วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ไชยสถาน กลางเวียง เวียงสา น่าน
2 2 ดอนแท่น กลางเวียง เวียงสา น่าน
3 3 กลางเวียง กลางเวียง เวียงสา น่าน
4 4 บุญยืน กลางเวียง เวียงสา น่าน
5 5 ต้นหนุน กลางเวียง เวียงสา น่าน
6 6 ภูเพียง กลางเวียง เวียงสา น่าน
7 7 ดอนไชย กลางเวียง เวียงสา น่าน
8 8 หนองนก กลางเวียง เวียงสา น่าน
9 9 หนอง กลางเวียง เวียงสา น่าน
10 10 สันติสุข กลางเวียง เวียงสา น่าน
11 11 ใหม่ดินแดน กลางเวียง เวียงสา น่าน
12 12 ร้องเย็น กลางเวียง เวียงสา น่าน
13 13 ดอนไชย กลางเวียง เวียงสา น่าน
14 14 ดอนแท่น กลางเวียง เวียงสา น่าน
15 15 โพธิ์ชัย กลางเวียง เวียงสา น่าน
16 1 ศรีมงคล ขึ่ง เวียงสา น่าน
17 2 งิ้วงาม ขึ่ง เวียงสา น่าน
18 3 ขึ่ง ขึ่ง เวียงสา น่าน
19 4 ท่าลี่ ขึ่ง เวียงสา น่าน
20 5 ผาโพธิ์ทอง ขึ่ง เวียงสา น่าน
21 6 ขึ่งใต้ ขึ่ง เวียงสา น่าน
22 7 ศรีมงคลเหนือ ขึ่ง เวียงสา น่าน
23 1 ไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
24 2 บุญเรือง ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
25 5 ห้วยสอน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
26 6 ห้วยเม่น ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
27 7 ฝากุง ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
28 3 นาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
29 4 ท่าข้าม ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
30 8 ไหล่น่านเหนือ ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
31 1 ตาลชุม ตาลชุม เวียงสา น่าน
32 2 ตึ๊ด ตาลชุม เวียงสา น่าน
33 3 ป่าสัก ตาลชุม เวียงสา น่าน
34 4 ครกคำ ตาลชุม เวียงสา น่าน
35 5 หลับมืนไตย ตาลชุม เวียงสา น่าน
36 7 ตาลชุม ตาลชุม เวียงสา น่าน
37 4 เมืองราม นาเหลือง เวียงสา น่าน
38 6 นากอก ตาลชุม เวียงสา น่าน
39 1 นาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน
40 2 ห้วยม่วง นาเหลือง เวียงสา น่าน
41 3 นาเหลืองนอก นาเหลือง เวียงสา น่าน
42 5 ป่าคา นาเหลือง เวียงสา น่าน
43 6 ท่าดอนไชย นาเหลือง เวียงสา น่าน
44 7 ดอนไชยพระบาท นาเหลือง เวียงสา น่าน
45 1 ไผ่งาม ส้าน เวียงสา น่าน
46 2 พระเนตร ส้าน เวียงสา น่าน
47 3 ส้าน ส้าน เวียงสา น่าน
48 4 สาลีก ส้าน เวียงสา น่าน
49 5 ผาเวียง ส้าน เวียงสา น่าน
50 6 คือเวียง ส้าน เวียงสา น่าน
51 7 โปร่ง ส้าน เวียงสา น่าน
52 8 ใหม่ ส้าน เวียงสา น่าน
53 9 ทรายทอง ส้าน เวียงสา น่าน
54 10 ส้านเหนือ ส้าน เวียงสา น่าน
55 1 น้ำมวบ น้ำมวบ เวียงสา น่าน
56 2 ก้นฝาย น้ำมวบ เวียงสา น่าน
57 3 ต้นป่อง น้ำมวบ เวียงสา น่าน
58 4 สาลี้ น้ำมวบ เวียงสา น่าน
59 5 น้ำปี้ น้ำมวบ เวียงสา น่าน
60 6 สันรุ่งเรือง น้ำมวบ เวียงสา น่าน
61 7 วนาไพร น้ำมวบ เวียงสา น่าน
62 8 ธารทอง น้ำมวบ เวียงสา น่าน
63 1 วังม่วง น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
64 2 น้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
65 3 น้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
66 4 น้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
67 5 ห้วยแก้ว น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
68 6 ปางสีเสียด น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
69 7 น้ำปั้วใหม่ น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
70 1 นาก้า ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
71 2 ฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
72 3 สะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
73 4 ป่าหุ่ง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
74 5 ห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
75 6 บ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
76 7 ภักดีธรรม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
77 1 ปงสนุก ปงสนุก เวียงสา น่าน
78 2 ก๊อตใต้ ปงสนุก เวียงสา น่าน
79 3 ปงสนุกใหม่ ปงสนุก เวียงสา น่าน
80 4 ห้วยสันทราย ปงสนุก เวียงสา น่าน
81 1 นาผา อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
82 2 นาไลย อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
83 3 พะเยา อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
84 4 ใหม่เจริญราษฎร์ อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
85 5 อ่าย อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
86 6 ฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
87 7 ปางมอญ อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
88 8 ชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
89 9 ม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
90 10 นาไลยใต้ อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
91 11 ห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
92 1 หาดไร่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
93 2 ส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
94 3 น้ำปุ๊สามัคคี ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
95 4 สันนาเคียน ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
96 1 หัวนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
97 2 ยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
98 3 ป่าแพะ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
99 4 ห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
100 5 ห้วยเลียบ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
101 6 ห้วยหยวก แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
102 7 ห้วยนางิ้ว แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
103 1 สาคร แม่สาคร เวียงสา น่าน
104 2 ท่ามงคล แม่สาคร เวียงสา น่าน
105 3 จะเข้ภูหอม แม่สาคร เวียงสา น่าน
106 4 ป่างิ้ว แม่สาคร เวียงสา น่าน
107 5 ไพรอุดม แม่สาคร เวียงสา น่าน
108 6 ป่าค่า แม่สาคร เวียงสา น่าน
109 1 จอมจันทร์ จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
110 2 นาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
111 3 ปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
112 4 นาแฮน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
113 5 หลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
114 6 หลับมืนพรวนเหนือ จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
115 1 วัวแดง แม่สา เวียงสา น่าน
116 2 วังแข แม่สา เวียงสา น่าน
117 3 เหล่า แม่สา เวียงสา น่าน
118 4 วังตูบ แม่สา เวียงสา น่าน
119 7 จอมจันทร์เหนือ จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
120 8 นาเคียนเหนือ จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
121 5 เอิน แม่สา เวียงสา น่าน
122 6 วังดินใหม่ แม่สา เวียงสา น่าน
123 7 วังยาว แม่สา เวียงสา น่าน
124 1 ทุ่งทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
125 2 ทุ่งเจริญ ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
126 3 ทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
127 4 ชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
128 5 ชื่นใหม่ ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน

Tag: เวลาละหมาด อ.เวียงสา จ.น่าน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เวียงสา จ.น่าน เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เวียงสา จ.น่าน เวลาละหมาด อัสรี อ.เวียงสา จ.น่าน เวลาละหมาด มักริบ อ.เวียงสา จ.น่าน เวลาละหมาด อีชา อ.เวียงสา จ.น่าน เวลาละศีลอด อ.เวียงสา จ.น่าน เวลาเปิดปอซอ อ.เวียงสา จ.น่าน เวลาแก้บวช อ.เวียงสา จ.น่าน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.เวียงสา จ.น่าน มัสยิด อ.เวียงสา จ.น่าน