วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 จุมพล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
2 2 จอมนาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
3 3 เวิน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
4 4 เดื่อ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
5 5 ร่องถ่อน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
6 6 นาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
7 7 อ่างเก็บน้ำ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
8 8 นาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
9 9 นาเพียงน้อย จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
10 10 ทุ่งธาตุ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
11 11 ปักหมู จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
12 12 อยู่ดีมีสุข จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
13 13 จอมทอง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
14 14 ดอนโพธิ์ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
15 16 จอมนางเหนือ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
16 17 โปร่งเย็น จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
17 15 เมืองคลัง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
18 18 เตาถ่าน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
19 19 เสริมสุข จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
20 20 หนองปลาไหล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
21 21 นาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
22 22 นาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
23 23 นาเมือง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
24 24 หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
25 25 พรพระธาตุ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
26 26 นาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
27 1 ดอนคง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
28 2 วัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
29 3 แดนเมือง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
30 4 ปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
31 5 ไผ่ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
32 6 ดงม้วย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
33 7 ดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
34 8 ถ่อน วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
35 9 โคก วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
36 10 ถิ่นดุง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
37 11 สองแพ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
38 12 โนนศิลา วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
39 13 ปากสวยกลาง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
40 14 สวยเสด็จ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
41 15 หนองเรือคำ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
42 16 โคกเจริญ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43 1 หนองกุ้งใต้ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
44 2 หนองกุ้งเหนือ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
45 3 ใหม่ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
46 4 โนน กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
47 5 กุดบง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
48 6 ดงบัง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
49 7 นาไม้เฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
50 8 โนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
51 9 โพนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
52 10 กลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
53 11 นิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
54 12 โนนฤาษีใหม่ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
55 13 กุดบงใหม่ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
56 14 ใหม่ทรายทอง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
57 1 ท่าลี่ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
58 2 ดอนกลาง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
59 4 ชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
60 5 ข้องไก่ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
61 3 โพนบก ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
62 6 โนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
63 7 คุยลุมพุก ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
64 8 โพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
65 9 บัว ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
66 10 หนองกุง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
67 11 คำเสน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
68 12 น้ำโล้ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
69 13 เอราวัณ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
70 14 ทรายทอง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
71 15 โพนเงิน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
72 16 โพนสว่าง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
73 17 โนนสง่า ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
74 18 โพนบุญ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
75 19 ตาดสำราญ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
76 1 ทุ่งหลวง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
77 2 นาตาล ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
78 3 โนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
79 4 หนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
80 5 หนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
81 6 ร่องโน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
82 7 ร่องแกม ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
83 8 โนนทอง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
84 9 ขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
85 10 โนนรุ่งเรือง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
86 11 ทรัพย์มงคล ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
87 12 โนนหัวช้าง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
88 1 เหล่าต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
89 2 ต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
90 3 ห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
91 4 เชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
92 5 สุขสำราญ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
93 6 โนนตาล เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
94 7 นาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
95 8 โคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
96 9 โคกคอย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
97 10 เหล่าเจริญ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
98 11 โคกสว่าง เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
99 12 มีสุข เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
100 13 เชียงอาดเหนือ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
101 14 ต่างคำวิทยา เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
102 15 โนนภูทอง เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
103 1 นาหนัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
104 2 แป้น นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
105 3 ดงบัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
106 4 กุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
107 5 ก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
108 6 ดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
109 7 ต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
110 8 หนองหอย นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
111 9 นาหว้า นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
112 10 โคกพัฒนา นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
113 11 ใหม่โพธิ์ชัย นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
114 12 โพธิ์ศรี นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
115 13 คำสว่าง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
116 14 ห้วยคู่ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
117 15 นาเจริญ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
118 16 สระพังคำ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
119 17 แป้นใหม่ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
120 1 เซิม เซิม โพนพิสัย หนองคาย
121 2 โนนสง่า เซิม โพนพิสัย หนองคาย
122 3 เซิมทุ่ง เซิม โพนพิสัย หนองคาย
123 4 โคกเสือดาว เซิม โพนพิสัย หนองคาย
124 5 ท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย หนองคาย
125 6 โคกสง่า เซิม โพนพิสัย หนองคาย
126 7 คำตอยูง เซิม โพนพิสัย หนองคาย
127 8 สุขสำราญ เซิม โพนพิสัย หนองคาย
128 9 นามน เซิม โพนพิสัย หนองคาย
129 10 นาสวรรค์ เซิม โพนพิสัย หนองคาย
130 11 โคกกลาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย
131 1 โพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
132 2 โพธิ์ใหม่ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
133 3 คำเจริญ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
134 4 ปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
135 5 คำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
136 6 คำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
137 7 เหล่าโพธิ์ทอง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
138 8 คำแสนสุข บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
139 9 โนนสีทอง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
140 10 ดงอ่าง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
141 11 คำรุ่งเรือง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
142 12 ไทรทอง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
143 13 ปักใหม่ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
144 1 ผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
145 2 เสริมสุข บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
146 3 วังสิม บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
147 4 โนนสว่าง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
148 5 คำอินทร์แปลง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
149 6 หนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
150 7 แสงพิสัย บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
151 8 คำพัฒนา บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
152 1 เหล่า สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
153 2 สร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
154 3 โพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
155 4 ดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
156 5 หนองแคน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
157 6 หาดสั่ง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
158 7 หาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
159 8 คำบอน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย

Tag: เวลาละหมาด ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลาละหมาด อัสรี ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลาละหมาด มักริบ ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลาละหมาด อีชา ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลาละศีลอด ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลาเปิดปอซอ ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลาแก้บวช ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มัสยิด ต.������������ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย