วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ตำบล��������� อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 68 มหาโพธิ ในเวียง เมืองน่าน น่าน
2 69 เชียงแข็ง ในเวียง เมืองน่าน น่าน
3 70 น้ำล้อม ในเวียง เมืองน่าน น่าน
4 71 ค่ายสุริยพงษ์ ในเวียง เมืองน่าน น่าน
5 72 พระเนตร ในเวียง เมืองน่าน น่าน
6 73 สถารศ ในเวียง เมืองน่าน น่าน
7 74 ช้างเผือก ในเวียง เมืองน่าน น่าน
8 75 พระเกิด ในเวียง เมืองน่าน น่าน
9 76 ประตูปล่อง ในเวียง เมืองน่าน น่าน
10 77 ท่าช้าง ในเวียง เมืองน่าน น่าน
11 78 เมืองเล็น ในเวียง เมืองน่าน น่าน
12 79 ดอนแก้ว ในเวียง เมืองน่าน น่าน
13 80 อรัญญาวาส ในเวียง เมืองน่าน น่าน
14 81 สวนตาล ในเวียง เมืองน่าน น่าน
15 82 สวนหอม ในเวียง เมืองน่าน น่าน
16 83 หัวเวียงใต้ ในเวียง เมืองน่าน น่าน
17 84 ดอนศรีเสริม ในเวียง เมืองน่าน น่าน
18 85 มงคล ในเวียง เมืองน่าน น่าน
19 86 มณเฑียร ในเวียง เมืองน่าน น่าน
20 87 ไผ่เหลือง ในเวียง เมืองน่าน น่าน
21 88 หัวข่วง ในเวียง เมืองน่าน น่าน
22 89 ช้างค้ำ ในเวียง เมืองน่าน น่าน
23 90 พญาภู ในเวียง เมืองน่าน น่าน
24 91 ภูมินทร์-ท่าลี่ ในเวียง เมืองน่าน น่าน
25 92 มิ่งเมือง ในเวียง เมืองน่าน น่าน
26 93 ศรีพันต้น ในเวียง เมืองน่าน น่าน
27 94 อภัย ในเวียง เมืองน่าน น่าน
28 95 พวงพยอม ในเวียง เมืองน่าน น่าน
29 1 วังหมอ บ่อ เมืองน่าน น่าน
30 2 ห้วยยื่น บ่อ เมืองน่าน น่าน
31 3 ภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน
32 4 ผาขวาง บ่อ เมืองน่าน น่าน
33 5 น้ำงาว บ่อ เมืองน่าน น่าน
34 7 สันติภาพพัฒนา บ่อ เมืองน่าน น่าน
35 8 ทรายทอง บ่อ เมืองน่าน น่าน
36 9 หาดปลาแห้ง บ่อ เมืองน่าน น่าน
37 10 ใหม่ผาขวาง บ่อ เมืองน่าน น่าน
38 6 สาระสุขสันต์ บ่อ เมืองน่าน น่าน
39 1 ผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
40 2 ห้วยส้มป่อย ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
41 3 สวนหอม ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
42 4 ผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
43 5 ทุ่งเศรษฐี ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
44 6 มงคลนิมิต ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
45 7 ผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
46 8 คอนสวรรค์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
47 9 ฟ้าใหม่ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
48 2 ไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
49 1 นาท่อ ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
50 3 ศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
51 4 ปางค่า ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
52 5 ฝาง ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
53 6 ตาแก้ว ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
54 7 ก๊อด ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
55 8 ทุ่งขาม ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
56 11 ค่าใหม่ไชยเจริญ ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
57 1 ถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
58 2 เขื่อนแก้ว ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
59 9 เด่นใหม่ ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
60 10 นาท่อใหม่ ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
61 3 วังฆ้อง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
62 4 นาท่อเด่น ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
63 5 กิ่วป่าห้า ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
64 6 ดอนถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
65 7 ฝายแก ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
66 8 ใหม่สุขสันต์ ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
67 3 เรือง เรือง เมืองน่าน น่าน
68 5 นางาม เรือง เมืองน่าน น่าน
69 7 สันป่าสัก เรือง เมืองน่าน น่าน
70 1 ศรีนาป่าน เรือง เมืองน่าน น่าน
71 2 ดอนเฟือง เรือง เมืองน่าน น่าน
72 4 ตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน
73 6 นาม่วง เรือง เมืองน่าน น่าน
74 8 ห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน
75 1 นาซาว นาซาว เมืองน่าน น่าน
76 4 ก๊อด นาซาว เมืองน่าน น่าน
77 5 นวราษฏร์ นาซาว เมืองน่าน น่าน
78 6 ดอนคีรี นาซาว เมืองน่าน น่าน
79 2 สะไมย์ นาซาว เมืองน่าน น่าน
80 3 นาหิน นาซาว เมืองน่าน น่าน
81 7 ก๊อดใหม่พัฒนา นาซาว เมืองน่าน น่าน
82 1 ดู่เหนือ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
83 2 ดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
84 3 ธงน้อย ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
85 6 พญาวัด ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
86 7 สมุน ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
87 8 เชียงราย ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
88 9 คอวัง ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
89 4 เจดีย์ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
90 5 ดอนมูล ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
91 10 ดู่ต้นฮ่าง ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
92 11 เขาน้อย ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
93 12 ดู่เหนือพัฒนา ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
94 13 ดอนมูลพัฒนา ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
95 14 ธงใหม่พัฒนา ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
96 1 ธงหลวง กองควาย เมืองน่าน น่าน
97 2 ดอนน้ำครก กองควาย เมืองน่าน น่าน
98 3 นาผา กองควาย เมืองน่าน น่าน
99 15 เจดีย์ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
100 4 น้ำครกใหม่ กองควาย เมืองน่าน น่าน
101 5 น้ำครกเก่า กองควาย เมืองน่าน น่าน
102 6 ดอนเจริญ กองควาย เมืองน่าน น่าน
103 7 ผาสุกพัฒนา กองควาย เมืองน่าน น่าน
104 8 พุฒิมาราม กองควาย เมืองน่าน น่าน
105 9 น้ำครกใหม่พัฒนา กองควาย เมืองน่าน น่าน
106 10 น้ำครกเกาะสวรรค์ กองควาย เมืองน่าน น่าน
107 11 นาแห้ว กองควาย เมืองน่าน น่าน
108 12 นาผาใหม่ กองควาย เมืองน่าน น่าน
109 1 สวก บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
110 2 ป่าคา บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
111 3 ม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
112 4 เชียงยืน บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
113 5 ซาวหลวง บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
114 6 ต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
115 7 นามน บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
116 8 หนองโตม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
117 9 ดอนอุดม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
118 10 สวกพัฒนา บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
119 11 นาปงพัฒนา บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
120 12 ใหม่รุ่งเรือง บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
121 13 ป่าฝางสามัคคี บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
122 1 สะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน
123 2 เหนือวัด สะเนียน เมืองน่าน น่าน
124 3 ห้วยลี่ สะเนียน เมืองน่าน น่าน
125 4 น้ำโค้ง สะเนียน เมืองน่าน น่าน
126 5 สองแคว สะเนียน เมืองน่าน น่าน
127 6 ปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน
128 7 วังตาว สะเนียน เมืองน่าน น่าน
129 8 กาใส สะเนียน เมืองน่าน น่าน
130 9 ห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน
131 10 ละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน
132 11 ห้วยเฮือ สะเนียน เมืองน่าน น่าน
133 12 ใหม่ในฝัน สะเนียน เมืองน่าน น่าน
134 13 กลางพัฒนา สะเนียน เมืองน่าน น่าน
135 14 ใหม่เจริญสุข สะเนียน เมืองน่าน น่าน
136 15 ห้วยระพี สะเนียน เมืองน่าน น่าน
137 16 สมุนใหม่ สะเนียน เมืองน่าน น่าน

Tag: เวลาละหมาด หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน เวลาละหมาด ซุฮรี หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน เวลาละหมาด อัสรี หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน เวลาละหมาด มักริบ หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน เวลาละหมาด อีชา หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน เวลาละศีลอด หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน เวลาเปิดปอซอ หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน เวลาแก้บวช หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน มัสยิด หมู่ที่ 1 บ้าน������������������ ต.��������� อ.เมืองน่าน จ.น่าน