วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
2 2 หนองบาท้าว ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
3 3 ยางงอย ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
4 4 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
5 5 ปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
6 6 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
7 7 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
8 8 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
9 9 ปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
10 10 ยางงอย ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
11 1 นาเดื่อ นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
12 2 นาชุม นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
13 3 อีอูด นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
14 4 นาโอ นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
15 5 นาอินทร์ นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
16 6 นาคอย นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
17 7 จอมศรี นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
18 8 ใหม่นิรมิต นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
19 9 นาเดื่อ นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
20 10 อีอูด นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
21 11 นาชุม นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
22 12 นาเดื่อ นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
23 1 เอื้อง บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
24 2 ก่อ บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
25 3 นาดี บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
26 4 หนองผือ บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
27 5 ดอนถ่อน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
28 6 ดงขวาง บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
29 7 เซียงเซา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
30 8 นาจาน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
31 9 นาจาน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
32 10 เซียงเซา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
33 11 หนองผือ บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
34 12 ดอนถ่อน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
35 13 ก่อ บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
36 14 นาจาน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
37 15 เซียงเซา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
38 16 หนองผือ บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
39 1 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
40 2 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม
41 3 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
42 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม
43 5 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
44 6 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
45 7 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
46 8 ไทยเจริญ สามผง ศรีสงคราม นครพนม
47 9 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48 10 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
49 11 ไทยสบาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
50 12 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
51 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
52 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
53 15 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
54 16 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
55 1 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
56 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
57 3 ดอนแดง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
58 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
59 5 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
60 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
61 7 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
62 1 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
63 2 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
64 3 ขามเปี้ยใหญ่ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
65 4 ขามเปี้ยน้อย บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
66 5 ดอนมงคล บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
67 6 ดงหนองบัว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
68 7 นาหนองยาว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
69 8 ท่าโข่ง บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
70 9 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
71 10 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
72 11 ขามเปี้ยใหญ่ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
73 12 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
74 13 ขามเปี้ยน้อย บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
75 1 โพนงาม นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
76 2 คำสว่าง นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
77 3 อุ่มไผ่ นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
78 4 เหล่า นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
79 5 นาคำ นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
80 6 โพนก่อ นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
81 7 ภูกระแต นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
82 8 โนนรัง นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
83 9 คำสะอาด นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
84 10 โพนงาม นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
85 11 นาคำ นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
86 12 ภูกระแต นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
87 13 ภูกระแต นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
88 14 เหล่า นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
89 15 คำสะอาด นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
90 16 โพนก่อ นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
91 1 นาโพธิ์ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
92 2 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
93 3 โพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
94 4 โคกกลาง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
95 5 หนองนกทา โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
96 6 นาโพธิ์ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
97 7 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
98 8 ท่า โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
99 9 นาโพธิ์ใต้ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
100 10 นาโพธิ์ทอง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
101 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
102 2 คำไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
103 3 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
104 4 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
105 5 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
106 6 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
107 7 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
108 8 คำไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
109 9 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม

Tag: เวลาละหมาด ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เวลาละหมาด อัสรี ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เวลาละหมาด มักริบ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เวลาละหมาด อีชา ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เวลาละศีลอด ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เวลาเปิดปอซอ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เวลาแก้บวช ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม มัสยิด ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม