วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ตำบล������������������ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 บัวแดง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2 2 โคกทม บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
3 3 จานเหนือ บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
4 4 หนองบึง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
5 5 คุยแต้ บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
6 6 โนนรัง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
7 7 หนองขาม บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
8 8 ดอนดู่ บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
9 9 ตลาด บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
10 10 โคกทม บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
11 11 บัวแดง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
12 12 ตลาด บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
13 1 ดอกล้ำ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
14 2 โพนงาม ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
15 3 หนองคู ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
16 4 โคกเพ็ก ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
17 5 โนนสะอาด ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
18 6 หนองแต้ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
19 7 ม่วง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
20 8 หนองกุลา ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
21 9 โนนน้อย ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
22 10 โนนสั้น ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
23 11 แสนสี ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
24 12 ตาจ่อย ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
25 13 หนองสระ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
26 14 ค้อ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
27 15 สระแก้ว ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
28 1 หนองแคน หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
29 2 หนองบัวบาน หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
30 3 ดู่ใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
31 4 ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
32 5 สำราญ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
33 6 สวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
34 7 ดู่โป้ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
35 8 โคกกลาง หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
36 9 แดนสวรรค์ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
37 10 หนองบาก หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
38 11 เหล่าป่าแคน หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
39 12 สวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
40 13 ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
41 14 ดู่ใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
42 1 โพนสูง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
43 2 สามขา โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
44 3 ท่าม่วง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
45 4 จานใต้ โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
46 5 โคกก่อง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
47 6 โพธิ์น้อย โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
48 7 โพธิ์ศรีสวัสดิ์ โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
49 8 ข่าน้อย โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
50 9 จานใต้ โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
51 1 โนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
52 2 บักตู้ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
53 3 น้ำคำ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
54 4 ฮ่องแฮ่ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
55 5 ส้มโฮง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
56 6 หัวช้าง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
57 7 โนน โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
58 8 สวายโดด โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
59 9 ดูน โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
60 10 โนนตาแสง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
61 11 หนองม่วง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
62 12 พยอม โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
63 13 โนนใหม่ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
64 14 โนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
65 15 เริงแก โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
66 16 โนนสวรรค์พัฒนา โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
67 1 สระบัว สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
68 2 สะแบง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
69 3 อิถุน สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
70 4 หนองหญ้ารังกา สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
71 5 ดอนดู่ สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
72 6 บัวขาว สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
73 7 เขวาโคก สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
74 8 เขวาทุ่ง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
75 9 หนองมะเขือ สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
76 10 ภูดิน สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
77 11 โนนท่อน สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
78 12 ศรีไสล สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
79 13 หนองบัวแดงน้อย สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
80 14 ปอภาร สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
81 15 สระบัว สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
82 16 บัวขาว สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
83 17 เขวาพัฒนา สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
84 1 ดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
85 2 ดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
86 3 โนนสง่า โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
87 4 โนนทัน โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
88 5 โนนโพธิ์ โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
89 6 ขนวน โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
90 7 โนนจาน โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
91 8 หนองส่วย โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
92 9 ดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
93 10 โนนเจริญ โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
94 1 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
95 2 ส้มโฮงน้อย ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
96 3 พิลา ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
97 4 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
98 5 โพนทอง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
99 6 ขามป้อม ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
100 7 นาแค ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
101 8 โนนหนามแท่ง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Tag: เวลาละหมาด หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด ซุฮรี หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อัสรี หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด มักริบ หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อีชา หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เวลาละศีลอด หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เวลาเปิดปอซอ หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เวลาแก้บวช หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด มัสยิด หมู่ที่ 11 บ้าน��������������������� ต.������������������ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด