วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 บึงกาฬกลาง บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
2 2 ศรีโสภณ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
3 3 บึงกาฬใต้ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
4 4 นาโนน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
5 5 ท่าไคร้ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
6 6 ท่าโพธิ์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
7 7 ดงหมากยาง บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
8 8 บึงสวรรค์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
9 9 แสนประเสริฐ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
10 10 แสนสำราญ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
11 11 แสนสุข บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
12 1 โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
13 2 ดอนอุดม โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
14 3 โคกงาม โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
15 4 ทองสาย โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
16 5 กำแพงเพชร โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
17 6 โนนจำปา โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
18 7 ดงต้อง โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
19 8 โนนคำภู โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
20 9 โพธิ์ทอง โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
21 10 หนองฆ้องคำ โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
22 11 โคกสะอาด โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
23 12 ดอนแก้ว โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
24 13 ทรายทอง โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
25 1 โนนสว่าง โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
26 2 ชัยบาดาล โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
27 3 สรรทวี โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
28 4 นาดี โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
29 6 หนองดินดำ โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
30 7 บูรพา โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
31 8 หนองไฮ โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
32 5 ดอนปอ โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
33 9 พรนิยม โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
34 10 โนนงาม โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
35 11 โนนดู่ โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
36 1 หอคำ หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
37 2 สะง้อ หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
38 3 หนองเข็ง หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
39 4 โคกสะอาด หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
40 5 โนนยาง หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
41 6 ม่วงมีชัย หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
42 7 หนองบัวทอง หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
43 8 หนองแสง หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
44 9 นาโซ่ หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
45 10 วังด่าน หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
46 11 ไทยเจริญ หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
47 12 สมประสงค์ หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
48 13 หอคำเหนือ หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
49 14 เจริญรัตน์ หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
50 1 นาเจริญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
51 2 สุขสำราญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
52 3 โนนมณี หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
53 4 หนองเลิง หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
54 5 หนองหมู หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
55 6 คลองเค็ม หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
56 7 นาล้อม หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
57 8 นาเจริญเหนือ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
58 9 สรรเสริญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
59 10 เจริญสามัคคี หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
60 11 คำเจริญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
61 12 โนนสง่า หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
62 13 นาเจริญกลาง หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
63 1 โคกก่อง โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
64 2 โนนสา โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
65 3 นาคำ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
66 4 ห้วยดอกไม้ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
67 5 ท่าอินทร์แปลง โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
68 6 โนนวังเยี่ยม โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
69 7 โคกก่องใต้ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
70 8 โนนไทรทอง โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
71 9 ไร่สุขสันต์ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
72 1 นาสวรรค์ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
73 2 คำแคน นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
74 3 โนนสวาท นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
75 4 หนองแสง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
76 5 แสนสุข นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
77 6 โคกสว่าง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
78 7 หนองตอ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
79 8 นาแวง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
80 9 ห้วยบอนพัฒนา นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
81 1 ท่าสะอาด ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
82 2 ดอนยม ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
83 3 อาฮง ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
84 4 โนนศิลา ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
85 5 ไคสี ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
86 6 ศิริพร ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
87 7 คำหมื่น ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
88 8 ห้วยเซือมเหนือ ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
89 9 โนนแพง ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
90 10 คำแสน ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
91 1 ชัยพร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
92 2 ห้วยเซือมใต้ ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
93 3 โนนสุพรรณ ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
94 4 หนองยาว ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
95 5 คำภู ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
96 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
97 7 บังบาตร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
98 8 กลาง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
99 9 โนนหัวอ่าง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
100 10 ผาสวรรค์ ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
101 11 ใหม่ชัยพร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
102 12 โนนสง่า ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
103 13 โนนอุทัยทอง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
104 1 บึงกาฬเหนือ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
105 2 พันลำ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
106 3 หนองแวง วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
107 4 นาป่าน วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
108 5 หนองนาแซง วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
109 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
110 7 วิศิษฐ์ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
111 8 ห้วยดอกไม้ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
112 9 นาเหนือ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
113 10 แสนเจริญ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
114 11 ดอนเจริญ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
115 12 นาสุขสันต์ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
116 13 จักรทิพย์สามัคคี วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
117 1 คำนาดี คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
118 2 อีแฮต คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
119 3 นาเจริญ คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
120 4 ห้วยเรือใหญ่ คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
121 5 ดอนแก้ว คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
122 6 โนนอินทร์แปลง คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
123 7 ชุมภูทอง คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
124 8 ห้วยภูสามัคคี คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
125 1 ห้วยกกต้อง โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
126 2 โป่งเปือย โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
127 3 สมัยสำราญ โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
128 4 โนนศรีทอง โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
129 5 หนองบัวบาน โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
130 6 ห้วยสามยอดเทวกุล โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
131 7 หนองตะไก้ โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

Tag: เวลาละหมาด อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เวลาละหมาด อัสรี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เวลาละหมาด มักริบ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เวลาละหมาด อีชา อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เวลาละศีลอด อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เวลาเปิดปอซอ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เวลาแก้บวช อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ มัสยิด อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ