วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 บุ่งค้า บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
2 2 ป่าขี้ยาง บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
3 3 หนองแคน บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
4 4 ช่องเม็ก บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
5 5 นากอก บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
6 6 หนองเลิงคำ บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
7 7 หนองแคนน้อย บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
8 8 หนองบก บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
9 9 โคกก่อง บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
10 10 โคกเจริญ บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
11 11 น้อมเกล้า บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
12 12 นากลาง บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
13 13 หนองแคนน้อย บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
14 14 หนองเลิงคำ บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
15 15 หนองแคนใหญ่ บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
16 16 ช่องเม็ก บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
17 17 น้อมเกล้า บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
18 18 โคกเจริญใต้ บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
19 19 หนองแคนน้อย บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
20 1 สวาท สวาท เลิงนกทา ยโสธร
21 2 เลิงนกทา สวาท เลิงนกทา ยโสธร
22 3 แย สวาท เลิงนกทา ยโสธร
23 4 ดอนฮี สวาท เลิงนกทา ยโสธร
24 5 กุดโจด สวาท เลิงนกทา ยโสธร
25 6 หนองเม็ก สวาท เลิงนกทา ยโสธร
26 7 พรหมนิยม สวาท เลิงนกทา ยโสธร
27 8 หนองสมบูรณ์ สวาท เลิงนกทา ยโสธร
28 9 ม่วงกาชัง สวาท เลิงนกทา ยโสธร
29 10 หนองโสน สวาท เลิงนกทา ยโสธร
30 11 นาจาน สวาท เลิงนกทา ยโสธร
31 12 แยเหนือ สวาท เลิงนกทา ยโสธร
32 13 เป็งจาน สวาท เลิงนกทา ยโสธร
33 14 ศรีเจริญชัย สวาท เลิงนกทา ยโสธร
34 15 นาจาน สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35 16 หนองสมบูรณ์ สวาท เลิงนกทา ยโสธร
36 1 ห้องแซง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
37 2 โพง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
38 3 ห้องคลอง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
39 4 หนองบึง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
40 5 ห้องแซง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
41 6 ท่าศิลา ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
42 7 ดงยาง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
43 8 โนนแดง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
44 9 ป่าชาด ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
45 10 โสกสาน ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
46 11 ห้องแซงใต้ ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
47 12 โพธิ์ทอง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
48 13 หนองติ้ว ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
49 14 ร่องคำ ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
50 15 โพง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
51 16 ดงยาง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
52 17 ห้องแซง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
53 18 ห้องแซง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
54 19 นาหว้า ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
55 1 สามัคคี สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
56 2 กุดปลาขาว สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
57 3 ไทยเจริญ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
58 4 หวาย สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
59 5 คอนสาย สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
60 6 โคกสูง สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
61 7 แสงสุวรรณ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
62 8 โคกสะอาด สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
63 9 นาเซ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
64 10 นาจาน สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
65 11 เกษตรพัฒนา สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
66 12 โคกวิไล สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
67 13 อ่างสมบูรณ์ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
68 14 ดงยาง สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
69 15 หวาย สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
70 1 กุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
71 2 ห้วยยาง กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
72 3 สวาสดิ์ กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
73 4 กุดขุ่น กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
74 5 กุดแข้ด่อน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
75 6 กุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
76 7 หนองบัว กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
77 8 แก้งนาคำ กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
78 9 กุดแข้ด่อน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
79 10 กุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
80 11 แดนสวรรค์ กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
81 12 กุดแข้ด่อน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
82 1 สามแยก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
83 2 ห้วยกอย สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
84 3 นาขาม สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
85 4 หนองแฝก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
86 5 โป่ง สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
87 6 ด่าน สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
88 7 หนองสิม สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
89 8 คึมชาด สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
90 9 ศรีสมพร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
91 10 โคกสว่าง สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
92 11 พรสวรรค์ สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
93 12 ภูดิน สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
94 13 เจริญผล สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
95 14 ตาลบก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
96 1 กุดแห่ กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
97 15 ด่านใต้ สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
98 2 ดอนสวรรค์ กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
99 3 ดอนม่วง กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
100 4 นาโพธิ์ กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
101 5 มันปลา กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
102 6 กุดมะฮง กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
103 7 ดงสวาง กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
104 8 ดอนป่าโมง กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
105 9 กุดแห่เหนือ กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
106 10 หินโหง่น กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
107 11 อ่างสร้างหิน กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
108 12 ทานตะวัน กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
109 13 มันปลาเหนือ กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
110 1 โคกสำราญ โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
111 2 หนองยาง โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
112 3 กุดคอก่าน โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
113 4 ดอนมะซ่อม โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
114 5 ห้วยสะแบก โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
115 6 หินสิ่ว โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
116 7 โนนสวรรค์ โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
117 8 คำเกิ่ง โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
118 9 สมสะอาด โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
119 10 โคกสำราญ โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
120 11 หนองยางใต้ โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
121 12 สมสะอาดเหนือ โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
122 13 กุดคอก่าน โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
123 14 หนองยาง โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
124 15 โนนสวรรค์ โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
125 1 สร้างมิ่ง สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
126 3 โนนชาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
127 4 หนองเชียงโท สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
128 2 หินเหล็กไฟ สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
129 5 โนนหาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
130 6 กุดเสถียร สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
131 7 คึมยาว สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
132 8 โคกกอก สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
133 9 ท่าลาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
134 1 ศรีแก้ว ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
135 3 ศรีสมบูรณ์ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
136 4 ศรีสว่าง ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
137 5 ศรีสวัสดิ์ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
138 10 เหล่าอาภรณ์ สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
139 11 แสนสำราญ สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
140 2 โคกใหญ่ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
141 6 ศรีแก้ว ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
142 7 ทรัพย์เจริญ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
143 8 ศรีแก้ว ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
144 9 ศรีชุมพร ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
145 10 ศรีอุดม ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร

Tag: เวลาละหมาด ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เวลาละหมาด อัสรี ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เวลาละหมาด มักริบ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เวลาละหมาด อีชา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เวลาละศีลอด ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เวลาเปิดปอซอ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เวลาแก้บวช ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร มัสยิด ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร