วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 นาดอกไม้ หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
2 2 นาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
3 3 โสกม่วง หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
4 4 ดอนดู่ หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
5 5 นาฝาย หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
6 6 บะยาว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
7 7 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
8 8 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
9 9 บะยาว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
10 10 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
11 11 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
12 1 ป่าหวายนั่ง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
13 2 ป่าหวายนั่ง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
14 3 สว่าง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
15 4 หนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
16 5 หนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
17 6 โนนสะอาด ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
18 7 โสกแต้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
19 8 โสกแต้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
20 9 หนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
21 1 สร้างแก้ว โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
22 2 โนนฆ้อง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
23 3 โนนคูณ โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
24 4 หินฮาว โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
25 5 หนองสำโรง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
26 6 ห้วยหว้า โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
27 7 หินตั้ง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
28 8 ห้วยหว้า โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
29 9 หนองอีเลิง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
30 10 โนนฆ้อง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
31 1 หนองบัว บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
32 2 หนองชาด บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
33 3 เหล่า บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
34 4 เขื่อน บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
35 5 หนองสวรรค์ บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
36 6 แดง บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
37 7 หนองแวง บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
38 8 กระพี้ บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
39 9 โนนเขวา บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
40 10 ค้อ บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
41 11 บึงสวาง บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
42 12 แดง บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
43 13 หนองสุขเจริญ บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
44 14 ใหม่สุขสันติ บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
45 1 ป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
46 2 โนนตุ่น ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
47 3 คำหัวช้าง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
48 4 หินกอง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
49 5 แก่นเท่า ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
50 6 วังโพน ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
51 7 หนองคลองใหญ่ ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
52 8 หนองคลองน้อย ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
53 9 กระเดื่อง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
54 1 ฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
55 2 ฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
56 3 หัวบึง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
57 4 สระแก้ว บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
58 5 โคกสี บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
59 6 ดอนหัน บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
60 7 แก่นเท่า บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
61 8 โคกใหญ่ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
62 9 ฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
63 10 โคกใหญ่ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
64 11 ดอนหัน บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
65 12 ฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
66 1 โคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
67 2 โนนค้อ โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
68 3 โสกดั่ง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
69 4 โคกงาม โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
70 5 ปากช่อง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
71 6 คำหญ้าแดง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
72 7 ดงเย็น โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
73 8 โคกงาม โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
74 9 โนนม่วง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
75 10 โคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น

Tag: เวลาละหมาด ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด ซุฮรี ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด อัสรี ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด มักริบ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด อีชา ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เวลาละศีลอด ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เวลาเปิดปอซอ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เวลาแก้บวช ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มัสยิด ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น