วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 แวงเหนือ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
2 2 แวงใต้ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
3 3 โนนสวรรค์ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
4 4 เดื่อ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
5 5 โพยเงิน แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
6 6 คำแข้ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
7 7 คำแวง แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
8 8 หนองแสงทุ่ง แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
9 9 หนองแสงท่า แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
10 10 ดอนม่วย แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
11 11 เกษตร แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
12 12 ทุ่งแสงทอง แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
13 1 โคกกกม่วง โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
14 2 โนนสนามชัย โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
15 3 โนนชัยศรี โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
16 4 พรหมจรรย์ โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
17 5 หนองหม้อ โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
18 6 ดงกลาง โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
19 7 โนนเชียงหวาง โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
20 8 คำบอน โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
21 9 โคกกกม่วงพัฒนา โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
22 10 หนองบุ่ง โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
23 11 ดงกลาง 2 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
24 12 โนนสามัคคี โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
25 13 พรมจรรย์สามัคคี โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
26 1 นาแพง นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
27 2 โพธิ์สว่าง นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
28 3 หนองกุง นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
29 4 โนนสว่าง นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
30 5 โคกสะอาด นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
31 6 หนองม่วง นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
32 7 โคกกลาง นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
33 8 ถนนชัย นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
34 9 บึงอุดม นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
35 10 สี่แยก นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
36 11 โนนสามัคคี นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
37 12 สะอาดเจริญ นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
38 13 โนนศึกษา นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
39 14 นาอุดม นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
40 15 บึงคำ นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
41 16 ใหม่สามัคคี นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
42 17 ม่วงคำ นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
43 1 สว่าง สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
44 2 ท่าสำราญ สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
45 3 บึงก้านตง สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
46 4 หนองกุง สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
47 5 สองพี่น้อง สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
48 6 คำพระ สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
49 7 คำอุปราช สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
50 8 โคกก่ง สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
51 9 คำสะอาด สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
52 10 คำเจริญ สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
53 11 ใหม่สถานี สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
54 12 สว่าง สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
55 13 สองพี่น้อง สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
56 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
57 2 โนนโพธิ์ หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
58 3 หนองแวงแห่ หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
59 4 กุดแห่ หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
60 5 ดงดิบ หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
61 6 บะตากา หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
62 7 โนนลาด หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
63 8 ดอนชาด หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
64 9 หนองทับครัว หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
65 10 โคกล่าม หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
66 11 หนองแมวโพรง หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
67 12 ไผ่คำ หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
68 13 ใหม่สามัคคี หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
69 14 ดอนชาด 2 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
70 15 โคกสนามชัย หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
71 1 โพธิ์ร้อยต้น โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
72 2 โพนทองน้อย โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
73 3 โสกแดง โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
74 4 หนองแวง โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
75 5 นาทม โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
76 6 หนองไฮ โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
77 7 ร่องเตย โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
78 8 นาอุ่ม โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
79 9 หนองแวงน้อย โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
80 10 บะเค โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
81 11 โคกก่อง โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
82 12 หนองเขื่อน โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
83 13 โพนทองหลาง โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
84 14 วังสำราญ โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
85 15 ดอนย่านาง โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
86 16 โนนไร่ โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
87 17 โพธิ์งาม โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
88 18 วังทองพัฒนา โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
89 1 โนนชัยศรี โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
90 2 โคกสมบูรณ์ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
91 3 น้ำคำ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
92 4 หนองขี้ม้า โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
93 5 งิ้ว โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
94 6 หว่าน โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
95 7 ดอนหวาย โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
96 8 คำสมศรี โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
97 9 โนนศิริ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
98 10 งิ้วเหนือ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
99 11 วังชัย โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
100 12 สายฝน โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
101 13 ไชยบุรี โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
102 14 ศรีสวัสดิ์ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
103 15 สายไผ่คำ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
104 16 โนนสะอาด โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
105 17 คำสมศรีเหนือ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
106 18 สนามเป้า โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
107 1 โพธิ์ศรี โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
108 2 ป้อง โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
109 3 สร้างบุ โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
110 4 หัวงัว โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
111 5 โพธิ์ศรีสว่าง โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
112 6 โพธิ์เงิน โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
113 8 หนองโก โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
114 9 คำผักกูด โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
115 11 หนองสิม โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
116 7 ป้อง 2 โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
117 10 คำผักกูด 2 โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
118 12 หนองโก โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
119 13 คำผักกูด โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
120 1 อุ่มเม่า อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
121 2 โคกสีดา อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
122 3 กระพี้ อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
123 4 หนองโพน อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
124 5 ดอนชาด อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
125 6 มลชัยศรี อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
126 7 จุมจัง อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
127 8 บะยาว อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
128 9 น้อยชลประทาน อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
129 10 โคกนาคำ อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
130 11 จุมจัง อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
131 12 อุ่มเม่าใต้ อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
132 1 คำนาดี คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
133 2 หนองขอนแก่น คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
134 3 ราษฎร์ดำเนิน คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
135 4 ดงมัน คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
136 5 คำบัวใน คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
137 6 ชุมแสงชัย คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
138 7 บัว คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
139 8 ปากช่อง คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
140 9 ลาดค้อ คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
141 10 บึงงาม คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
142 11 สุขสมบูรณ์ คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
143 12 ราษฎร์ดำเนิน 2 คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
144 13 บัว คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
145 1 พรมสวรรค์ พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
146 2 สว่างอารมย์ พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
147 3 นาสีใส พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
148 4 หนองหิ่งหาย พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
149 5 หนองผือ พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
150 6 นาสีนวล พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
151 7 วารีสวัสดิ์ พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
152 8 หนองหอย พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
153 9 สุขสำราญ พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
154 10 สมสนุก พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
155 11 หนองน้ำแดง พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
156 1 หนองนกเป็ด สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
157 2 หนองนกเป็ดใต้ สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
158 3 โนนสว่าง สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
159 4 นาหัวรัตน์ สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
160 5 มะอึ สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
161 6 โนนเพชร สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
162 7 กุดสระ สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
163 8 ขมิ้น สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
164 9 โนนแก้ว สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
165 10 โคกวัฒนา สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
166 11 โนนคำ สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
167 12 เมืองใหม่พูลทอง สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
168 13 กุดสระน้อย สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
169 14 สระแก้ว สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
170 15 โนนทอง สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
171 16 หนองนกเป็ดพัฒนา สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
172 1 วังม่วยเหนือ วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
173 2 โคกสะอาด วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
174 3 วังม่วยใต้ วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
175 4 กุดก่วง วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
176 5 เหล่าน้อย วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
177 6 ใหม่โชคชัย วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
178 7 หนองสิม วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
179 8 วังยาว วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
180 9 วังม่วยพัฒนา วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
181 10 ใหม่ทุ่งทอง วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
182 11 ท่าแสงจันทร์ วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
183 12 ใหม่ยิ่งเจริญ วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
184 1 ศรีวิไล โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
185 2 หนองดง 2 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
186 3 หนองหิน โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
187 4 แฝกคำพัฒนา โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
188 5 หนองตอ โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
189 6 แฝก โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
190 7 หนองดง โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
191 8 หนองสองห้อง โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
192 9 โคกสูง โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
193 10 หนองสิม โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
194 11 แฝกนคร โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
195 12 แฝกคำพัฒนา 2 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
196 13 สองห้อง โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด

Tag: เวลาละหมาด ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด ซุฮรี ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อัสรี ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด มักริบ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อีชา ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละศีลอด ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เวลาเปิดปอซอ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เวลาแก้บวช ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด มัสยิด ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด