วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 อ้อมแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
2 2 โพนน้อย บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
3 3 ปู่พึ้ม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
4 4 โพนใหญ่ บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
5 6 นาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
6 7 อ้อมแก้วน้อย บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
7 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
8 8 ใหม่ไชยา บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
9 9 นาจานใหม่ บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
10 1 นาแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
11 2 นาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
12 3 กลาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
13 4 หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
14 5 หนองกระบอก นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
15 6 โคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
16 7 เทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
17 8 ใหม่หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
18 9 นาแก้วน้อย นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
19 10 กลางใหม่ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
20 11 นาเดื่อน้อย นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
21 12 ใหม่หนองกระบอก นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
22 13 นาแก้วเหนือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
23 14 นาแก้วสามัคคี นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
24 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
25 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
26 8 บึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
27 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
28 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
29 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
30 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
31 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
32 6 นาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
33 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
34 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
35 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
36 2 โพนงามโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
37 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
38 3 โพนงามท่า บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
39 4 น้ำพุ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
40 5 แป้น บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
41 6 โพนบก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
42 7 จอมแจ้ง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
43 8 บึงประชาราษฎร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
44 9 โพนงามโคกใหม่ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
45 10 แป้นใหม่ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
46 1 เชียงสือ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
47 2 เชียงสือน้อย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
48 3 โนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
49 4 ท่าสาวคอย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
50 5 อุดมวัฒนา เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
51 6 โนนสามัคคี เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
52 7 โนนประดู่ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
53 8 โนนกุงพัฒนา เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เวลาละหมาด อีชา ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เวลาละศีลอด ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เวลาเปิดปอซอ ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เวลาแก้บวช ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร มัสยิด ต.������������������ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร