วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 กกค้อ นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
2 2 กกโพธิ์ นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
3 3 กกค้อ นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
4 4 นครชัย นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
5 5 นันทจันทร์ นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
6 6 ภูน้อย นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
7 7 หนองบัวคำแสน นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
8 8 เลิศเสนีย์ นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
9 9 นครพัฒนา นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
10 10 โพธิ์แก้ว นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
11 11 หนองหญ้าปล้อง นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
12 12 โนนแดง นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
13 13 ศิริชัย นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
14 14 หนองฉิมพัฒนา นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
15 15 หนองบัวคำแสนหินแบ่นศิลา นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
16 16 สุขสวัสดิ์พัฒนา นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
17 1 ศรีสังวาลย์ ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
18 2 เเก้วอุดม ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
19 3 โป่งแค ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
20 4 หนองบัวคำแสน ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
21 5 หนองด่าน ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
22 6 หนองด่าน ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
23 7 นากุดผึ้ง ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
24 8 แก้วมุงคุณ ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
25 9 หนองเอี่ยน ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
26 10 โนนถาวร ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
27 11 ด่านคำ ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
28 12 โปงแคใต้ ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
29 13 หนองบัวคำแสนกลาง ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
30 14 ด่านช้าง ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
31 1 กุดดินจี่ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
32 2 ทุ่งโพธิ์ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
33 3 นาหนองทุ่ม กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
34 4 หนองแต้ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
35 5 อาบช้าง กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
36 6 ทรายอุดม กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
37 7 โนนสูง กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
38 8 หม่าน กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
39 9 ศรีทองพัฒนา กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
40 10 โนนสว่าง กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
41 11 ร่องน้ำใส กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
42 12 หนองโสน กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
43 13 ภูดินทอง กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
44 14 หนองแต้เหนือ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
45 15 โนนบวร กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
46 16 หม่านเหนือ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
47 17 ทุ่งฝน กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
48 18 กุดดินจี่ใต้ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
49 19 อาบช้างเหนือ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
50 20 สว่างอรุณ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
51 21 ร่องน้ำใสเหนือ กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
52 1 เอื้อง ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
53 2 ก่าน ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
54 3 โนนตาล ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
55 4 ฝั่งแดง ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
56 5 วังเซียม ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
57 6 นาหนองทุ่ม ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
58 7 โนนธาตุ ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
59 8 แสงดาว ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
60 9 โนนสา ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
61 10 โนนไร่ ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
62 11 ฝั่งแดงน้อย ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
63 12 ซำเสี้ยว ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
64 13 โนนงาม ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
65 14 ศรีวิไล ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
66 15 แสงอรุณ ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
67 16 สุขสำราญ ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
68 17 สง่านาเพียง ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
69 18 ฝั่งแดงกลาง ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
70 1 เก่ากลอย เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
71 2 กุดกระสู้ เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
72 3 หนองแสง เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
73 4 ยางชุม เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
74 5 ขอบเหล็ก เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
75 6 หนองแวงคำ เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
76 7 นาสมใจ เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
77 8 โนนสะอาด เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
78 9 ภูหลาว เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
79 10 กู่ทอง เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
80 11 ทุ่งกุลาพัฒนา เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
81 12 ยางชุมเหนือ เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
82 13 กุดกระสู้ใต้ เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
83 1 โนนเมือง โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
84 2 โนนม่วง โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
85 3 โนนไหม โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
86 4 โนนศิลา โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
87 5 โนนสง่า โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
88 6 ต้างคำ โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
89 7 ภูพระ โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
90 8 โนนผักหวาน โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
91 9 มอเลี้ยว โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
92 10 โนนเปรมชัย โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
93 11 โนนม่วงใต้ โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
94 12 โนนชัยศรี โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
95 13 นาอ่างทอง โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
96 14 โนนศิลา.เหนือ โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
97 15 โนนผักหวานใต้ โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
98 1 ท่าอุทัย อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
99 2 โนนสวาท อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
100 3 หนองด้วง อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
101 4 โนนสวรรค์ อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
102 5 ซำขอนแก่น อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
103 6 ห้วยนาหลวง อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
104 7 หนองไพบูลย์ อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
105 8 ชัยมงคล อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
106 9 วังประทุม อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
107 10 หนองกุงศรี อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
108 11 โพธิ์ศรีสมพร อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
109 12 ท่าอุทัยเหนือ อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
110 1 ดงสวรรค์ ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
111 2 พนาวัลย์ ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
112 3 สันติสุข ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
113 4 เกษมณี ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
114 5 โนนธาตุพัฒนา ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
115 6 ห้วยหาน ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
116 7 บนศรีวิไลย์ ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
117 8 โนนวิไล ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
118 9 สระแก้ว ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
119 1 กุดแห่ กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
120 2 โพธิ์ค้ำ กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
121 3 ทนองแกน้อย กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
122 4 ศรีอุบล กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
123 5 ป่าแดงงาม กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
124 6 สนามชัย กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
125 7 ฝายแดง กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
126 8 พรสวรรค์ กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
127 9 พรชัย กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู

Tag: เวลาละหมาด อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด ซุฮรี อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด อัสรี อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด มักริบ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด อีชา อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เวลาละศีลอด อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เวลาเปิดปอซอ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เวลาแก้บวช อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มัสยิด อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู