วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������� อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ม่วงไข่ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
2 2 พรรณา พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
3 3 วังปลาป้อม พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
4 4 นาหัวช้าง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
5 5 บะทอง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
6 6 โคกสุวรรณ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
7 7 เม็ก พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
8 8 โคกชุมพร พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
9 9 หนองทุ่ม พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
10 10 น้อยโนนจำนงค์ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
11 11 หนองแวง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
12 12 บะทองใหม่ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
13 13 หนองอ้อ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
14 1 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
15 2 เปือย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
16 3 ขมิ้น วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
17 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
18 5 บึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
19 6 วังยางใน วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
20 7 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
21 8 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
22 9 บึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
23 10 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
24 11 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
25 12 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
26 13 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
27 1 พอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
28 2 สูงเนิน พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
29 3 ดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
30 4 บดมาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
31 5 สมสะอาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
32 7 พอกใหญ่ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
33 6 คางฮุง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
34 8 พอกน้อยพัฒนา พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
35 9 เจริญศิลป์ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
36 10 พอกใหญ่สามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
37 11 บดมาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
38 12 สามแยกสูงเนิน พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
39 1 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
40 2 หนองดินดำ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
41 3 โนนเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
42 4 บัวห้วยทราย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
43 5 ตอเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
44 6 หนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
45 7 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
46 8 หนองเม็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
47 9 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
48 10 กลาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
49 11 หนองไผ่น้อย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
50 12 ภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
51 13 โนนเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
52 14 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
53 15 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
54 16 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
55 17 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
56 18 โนนสูง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
57 19 หนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
58 1 ไร่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
59 2 ไฮ่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
60 3 คำแหว ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
61 4 คำข่า ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
62 5 โคก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
63 6 เสาขวัญ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
64 7 กุดก้อม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
65 8 หินแตก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
66 10 ทิดไทย ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
67 9 โนนอุดม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
68 11 คำข่าน้อย ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
69 12 โคกสะอาด ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
70 13 โคกพัฒนา ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
71 14 คำเจริญ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
72 15 ไร่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
73 16 ไฮ่น้อย ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
74 1 ช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
75 2 หนองเดิ่น ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
76 3 ตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
77 4 หนองโดก ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
78 5 อุ่มไผ่ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
79 6 ดอนม่วย ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
80 7 โนนคำ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
81 8 โนนค้อ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
82 9 ดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
83 10 หนองหวาย ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
84 11 โนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
85 13 ศรีวงค์ทอง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
86 14 นาคำ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
87 15 ไผ่ทอง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
88 16 ตาลเลียนใต้ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
89 12 ช้างมิ่งพัฒนา ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
90 17 ช้างมิ่งสามัคคี ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
91 18 หนองโดกสามัคคี ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
92 1 อูนดง นาใน พรรณานิคม สกลนคร
93 2 หนองผือ นาใน พรรณานิคม สกลนคร
94 3 ห้วยบุ่น นาใน พรรณานิคม สกลนคร
95 4 นาเลา นาใน พรรณานิคม สกลนคร
96 6 ผักคำภู นาใน พรรณานิคม สกลนคร
97 7 นาทัน นาใน พรรณานิคม สกลนคร
98 8 หนองผือน้อย นาใน พรรณานิคม สกลนคร
99 5 นาใน นาใน พรรณานิคม สกลนคร
100 9 ผักคำภูใหม่ นาใน พรรณานิคม สกลนคร
101 10 หนองไชยวาลย์ นาใน พรรณานิคม สกลนคร
102 11 ผักคำภู นาใน พรรณานิคม สกลนคร
103 1 สว่าง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
104 2 ดอนกอย สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
105 3 บัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
106 5 บัวน้อย สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
107 8 โนนทรายทอง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
108 9 บัวใหม่พัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
109 10 สว่างพัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
110 4 คำประมง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
111 6 นาซอน สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
112 7 โนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
113 11 บัวทอง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
114 12 โนนสำราญ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
115 13 บัวหลวง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
116 1 ท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
117 2 บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
118 3 สร้างหิน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
119 4 นาตากาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
120 5 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
121 6 ผาอินทร์ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
122 7 หลักเจ็ด บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
123 8 บะฮีเหนือ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
124 9 นาตากางเหนือ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
125 10 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
126 1 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
127 2 ถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
128 3 กุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
129 4 หนองครอง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
130 5 สายร่องข่า เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
131 6 โนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
132 7 นาขาม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
133 8 ถ่อนพัฒนา เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
134 9 เชิงชุมพัฒนา เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
135 10 ถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร

Tag: เวลาละหมาด ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เวลาละหมาด อัสรี ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เวลาละหมาด มักริบ ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เวลาละหมาด อีชา ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เวลาละศีลอด ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เวลาเปิดปอซอ ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เวลาแก้บวช ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร มัสยิด ต.��������� อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร