วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������� อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 ง่อน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
2 6 โนนค้อ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
3 1 หัน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
4 3 สนามชัย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
5 4 หวาย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
6 5 ดอนวังเวิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
7 7 หนองไผ่ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
8 8 เปือย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
9 9 หนองทุ่ม สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
10 11 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
11 12 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
12 10 หนองชาด สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
13 13 ดงสวรรค์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
14 14 หนองพะเนาว์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
15 15 ดอนธงชัย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
16 16 น้อยหนองบัว สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
17 17 หนองทุ่มน้อย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
18 18 โนนสวรรค์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
19 19 นาเจริญ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
20 21 ทานตะวัน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
21 22 ดงพระเจ้า สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
22 20 โคกสว่างเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
23 23 หนองชาดทรายทอง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
24 24 สร้างแก้วพัฒนา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
25 25 หนองทุ่มพัฒนา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
26 26 ง่อนใหม่ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
27 27 โนนสีทอง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
28 1 คำสะอาด คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
29 2 ดงจันทู คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
30 3 หนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
31 4 ปลวก คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
32 5 ยางคำ คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
33 6 นาดินจี่ คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
34 7 หนองไผ่ คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
35 8 คำสะอาด 2 คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
36 9 แสงตะวัน คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
37 10 หนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
38 11 ธาตุโสภา คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
39 12 คำสะอาดพัฒนา คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
40 13 ปลวก คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
41 14 ปลวก คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
42 1 ต้าย บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
43 2 นาทม บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
44 3 นาคูณ บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
45 4 คำบอน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
46 5 คำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
47 6 ดอนม่วงไข่ บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
48 7 ต้ายใหม่พัฒนา บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
49 1 บงเหนือ บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
50 2 ดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
51 3 จำปา บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
52 4 บาก บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
53 5 ขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
54 6 โคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
55 7 นาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
56 8 หนองกุง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
57 9 โนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
58 10 พิมพ์พัฒนา บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
59 11 บงเหนือนอก บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
60 12 นาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
61 1 โพนสูง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
62 2 คำชน โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
63 3 ยางชุม โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
64 4 โพนสว่าง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
65 5 ค้อ โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
66 7 ดอนเชียงยืน โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
67 6 ดงต้อง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
68 8 คำบก โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
69 9 ดอนเจริญ โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
70 1 โคกสี โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
71 2 โคกคอน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
72 3 โคกสว่าง โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
73 4 หนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
74 5 บึงโน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
75 6 ดอนม่วย โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
76 7 บึงโนนอก โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
77 8 ท่าสะอาด โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
78 9 สามแยก โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
79 10 ตาล โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
80 11 ป่ารักน้ำ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
81 12 ตาลสอง โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
82 13 สุขเกษม โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
83 14 โคกคอน 2 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
84 1 หนองหลวง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
85 2 โคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
86 3 หนองหลวงน้อย หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
87 4 หนองผือ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
88 5 โคกสำราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
89 6 หนองย่างชิ้น หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
90 7 นาอ้อม หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
91 8 โคกน้ำเกลี้ยง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
92 9 โคกก่อง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
93 10 หนองหลวงพัฒนา หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
94 11 หนองเม็ก หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
95 12 ไผ่หลวง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
96 1 กุดจิก บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
97 2 บงใต้ บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
98 3 บ่อร้าง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
99 4 ยางงาม บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
100 5 โนนรัง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
101 6 นาดอกไม้ บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
102 7 หนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
103 8 คำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
104 9 ต่อเขต บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
105 10 ชุมชัย บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
106 11 โคกสีนวล บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
107 12 บงใต้พัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
108 13 บ่อร้าง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
109 14 กุดจิกสามัคคี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
110 15 ห้วยไร่สามัคคี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
111 1 ค้อใต้ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
112 2 หนองแค ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
113 3 ขาม ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
114 4 ชุมพล ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
115 5 คำเจริญ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
116 6 หนองโข่ย ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
117 7 ท่าวัด ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
118 8 นาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
119 9 ขามพัฒนา ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
120 10 หนองแคสอง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
121 1 พันนา พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
122 2 โมน พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
123 3 ถ่อน พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
124 4 งิ้ว พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
125 5 แย้ พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
126 6 คำตานา พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
127 7 หนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
128 8 หนองปลาเข็ง พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
129 9 หนองไผ่ยาว พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
130 10 พันนาใต้ พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
131 11 เมืองทอง พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
132 12 พันนานคร พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
133 1 แวง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
134 2 โนนเสาขวัญ แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
135 3 ตาลเดี่ยว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
136 4 สร้างแป้น แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
137 5 โคกสีไค แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
138 6 สร้างดู่ แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
139 7 โนนเรือ แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
140 8 นางัว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
141 9 โพนงาม แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
142 10 ดอนเขือง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
143 11 โนนแสนสุข แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
144 1 ทรายมูล ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
145 2 ม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
146 3 เตาไห ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
147 4 สร้างแก้ว ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
148 5 คำเม็ก ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
149 6 ดอนย่านาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
150 7 หนองกุง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
151 8 หนองหว้า ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
152 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
153 2 โคกพุทรา ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
154 3 โคกกลาง ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
155 4 เล่า ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
156 5 โคกสุวรรณ ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
157 6 หนองตอกแป้น ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
158 7 หนองแสนแปน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
159 8 หนองดินดำ ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
160 9 หนองแสง ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
161 10 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
162 11 โคกพุทธา ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
163 1 ตาลเนิ้ง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
164 2 หนองหลักช้าง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
165 5 ดงมีชัย ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
166 3 นาเตียง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
167 4 หนองหวาย ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
168 6 หนองผือ ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
169 7 ดงสวรรค์ ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
170 8 โนนตูม ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
171 9 ตาลเนิ้ง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
172 1 ธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
173 2 หินโงม ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
174 3 โนนสร้างไพร ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
175 4 หนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
176 5 คันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
177 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
178 7 เดิด ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
179 8 เดื่อ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
180 1 ถ่อน บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
181 2 หนามแท่งใหญ่ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
182 3 หนองตาล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
183 4 หนามแท่งน้อย บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
184 5 คำเจริญ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
185 6 ทุ่งปลากัด บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
186 7 หนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
187 8 ทุ่งปลากัดน้อย บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
188 9 โพธิ์ชัย บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
189 10 โคกเจริญ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร

Tag: เวลาละหมาด ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เวลาละหมาด อัสรี ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เวลาละหมาด มักริบ ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เวลาละหมาด อีชา ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เวลาละศีลอด ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เวลาเปิดปอซอ ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เวลาแก้บวช ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มัสยิด ต.��������� อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร