วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ห้วยสิงห์ ปง ปง พะเยา
2 2 ค่าไพบูลย์ ปง ปง พะเยา
3 3 ดู่ ปง ปง พะเยา
4 4 กองแล ปง ปง พะเยา
5 5 ม่วง ปง ปง พะเยา
6 6 หนุน ปง ปง พะเยา
7 7 บอน ปง ปง พะเยา
8 8 ร้องเอี่ยน ปง ปง พะเยา
9 9 บุญเรือง ปง ปง พะเยา
10 10 แม่จั๊ว ปง ปง พะเยา
11 11 ดอนชัย ปง ปง พะเยา
12 12 ต้อง ปง ปง พะเยา
13 13 ดง ปง ปง พะเยา
14 14 หมุ้นใต้ ปง ปง พะเยา
15 15 เดื่อ ปง ปง พะเยา
16 16 ดอนมูล ปง ปง พะเยา
17 1 ควรดง ควร ปง พะเยา
18 2 ใหม่ดอนมูล ควร ปง พะเยา
19 3 ป่าคา ควร ปง พะเยา
20 4 สีพรม ควร ปง พะเยา
21 5 ห้วยขุ่น ควร ปง พะเยา
22 6 แสะ ควร ปง พะเยา
23 7 วังบง ควร ปง พะเยา
24 8 ป่าคาใหม่ ควร ปง พะเยา
25 9 เหล่า ควร ปง พะเยา
26 10 หัวฝาย ควร ปง พะเยา
27 11 ดงเจริญ ควร ปง พะเยา
28 1 ดอนเงิน ออย ปง พะเยา
29 2 ดอนแก้ว ออย ปง พะเยา
30 3 ดอนไชยป่าแขม ออย ปง พะเยา
31 4 หล่าย ออย ปง พะเยา
32 5 ต้นฝาง ออย ปง พะเยา
33 6 หลวง ออย ปง พะเยา
34 7 ฝายแก้ว ออย ปง พะเยา
35 8 ป่าแพะ ออย ปง พะเยา
36 9 แม่ทาย ออย ปง พะเยา
37 10 หนองขวาง ออย ปง พะเยา
38 11 หล่ายใหม่ ออย ปง พะเยา
39 12 ดอนทอง ออย ปง พะเยา
40 13 ใหม่ดอนเจริญ ออย ปง พะเยา
41 14 ดอนไชยป่าแขม ออย ปง พะเยา
42 1 ทุ่งแต งิม ปง พะเยา
43 2 หนองบัว งิม ปง พะเยา
44 3 ควร งิม ปง พะเยา
45 4 ดอนไชย งิม ปง พะเยา
46 5 แบ่ง งิม ปง พะเยา
47 6 ปัว งิม ปง พะเยา
48 7 ปางผักหม งิม ปง พะเยา
49 8 สันกลาง งิม ปง พะเยา
50 9 ป่าแดง งิม ปง พะเยา
51 10 เลี้ยว งิม ปง พะเยา
52 11 แฮะ งิม ปง พะเยา
53 12 ใหม่น้ำเงิน งิม ปง พะเยา
54 13 ปัวดอย งิม ปง พะเยา
55 14 ตุ่น งิม ปง พะเยา
56 15 เก๊าเงา งิม ปง พะเยา
57 16 น้ำฮาก งิม ปง พะเยา
58 17 นาดอ งิม ปง พะเยา
59 18 ต้า งิม ปง พะเยา
60 19 ปางวัว งิม ปง พะเยา
61 1 ปางค่า ผาช้างน้อย ปง พะเยา
62 2 ห้วยกอก ผาช้างน้อย ปง พะเยา
63 3 ปางพริก ผาช้างน้อย ปง พะเยา
64 4 ปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา
65 5 น้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา
66 6 ปางค่าเหนือ ผาช้างน้อย ปง พะเยา
67 7 สิบสองพัฒนา ผาช้างน้อย ปง พะเยา
68 1 นาปรัง นาปรัง ปง พะเยา
69 2 บุญยืน นาปรัง ปง พะเยา
70 3 หมุ้น นาปรัง ปง พะเยา
71 4 ดอนแก้ว นาปรัง ปง พะเยา
72 6 ห้วยแม่แดง นาปรัง ปง พะเยา
73 7 หนองท่าควาย นาปรัง ปง พะเยา
74 8 ห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา
75 5 บ่อค้าง นาปรัง ปง พะเยา
76 9 แสนสุข นาปรัง ปง พะเยา
77 1 น้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา
78 2 น้ำแป้ง ขุนควร ปง พะเยา
79 3 สบเกี๋ยง ขุนควร ปง พะเยา
80 4 ขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา
81 5 นาอ้อม ขุนควร ปง พะเยา
82 7 สันติสุข ขุนควร ปง พะเยา
83 8 สบขาม ขุนควร ปง พะเยา
84 9 แสงไทร ขุนควร ปง พะเยา
85 10 น้ำริน ขุนควร ปง พะเยา
86 6 ผาตั้ง ขุนควร ปง พะเยา
87 11 ใหม่สารภี ขุนควร ปง พะเยา
88 12 สันกลาง ขุนควร ปง พะเยา

Tag: เวลาละหมาด อ.ปง จ.พะเยา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ปง จ.พะเยา เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ปง จ.พะเยา เวลาละหมาด อัสรี อ.ปง จ.พะเยา เวลาละหมาด มักริบ อ.ปง จ.พะเยา เวลาละหมาด อีชา อ.ปง จ.พะเยา เวลาละศีลอด อ.ปง จ.พะเยา เวลาเปิดปอซอ อ.ปง จ.พะเยา เวลาแก้บวช อ.ปง จ.พะเยา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ปง จ.พะเยา มัสยิด อ.ปง จ.พะเยา