วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ป่าเส้า สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
2 2 ป่าเหว สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
3 3 เหล่า สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
4 4 ต้นโจ้ก สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
5 5 สันเหนือ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
6 6 ตลาด สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
7 7 สันเหนือ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
8 8 สันใต้ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
9 9 สันใต้ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
10 10 สันไร่ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
11 11 น้อย สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
12 12 สันต้นบง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
13 13 ป่าสักขวาง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
14 14 ออน สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
15 1 ดอนมูล ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
16 2 สันโค้งใหม่ ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
17 3 ป่าเป้า ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
18 4 สันโค้งเก่า ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
19 5 หัวทุ่ง ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
20 6 สันก้างปลา ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
21 7 ทรายมูล ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
22 1 วังธาร ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
23 2 ใหม่ ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
24 3 ร้องวัวแดง ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
25 4 ม่วงเขียว ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
26 5 น้ำจำ ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
27 6 น้ำจำ ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
28 7 ร้องวัวแดง ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
29 8 ม่วงม้าเหนือ ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
30 9 ม่วงม้าใต้ ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
31 10 ใหม่ ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
32 11 ร้อง ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
33 1 บวกค้าง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
34 2 บวกค้าง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
35 3 ต้นดู่ บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
36 4 ป่าตาล บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
37 5 แม่แต บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
38 6 ร้อยพร้อม บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
39 7 ย่าปาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
40 8 กอสะเลียม บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
41 9 ร้องก่องข้าว บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
42 10 ช่างเพี้ยน บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
43 11 โป่ง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
44 12 ร้องก่องข้าวใต้ บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
45 13 หนองเหนี่ยง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
46 1 ดอยยาว แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
47 2 ม่วงชุม แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
48 3 ป่าเปา แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
49 4 ดงขี้เหล็ก แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
50 5 ดอนปิน แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
51 7 ป่าไผ่กลาง แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
52 9 หัวฝาย แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
53 10 ไม้ซ้อโค้งงาม แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
54 6 ป่าไผ่น้ำโจ้ แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
55 8 ป่าไผ่ใต้ แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
56 1 ป่าเหียง ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
57 2 โห้ง ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
58 3 ริมออน ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
59 4 ป่าแงะ ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
60 5 ริมออนใต้ ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
61 6 แม่ผาแหน ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
62 7 ป่าตึง ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
63 8 ปง ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
64 9 ป่าห้า ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
65 10 แพะ ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
66 11 ป่าเปางาม ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
67 1 ป่าสักยาว แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
68 2 สันมะแปบ แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
69 3 ป่าสักน้อย แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
70 4 ปงป่าเอื้อง แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
71 5 ปูคาเหนือ แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
72 6 ปูคากลาง แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
73 7 ปูคาใต้ แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
74 8 ไร่พัฒนา แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
75 9 ปูคาหัวบ้าน แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
76 2 หนองแสะ ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
77 1 แม่ตาด ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
78 3 ล้านตอง ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
79 4 สันข้าวแคบกลาง ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
80 5 หม้อ ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
81 6 ดอยซิว ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
82 7 ป่าตึง ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
83 1 ต้นเปา ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
84 2 หนองโค้ง ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
85 3 บ่อสร้าง ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
86 8 ห้วยทราย ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
87 4 บวกเป็ด ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
88 5 สันพระเจ้างาม ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
89 6 ต้นผึ้ง ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
90 7 สันมะฮกฟ้า ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
91 8 สันป่าค่า ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
92 9 แม่โฮม ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
93 10 สันช้างมูบ ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
94 1 มอญเหนือ สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
95 2 มอญใต้ สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
96 3 สันกลางเหนือ สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
97 4 สันกลางเหนือ สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
98 5 สันกลางใต้ สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
99 6 สันกลางใต้ สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
100 7 ริมกวง สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่

Tag: เวลาละหมาด ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด อัสรี ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด มักริบ ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด อีชา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เวลาละศีลอด ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เวลาเปิดปอซอ ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เวลาแก้บวช ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มัสยิด ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่