนองขาว ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
72 4 หัวน้ำแม่ฮ่องสอน ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
73 7 ห้วยตองก๊อ ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
74 8 ห้วยฮี้ ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด ต.������������������������ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน