วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 เรือ บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
2 3 หนองแสง บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
3 1 เรือ บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
4 4 โคกสง่า บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
5 5 โคกโก่ง บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
6 6 สวนกล้วย บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
7 7 ห้วยชัน บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
8 8 ใหม่สุขสันต์ บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
9 9 เรือ บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
10 1 หว้าทอง หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
11 2 พระบาท หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
12 3 ห้วยบง หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
13 4 โคกกลาง หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
14 5 หนองผักแว่น หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
15 6 โปร่งสังข์ หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
16 7 กุดหิน หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
17 8 หว้าทอง หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
18 1 ค้อ กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
19 2 กุดขอนแก่น กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
20 3 ใคร่นุ่น กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
21 4 หนองโพน กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
22 5 หัวนาหม่อ กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
23 6 กุดขอนแก่น กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
24 7 หนองโพนน้อย กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
25 8 โนนสำราญ กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
26 9 เลิงแสง กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
27 10 โป่งแดง กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
28 11 ดอนหัน กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
29 12 ค้อ กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
30 13 แก่นพัฒนา กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
31 14 โพนพัฒนา กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
32 15 ค้อ กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
33 1 นาชุมแสง นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
34 2 หนองทุ่ม นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
35 3 หนองย่างแลน นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
36 4 กุดน้ำใส นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
37 5 หัวฝาย นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
38 6 หนองขาม นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
39 7 บุ่งแสง นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
40 8 หนองลุมพุก นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
41 9 โนนรัง นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
42 10 นาชุมแสง นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
43 11 ชัยมงคล นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
44 12 หัวฝาย นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
45 1 นาหว้า นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
46 2 โนนสมบูรณ์ นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
47 3 ห้วยชัน นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
48 4 คำใหญ่ นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
49 5 โนนสะอาด นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
50 11 นาเจริญ นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
51 1 หนองกุงธนสาร หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
52 2 หนองกุงธนสาร หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
53 6 โนนอุดม นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
54 7 โนนกระเดา นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
55 8 หนองโน นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
56 9 โสกห้าง นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
57 10 โนนสว่าง นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
58 3 โคกสหกรณ์ หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
59 4 หัน หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
60 5 โนนสวรรค์ หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
61 6 นาเพียง หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
62 7 โคกไม้งาม หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
63 8 วังขอนแดง หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
64 9 หนองบอน หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
65 10 ห้วยแคน หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
66 11 โนนคูณ หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
67 12 หนองกุงธนสาร หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
68 13 เทพรักษา หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
69 14 หัน หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
70 16 หนองกุงธนสาร หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
71 1 หนองกุงเซิน หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
72 15 วังขอนแดง หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
73 2 หนองโน หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
74 3 โนนพัฒนา หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
75 4 หนองกระเดา หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
76 5 หนองกระแหล่ง หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
77 6 โนนศิลา หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
78 7 โนนม่วง หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
79 8 หนองกุงเซิน หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
80 9 น้ำเซิน หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
81 1 สงเปือย สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
82 2 ท่าเสี้ยว สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
83 3 โนนตุ่น สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
84 4 หนองกลาง สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
85 5 ห้วยทราย สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
86 6 อ่างศิลา สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
87 7 โคกไร่ สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
88 8 ถ้ำแข้ สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
89 9 โนนพันชาติ สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
90 10 ธารทอง สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
91 11 สงเปือย สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
92 1 ทุ่งชมพู ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
93 2 ห้วยขี้หนู ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
94 3 ดอนดู่ ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
95 4 โคกสงเปือย ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
96 5 กุดแคน ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
97 6 หนองพลวง ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
98 7 ดอนเพิ่ม ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
99 8 พระบาทโนนคูณ ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
100 1 ดินดำ ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
101 2 หนองทุ่ม ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
102 3 กุดดุก ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
103 4 กุดดุก ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
104 5 วังชัย ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
105 6 โนนสวรรค์ ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
106 7 ดินดำ ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
107 1 นาก้านเหลือง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
108 2 โคกพัฒนา ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
109 3 ดอนหัน ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
110 4 ภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
111 5 บุ่งมะไฟ ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
112 6 หนองหญ้าปล้อง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
113 7 โพนเพ็ก ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
114 8 โพนเพ็ก ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น

Tag: เวลาละหมาด ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด อัสรี ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด มักริบ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด อีชา ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เวลาละศีลอด ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เวลาเปิดปอซอ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เวลาแก้บวช ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น มัสยิด ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น