วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ศรีโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
2 2 เขวาน้อย โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
3 3 หนองไหล โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
4 4 เหล่าใหญ่ โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
5 5 เหล่ายาว โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
6 6 เหล่ากาชาด โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
7 7 หนองเจริญ โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
8 1 พิมพ์พัฒนา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
9 2 หนองสองห้อง ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
10 3 ก่อ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
11 4 เหล่าล้อ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
12 5 โคกข่า ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
13 6 หนองโก ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
14 7 เหล่าล้อ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
15 8 หนองเม็ก ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
16 9 หนองสะแบง ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
17 10 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
18 11 ป่ากุง ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
19 12 บุมะเขือ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
20 13 ก่อ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
21 1 เมืองเปลือย เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
22 2 ป่าเม้าเหนือ เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
23 3 ป่าเม้าใต้ เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
24 4 ท่าแร่ เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
25 5 ดงเมือง เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
26 6 ไม้ล่าม เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
27 7 เมืองเก่า เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
28 8 เหล่าดอนไฮ เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
29 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
30 2 ดอนทราย หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
31 3 กลาง หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
32 4 โนนสีดา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
33 5 หนองม่วง หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
34 6 เหล่ากลาง หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
35 7 โนนขวาง หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
36 8 ดงขวาง หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
37 9 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
38 10 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
39 1 สวนจิก สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
40 2 หนองแวงยาว สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
41 3 หนองไฮ สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
42 4 กล้วย สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
43 5 ป่าแหน สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
44 6 เหล่ากุด สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
45 7 ป่าเว่อ สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
46 8 เหล่าอาราง สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
47 9 หนองคูคำ สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
48 10 ดอนน้ำคำ สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
49 11 หนองไร่ สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
50 12 กอก สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
51 13 สนามชัย สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
52 14 หัวหนองแวง สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
53 1 โพธิ์สัยน้อย โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
54 2 โนนสมบูรณ์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
55 3 หนองแสง โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
56 4 โพธิ์สัย โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
57 5 หนองหญ้าคา โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
58 6 โคกกลาง โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
59 7 โสกเชือก โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
60 8 โนนโพธิ์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
61 9 โพนทอง โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
62 10 โสกเชือกน้อย โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
63 1 หนองแวงเหนือ หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
64 2 หนองแวงใต้ หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
65 3 หนองคูโคก หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
66 4 โคกไพรี หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
67 5 หนองแวงน้อย หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
68 6 หนองแวงควง หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
69 7 หนองห้าง หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
70 8 คูโคก หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
71 9 หนองขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
72 10 สี่มุม หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
73 11 โนนน้ำเงิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
74 12 หนองขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
75 1 หนองผักตบ บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
76 2 โนนทัน บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
77 3 โนนเหลี่ยม บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
78 4 หนองคูยาง บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
79 5 โดนน้อย บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
80 6 หนองแซง บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
81 7 บาก บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
82 8 หนองแดง บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

Tag: เวลาละหมาด ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด ซุฮรี ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อัสรี ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด มักริบ ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อีชา ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละศีลอด ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เวลาเปิดปอซอ ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เวลาแก้บวช ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด มัสยิด ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด