วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 อุมลอง ล้อมแรด เถิน ลำปาง
2 2 เวียง ล้อมแรด เถิน ลำปาง
3 3 ท่านาง ล้อมแรด เถิน ลำปาง
4 4 ล้อมแรด ล้อมแรด เถิน ลำปาง
5 5 เหล่า ล้อมแรด เถิน ลำปาง
6 6 หนองบัว ล้อมแรด เถิน ลำปาง
7 7 ดอนไชย ล้อมแรด เถิน ลำปาง
8 8 หนองเตา ล้อมแรด เถิน ลำปาง
9 9 ท่าเมล์ ล้อมแรด เถิน ลำปาง
10 10 สบคือ ล้อมแรด เถิน ลำปาง
11 11 เด่นแก้ว ล้อมแรด เถิน ลำปาง
12 12 หนองเชียงราน ล้อมแรด เถิน ลำปาง
13 13 ดอนทราย ล้อมแรด เถิน ลำปาง
14 14 แพะหลวง ล้อมแรด เถิน ลำปาง
15 1 แม่วะลุ่ม แม่วะ เถิน ลำปาง
16 2 ท่าช้าง แม่วะ เถิน ลำปาง
17 3 น้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง
18 4 แม่วะแล้ง แม่วะ เถิน ลำปาง
19 6 ศรีบุญเรือง แม่วะ เถิน ลำปาง
20 7 ผดุงราษฎร์รังสรรค์ แม่วะ เถิน ลำปาง
21 8 แม่วะหลวง แม่วะ เถิน ลำปาง
22 5 เด่นชัย แม่วะ เถิน ลำปาง
23 1 แม่ปะหลวง แม่ปะ เถิน ลำปาง
24 2 แม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง
25 3 ท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน ลำปาง
26 4 ปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง
27 5 ท่าผา แม่ปะ เถิน ลำปาง
28 6 หัวทุ่ง แม่ปะ เถิน ลำปาง
29 7 แม่ปะดอย แม่ปะ เถิน ลำปาง
30 8 สันทราย แม่ปะ เถิน ลำปาง
31 9 ท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง
32 10 ท่ามะแกว๋นเหนือ แม่ปะ เถิน ลำปาง
33 1 แม่มอกหัวน้ำ แม่มอก เถิน ลำปาง
34 2 แม่มอกกลาง แม่มอก เถิน ลำปาง
35 3 กุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง
36 4 สะพานหิน แม่มอก เถิน ลำปาง
37 5 สันป่ามอญ แม่มอก เถิน ลำปาง
38 1 ห้วยริน เวียงมอก เถิน ลำปาง
39 8 หนองหอย เวียงมอก เถิน ลำปาง
40 12 เวียงทอง เวียงมอก เถิน ลำปาง
41 6 แม่มอกใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง
42 7 เด่นอุดม แม่มอก เถิน ลำปาง
43 8 ห้วยเกาะหลวง แม่มอก เถิน ลำปาง
44 9 หัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง
45 10 สะพานหินพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง
46 2 ท่าเวียง เวียงมอก เถิน ลำปาง
47 13 แม่พุเหนือ เวียงมอก เถิน ลำปาง
48 14 เด่นไม้ซุง เวียงมอก เถิน ลำปาง
49 1 สันหลวง นาโป่ง เถิน ลำปาง
50 3 เสลียมหวาน เวียงมอก เถิน ลำปาง
51 4 ปางอ้า เวียงมอก เถิน ลำปาง
52 5 แม่พุ เวียงมอก เถิน ลำปาง
53 6 แม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง
54 7 ท่าเกวียน เวียงมอก เถิน ลำปาง
55 9 หอรบ เวียงมอก เถิน ลำปาง
56 2 ห้วยแก้ว นาโป่ง เถิน ลำปาง
57 3 ปากกอง นาโป่ง เถิน ลำปาง
58 4 หนองห้า นาโป่ง เถิน ลำปาง
59 10 ชัยชมภู เวียงมอก เถิน ลำปาง
60 11 ห้วยเตาปูน เวียงมอก เถิน ลำปาง
61 5 สันป่าหนาด นาโป่ง เถิน ลำปาง
62 6 นาโป่ง นาโป่ง เถิน ลำปาง
63 7 นาเบี้ย นาโป่ง เถิน ลำปาง
64 8 สันป่าจี้ นาโป่ง เถิน ลำปาง
65 9 ห้วยเกี๋ยง นาโป่ง เถิน ลำปาง
66 10 นาเบี้ยหลวง นาโป่ง เถิน ลำปาง
67 12 ปากกองตะวันออก นาโป่ง เถิน ลำปาง
68 11 ห้วยโจ้ นาโป่ง เถิน ลำปาง
69 1 แม่เตี๊ยะ แม่ถอด เถิน ลำปาง
70 2 แม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง
71 3 แม่เติน แม่ถอด เถิน ลำปาง
72 4 แม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง
73 5 นาบ้านไร่ แม่ถอด เถิน ลำปาง
74 6 สบเติน แม่ถอด เถิน ลำปาง
75 7 ดงไชย แม่ถอด เถิน ลำปาง
76 9 ทุ่งเจริญ แม่ถอด เถิน ลำปาง
77 8 แม่เตี๊ยะนอก แม่ถอด เถิน ลำปาง
78 10 แม่ถอดใต้ แม่ถอด เถิน ลำปาง
79 11 ท่าสามัคคี แม่ถอด เถิน ลำปาง
80 12 สุขสวัสดิ์ แม่ถอด เถิน ลำปาง
81 13 แม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง
82 1 น้ำโท้ง เถินบุรี เถิน ลำปาง
83 2 ป่าตาล เถินบุรี เถิน ลำปาง
84 3 ท่าใหม่ เถินบุรี เถิน ลำปาง
85 4 ท่าหลวง เถินบุรี เถิน ลำปาง
86 5 สองแควตะวันตก เถินบุรี เถิน ลำปาง
87 6 วังหิน เถินบุรี เถิน ลำปาง
88 7 หนองซาง เถินบุรี เถิน ลำปาง
89 8 เหล่ามะกอก เถินบุรี เถิน ลำปาง
90 9 สองแควตะวันออก เถินบุรี เถิน ลำปาง
91 10 ดอนแก้ว เถินบุรี เถิน ลำปาง
92 11 ท่าเมล์ชัย เถินบุรี เถิน ลำปาง
93 12 วังทอง เถินบุรี เถิน ลำปาง
94 13 แท่นดอกไม้ เถินบุรี เถิน ลำปาง
95 14 วังหินพัฒนา เถินบุรี เถิน ลำปาง

Tag: เวลาละหมาด อ.เถิน จ.ลำปาง วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เถิน จ.ลำปาง เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เถิน จ.ลำปาง เวลาละหมาด อัสรี อ.เถิน จ.ลำปาง เวลาละหมาด มักริบ อ.เถิน จ.ลำปาง เวลาละหมาด อีชา อ.เถิน จ.ลำปาง เวลาละศีลอด อ.เถิน จ.ลำปาง เวลาเปิดปอซอ อ.เถิน จ.ลำปาง เวลาแก้บวช อ.เถิน จ.ลำปาง ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.เถิน จ.ลำปาง มัสยิด อ.เถิน จ.ลำปาง