วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������������������� อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 50 หนองแดง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
2 51 วัดป่าสุทธาวาส2 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
3 52 กลางธงชัย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
4 53 หนองหารหลวง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
5 54 วัดพระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
6 55 แวงใหญ่ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
7 56 หลังเทศบาล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
8 57 นาอ้อย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
9 58 วัดศรีสะเกษ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
10 59 วัดโพธ์ชัย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
11 60 วัดป่าสุทธาวาส1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
12 61 หนองทรายขาว ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
13 62 วัดสะพานคำ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
14 63 วัดแจ้งศรีบุญเรือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
15 64 วัดศรีสุมังคล์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
16 65 บ้านธาตุ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
17 66 คำสะอาด1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
18 67 วัดศรีชมพู ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
19 68 ตลาดเทศบาล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
20 69 วัดเหนือ-ศรีโพนเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
21 70 หนองมันปลา1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
22 71 นาเวง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
23 72 หน้าค่าย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
24 73 กกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
25 74 ห้วยโมงพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
26 75 หนองสนม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
27 76 รุ่งพัฒนา1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
28 77 มะขามป้อม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
29 78 ดงพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
30 79 สกลเมืองทอง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
31 80 ธาตุดุม1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
32 81 ธาตุดุม2 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
33 82 ธาตุดุม3 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
34 83 ธาตุดุม4 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
35 84 มณฑลทหารบกที่29 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
36 85 กรมทหารราบที่3 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
37 86 301พัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
38 87 คำสะอาด2 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
39 88 รุ่งพัฒนา2 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
40 89 ดอนงิ้วพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
41 90 หนองมันปลา2 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
42 91 เอื้ออาทรสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
43 92 ค่ายศรีสกุลวงศ์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
44 1 ดงมะไฟ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
45 2 ขมิ้น ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
46 3 ผักขะยา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47 4 โคกเลาะใหญ่ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
48 5 โคกเลาะน้อย ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
49 6 โพนบก ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
50 8 พาน ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
51 9 ประชาสุขสันต์ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
52 10 พานพัฒนา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
53 7 โนนหัวดู ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
54 11 นาเรือง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
55 12 ดงมะไฟพัฒนา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
56 13 ดงมะไฟสามัคคี ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
57 14 โคกเลาะกลาง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
58 1 งิ้วด่อน งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
59 2 ทับสอ งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
60 3 คูสนาม งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
61 4 พังเม็ก งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
62 5 ดอนหมู งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
63 6 ดอนจ้อก้อ งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
64 7 โพธิ์ศรี งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
65 8 นายอ งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
66 9 โพนงาม งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
67 10 นามน งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
68 11 เหล่าพังผือ งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
69 12 กกกอก งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
70 13 ใหญ่นายอ งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
71 14 กกกอกใหม่ งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
72 15 ธาตุดุมดอนเหล่าทับ งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
73 16 งิ้วด่อนใหม่ งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
74 1 ท่าเยี่ยม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
75 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
76 3 ไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
77 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
78 5 โพนนาไก่ โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
79 6 ดงต้อง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
80 7 แคมพุง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
81 8 หนองจี่เต่า โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
82 10 โพนยางคำ โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
83 11 โนนหอมใหม่ โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
84 9 คำผักแพว โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
85 1 เชียงเครือ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
86 2 โพนสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
87 3 ดอนเชียงบาล เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
88 4 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
89 5 ดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
90 8 ทุ่งมน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
91 9 โคกสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
92 10 นาคำไฮ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
93 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
94 7 ป่าหว่าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
95 11 โนนเบ็ญ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
96 12 โนนศาลา เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
97 13 ดอนเชียงบาลใหญ่ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
98 14 เชียงเครือวัดใหญ่ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
99 1 ท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
100 2 พะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
101 3 ท่าแร่เหนือ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
102 15 ทุ่งมนพัฒนา เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
103 16 ป่าหว้านทุ่งพัฒนา เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
104 17 หนองหอยใหม่ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
105 4 หนองบัวทอง ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
106 5 ป่าพนาวัลย์ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
107 6 ท่าแร่สามัคคี ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
108 3 อีเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
109 4 หนองห้าง ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
110 5 กุดจิก ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
111 7 ม่วงลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
112 7 ท่าแร่พัฒนา ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
113 8 สร้างแก้วสมานมิตร ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
114 1 นาลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
115 2 ดอนแก้ว ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
116 6 ดอนเปลือย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
117 8 โคกลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
118 9 ม่วงลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
119 1 เหล่ามะแงว ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
120 2 ดงชน ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
121 3 แมด ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
122 4 กุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
123 5 ทามไฮ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
124 6 หนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
125 7 เหล่าละโมง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
126 8 โพนปอหู ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
127 9 ป่าแพง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
128 10 ใหม่หนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
129 1 ศรีวิชา ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
130 2 ห้วยยาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
131 3 นาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
132 4 นาคำ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
133 5 บอน ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
134 6 เหล่า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
135 7 พะเนาว์ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
136 8 ลาดกะเฌอ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
137 9 ม่วง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
138 10 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
139 11 หนองบัวทอง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
140 12 ลาดสมบูรณ์ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
141 13 คลองไผ่พัฒนา ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
142 14 หนองแฝกพัฒนา ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
143 15 ท่าวัดน้อยทุ่งพัฒนา ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
144 16 ลาดสมบูรณ์ใหม่ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
145 1 พังขว้างใต้ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
146 2 พังขว้างเหนือ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
147 3 ดงขุมข้าว พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
148 4 ห้วยทราย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
149 5 หนองยาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
150 6 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
151 7 โนนชลประทาน พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
152 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
153 10 ดงสมบูรณ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
154 11 หนองบัวสามัคคี พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
155 8 โนนสวรรค์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
156 12 กลาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
157 13 โนนสูง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
158 14 ดงขุมข้าวใต้ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
159 1 ดงมะไฟ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
160 2 โพนก้างปลา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
161 3 ดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
162 4 นาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
163 5 นากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
164 8 โพนแดง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
165 6 เหล่านกยูง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
166 7 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
167 9 ดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
168 10 โนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
169 11 ดงมะไฟประชาพัฒนา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
170 12 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
171 1 หนองบัวใหญ่ ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
172 2 บ้านกล้วย ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
173 3 รุ่งพัฒนา ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
174 4 ดงพัฒนา ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
175 5 มะขามป้อม ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
176 1 หนองแคน เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
177 2 หนองแดง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
178 3 ท่าวัดเหนือ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
179 4 กกส้มโฮง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
180 5 หนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
181 6 เหล่าปอแดง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
182 7 หนองปลาน้อย เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
183 9 ท่าวัดใต้ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
184 10 ดอนกกยาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
185 8 ดอนยาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
186 11 ดอนยางใต้ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
187 12 กกกะพุง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
188 1 นาหมาโป้ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
189 2 ท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
190 3 ทุ่งมั่ง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
191 4 ดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
192 5 สายปลาหลาย หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
193 6 หนองลาดน้อย หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
194 7 หนองลาด หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
195 8 หนองลาดใต้ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
196 9 ดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
197 10 ดอนแคนใต้ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
198 1 ดอนเสาธง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
199 2 ชะโนด ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
200 3 หนองกุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
201 4 น้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
202 5 ฮางโฮง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
203 6 นาดอกไม้ ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
204 7 ดอนตาลโง๊ะ ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
205 8 ดอนกะเล็น ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
206 9 หนองศาลา ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
207 10 น้อยจอมศรีใหม่ ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
208 11 หนองแหวนพัฒนา ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
209 1 หนองฮูดัง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
210 2 โคกก่อง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
211 3 หนองใส โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
212 4 ดงแต้ โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
213 5 โคกสูง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
214 6 บึงแดง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
215 7 ยางอาด โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
216 8 โคกก่องใหญ่ โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เวลาละหมาด อีชา ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เวลาละศีลอด ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เวลาเปิดปอซอ ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เวลาแก้บวช ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร มัสยิด ต.��������������������������� อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร