วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ร้องผักหนาม แม่จัน แม่จัน เชียงราย
2 2 แม่จัน แม่จัน แม่จัน เชียงราย
3 3 แม่จันตลาด แม่จัน แม่จัน เชียงราย
4 4 เด่นป่าสัก แม่จัน แม่จัน เชียงราย
5 5 ปงตองต้นฮ่าง แม่จัน แม่จัน เชียงราย
6 6 ห้วยเวียงหวาย แม่จัน แม่จัน เชียงราย
7 7 เหมืองฮ่อ แม่จัน แม่จัน เชียงราย
8 8 ศาลา แม่จัน แม่จัน เชียงราย
9 9 หนองแว่น แม่จัน แม่จัน เชียงราย
10 10 ห้วยโจ้-จอป่าคา แม่จัน แม่จัน เชียงราย
11 11 ปงอ้อ แม่จัน แม่จัน เชียงราย
12 12 สันมงคล แม่จัน แม่จัน เชียงราย
13 13 เย้าธรรมจาริก แม่จัน แม่จัน เชียงราย
14 14 จอป่าคา แม่จัน แม่จัน เชียงราย
15 1 ใหม่ จันจว้า แม่จัน เชียงราย
16 3 แม่คำน้ำลัด จันจว้า แม่จัน เชียงราย
17 4 ห้วยน้ำราก จันจว้า แม่จัน เชียงราย
18 5 ห้วยน้ำราก จันจว้า แม่จัน เชียงราย
19 7 ต้นยาง จันจว้า แม่จัน เชียงราย
20 2 ทรายมูล จันจว้า แม่จัน เชียงราย
21 6 ดงร่องเรือ จันจว้า แม่จัน เชียงราย
22 8 หนองร่อง จันจว้า แม่จัน เชียงราย
23 9 ห้วยน้ำราก จันจว้า แม่จัน เชียงราย
24 10 สันนา จันจว้า แม่จัน เชียงราย
25 11 หนองบัวหัวฝาย จันจว้า แม่จัน เชียงราย
26 1 แม่คำสบเปิน แม่คำ แม่จัน เชียงราย
27 2 แม่คำตลาด แม่คำ แม่จัน เชียงราย
28 3 สันนา แม่คำ แม่จัน เชียงราย
29 4 ร่องก๊อ แม่คำ แม่จัน เชียงราย
30 5 ป่าซางน้อย แม่คำ แม่จัน เชียงราย
31 6 ป่าเปา แม่คำ แม่จัน เชียงราย
32 7 แม่คำหนองแหย่ง แม่คำ แม่จัน เชียงราย
33 8 แม่คำบ้านใหม่ แม่คำ แม่จัน เชียงราย
34 9 สันธาตุ แม่คำ แม่จัน เชียงราย
35 10 แม่คำหลังวัด แม่คำ แม่จัน เชียงราย
36 11 ม่วงคำ แม่คำ แม่จัน เชียงราย
37 12 ทุ่ง แม่คำ แม่จัน เชียงราย
38 13 ม่วงคำใหม่ แม่คำ แม่จัน เชียงราย
39 14 แม่เปิน แม่คำ แม่จัน เชียงราย
40 1 ร่องคี ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
41 2 ป่าซาง ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
42 3 ป่าซางหลวง ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
43 4 แม่สลองใน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
44 5 ปางปูเลย ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
45 6 ป่าห้า ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
46 7 แม่คี ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
47 8 ยางมูล ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
48 9 แม่คี ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
49 10 ใหม่พัฒนา ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
50 11 หนองอ้อ ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
51 12 สันคือ (แสนสุข) ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
52 13 ป่าดู่ ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
53 14 แม่สลอง ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
54 15 ป่าเมี้ยง ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
55 1 สันทราย สันทราย แม่จัน เชียงราย
56 2 จอมจันทร์ สันทราย แม่จัน เชียงราย
57 3 ดอยต่อ สันทราย แม่จัน เชียงราย
58 4 เด่น สันทราย แม่จัน เชียงราย
59 5 ดงสุวรรณ สันทราย แม่จัน เชียงราย
60 6 แหลว สันทราย แม่จัน เชียงราย
61 7 ดง สันทราย แม่จัน เชียงราย
62 8 โพธนาราม สันทราย แม่จัน เชียงราย
63 9 นาล้อม สันทราย แม่จัน เชียงราย
64 2 ท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
65 3 แม่หะป่าไร่ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
66 1 แม่ลัว ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
67 4 แม่แพง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
68 5 แม่แพง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
69 6 แม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
70 7 ท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
71 8 ทับกุมารทอง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
72 9 ป่าไร่ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
73 10 ผ่านศึก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
74 11 ผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
75 12 ผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
76 13 ศรียางชุม ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
77 14 เนินทอง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
78 1 ป่าบง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
79 2 ป่าบง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
80 3 ท่าต้นแฟน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
81 4 ถ้ำ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
82 5 แม่เฟือง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
83 6 ผาตั้ง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
84 8 ป่ากุ่ม ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
85 9 ป่าเมี้ยง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
86 7 ป่าตึง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
87 10 สันโค้ง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
88 11 โป่งน้ำร้อน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
89 12 ห้วยยาโน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
90 13 ทุ่งต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
91 14 ห้วยมะหินฝน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
92 15 ห้วยก้างปลา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
93 16 ห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
94 17 ปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
95 18 ใหม่เจริญ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
96 19 สันติสุข ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
97 20 เล่าฝู่ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
98 1 ป่ากว๋าว แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
99 2 สันกอง แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
100 3 ป่าสักขวาง แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
101 4 ฮ่องแฮ่ แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
102 5 ดงมะตื๋น แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
103 6 ห้วยไร่ แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
104 8 ดอนชัย แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
105 9 สันกองใหม่ แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
106 7 สันกอง แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
107 1 เหมืองกลาง ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
108 2 ป่ายาง ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
109 3 แม่คำหลักเจ็ด ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
110 4 สันสลีหลวง ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
111 5 กล้วย ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
112 6 สันนายาว ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
113 8 แม่สลองนอก ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
114 9 นิคม ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
115 10 ศรีค้ำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
116 11 รุ่งเจริญ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
117 7 เวียงสา ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
118 1 ป่าสักหลวง จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
119 2 ป่าสักหลวง จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
120 3 ป่าบงหลวง จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
121 4 กิ่วพร้าว จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
122 5 หนองปึ๋ง จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
123 6 หนองครก จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
124 7 ม่วงหมูสี จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
125 8 ป่ากุ๊ก จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
126 9 แม่คำฝั่งหมิ่น จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
127 10 สันหลวง จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
128 11 ป่าถ่อน จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
129 12 สันทางหลวง จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
130 1 บ่อก้าง จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
131 2 ป่าส้าน จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
132 3 สันหลวง จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
133 4 ขี้เหล็ก จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
134 5 แม่สรวย จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
135 6 หัวรินคำ จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
136 7 สันกอกุ๊ก จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
137 8 สันหลวงกลาง จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
138 9 ดอยดินแดง จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
139 10 ใหม่ จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย

Tag: เวลาละหมาด ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เวลาละหมาด อัสรี ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เวลาละหมาด มักริบ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เวลาละหมาด อีชา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เวลาละศีลอด ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เวลาเปิดปอซอ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เวลาแก้บวช ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย มัสยิด ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย