วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 คุ้มกลางเมืองใหม่ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2 2 คุ้มหลังศาล สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
3 3 คุ้มวัดเหนือ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
4 4 คุ้มวัดสว่าง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
5 5 คุ้มใต้ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
6 6 น้ำคำน้อย สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
7 7 เหม้า สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
8 8 แวง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
9 9 โพนสูง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
10 10 สนาม สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
11 11 หนองตอกแป้น สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
12 12 กู่ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
13 13 ดอนยาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
14 14 หนองหว้า สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
15 15 หนองมั่ง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
16 16 ดอนพิมาน สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
17 17 หนองข่า สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
18 19 โพนครกน้อย สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
19 18 ดอนสังข์ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
20 20 คุ้มกลางเมืองใหม่ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
21 21 กู่น้อยพัฒนา สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
22 1 ดอกไม้ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
23 2 ไร่ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
24 3 หมอตา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
25 4 ภูงา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
26 5 ยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
27 6 ยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
28 7 โคกทัพเก่า ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
29 8 เปลือย ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
30 9 โคก ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
31 10 ค้อ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
32 11 ใหม่หมอตา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
33 12 ยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
34 13 ดอกไม้ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
35 14 ยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
36 1 นาใหญ่ นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
37 2 นาน้อย นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
38 3 หนองจอก นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
39 4 ตาแหลว นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
40 5 เม็ก นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
41 6 หางเหย นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
42 7 งูเหลือม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
43 8 ดงหัวเรือ นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
44 9 โพนยานาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45 10 ป่าม่วง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
46 11 ตาแหลว นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
47 12 ป่ายางชุม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
48 13 ตาแหลวใหญ่ นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
49 14 ตาแหลว นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
50 15 นาใหญ่ นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
51 1 หินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
52 2 เล้าข้าว หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
53 3 สองชั้น หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
54 4 ตังหมอง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
55 5 โพนผอุง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
56 6 ขัดเค้า หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
57 7 ส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
58 8 โพนดวน หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
59 9 หนองสระ หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
60 10 หนองอีเข็ม หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
61 11 ส้มโฮงเหนือ หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
62 12 โพนละมั่ง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
63 13 สองชั้น หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
64 14 หินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
65 15 โพนผอุง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
66 16 ส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
67 1 หนองควายอีน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
68 2 ยางเครือ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
69 3 หนองโค้ง เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
70 4 ด่านน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
71 5 หนองสิม เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
72 6 หนองพันมูล เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
73 7 ดงเมือง เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
74 8 ยางสวรรค์ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
75 1 หัวโทนเหนือ หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
76 2 ตากแดด หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
77 3 หนองพังคี หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
78 4 โคก หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
79 5 สำโรง หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
80 6 หาญหก หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
81 7 เก่าน้อย หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
82 8 คำบอน หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
83 9 หัวโทนใต้ หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
84 10 ดอนหอ หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
85 11 ตากแดด หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
86 12 ตากแดด หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
87 1 เปลือยน้อย บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
88 2 หนองยาง บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
89 3 หนองหูลิงน้อย บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
90 4 ส่อง บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
91 5 แคน บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
92 6 หนองไผ่ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
93 8 สุขสวัสดิ์ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
94 1 ตาหยวก ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
95 2 ตาหยวก ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
96 3 ร้านหญ้า ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
97 7 เหล่าติ้ว บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
98 9 เหล่าติ้ว บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
99 4 โพนเดื่อ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
100 5 โนนสวรรค์ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
101 6 คูดินทราย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
102 7 ทุ่งทรายทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
103 8 สระโพนทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
104 9 โนนสมบูรณ์ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
105 10 ตาหยวกกลาง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
106 11 คูดินทราย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
107 12 สระโพนทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
108 13 ตาหยวกน้อย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
109 14 โนนสะอาด ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
110 15 ตาหยวกใหม่ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
111 1 ห้างหว้า หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
112 2 หนองงอม หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
113 3 หนองใหญ่ หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
114 4 หัวช้าง หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
115 5 ทุ่งน้อย หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
116 6 สำราญ หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
117 7 ลำโกน หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
118 8 น้ำเกลี้ยง หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
119 9 น้ำคำน้อย หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
120 10 หนองยางน้อย หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
121 11 ดอนดู่ หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
122 12 โนนพัฒนา หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
123 1 น้ำคำ น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
124 2 หนองบัว น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
125 3 กวางโตน น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
126 4 ผักเผ็ด น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
127 5 จ้อก้อ น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
128 6 เหว่อ น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
129 7 โนนหมากแงว น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
130 8 สวนมอญ น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
131 9 โนนสะพังยาง น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
132 10 ดงสวนผึ้ง น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
133 11 เก่าน้อย น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
134 12 น้อยคูขาม น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
135 13 น้ำคำใหญ่ น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
136 14 หนองบัวลอง น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
137 15 น้ำคำ น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
138 16 ผักเผ็ด น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
139 1 หนองแล้ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
140 2 ขี้เหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
141 3 หนองขุมเหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
142 4 หนองแวง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
143 5 คำแม่แส่ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
144 6 หนองบัว ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
145 7 เหล่า ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
146 8 น้ำเที่ยง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
147 9 โนนม่วง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
148 10 ใหม่โพธิ์ชัย ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
149 11 ขี้เหล็กเหนือ ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
150 12 หนองแล้ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
151 1 เปลือย ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
152 2 แดง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
153 3 ช้างเผือก ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
154 4 ขี้กา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
155 5 หนองบั่ว ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
156 6 ค้อ ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
157 7 คำพรินทร์ ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
158 8 โนนสว่าง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
159 9 ไทยเจริญ ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
160 1 สาหร่าย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
161 2 ดอนแคน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
162 10 โนนม่วง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
163 11 หัวฝาย ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
164 3 สังข์น้อย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
165 4 ฮ่องสังข์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
166 5 จาน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
167 6 เตย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
168 7 โนนตาด ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
169 8 โนนม่วง ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
170 9 ขวาว ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
171 10 สังข์ใหญ่ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
172 11 โนนสว่าง ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
173 12 เตย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
174 13 เตย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
175 14 จาน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
176 1 หนองเม็ก ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
177 2 ผือโป้ด ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
178 3 ท่าสมอ ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
179 4 หว่าน ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
180 5 หนองหูลิง ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
181 6 หนองตอ ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
182 7 ดงใหม่ ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
183 8 แสบง ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
184 9 ดอนก่อ ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
185 10 หนองมะเขือ ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
186 11 ไผ่เงิน ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
187 12 หนองเม็ก ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
188 1 โคกสมบูรณ์ จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
189 2 โพนทัน จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
190 3 ปลาค้าว จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
191 4 โคกฮัง จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
192 6 ตาเณร จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
193 9 หนองมะดุม จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
194 5 ตำแย จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
195 7 หนองจาน จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
196 8 หญ้าหน่อง จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
197 10 หนองมะเหียะ จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
198 11 หัวดง จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
199 12 หนองโสน จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Tag: เวลาละหมาด ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด ซุฮรี ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อัสรี ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด มักริบ ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อีชา ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละศีลอด ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เวลาเปิดปอซอ ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เวลาแก้บวช ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มัสยิด ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด