วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 โพนงาม โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
2 5 ป่าสน โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
3 6 หลักป้าย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
4 2 โนนน้อย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
5 3 ป่าเตี้ย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
6 4 โนนหุ่ง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
7 7 หนองแสง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
8 8 โนนสูง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
9 9 สวนสน โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
10 11 เจริญพัฒนา โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
11 12 โพนสุขสันต์ โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
12 10 สันติสุข โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
13 13 คำอุดม โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
14 14 โนนแถลง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
15 1 ห้วยข่า ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
16 2 หนองแปก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
17 3 หนองแปน ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
18 10 หนองเหนี่ยว ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
19 13 แก้งอุดม ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
20 22 สร้างหอม ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
21 4 หนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
22 5 แก้งสว่าง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
23 6 คำบาก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
24 7 สร้างหอม ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
25 8 บก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
26 9 แก้งสมบูรณ์ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
27 1 คอแลน คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
28 3 ดงเมย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
29 4 ห้วยทราย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
30 11 โป่งยอ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
31 12 เก่ากลาง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
32 14 โสกก่อ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
33 15 ห้วยข่าทักษิณ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
34 16 โนนลำดวน ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
35 17 คำขุนราษฎร์ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
36 5 หนองบัว คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
37 6 แก้งยาง คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
38 8 หนองเรือ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
39 18 หนองหว้าพัฒนา ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
40 19 แคนทอง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
41 20 คำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
42 21 หนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
43 23 ห้วยข่า ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
44 2 ป่าแขม คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
45 9 ขอนแป้น คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
46 10 โนนสำราญ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
47 11 ทรายทอง คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
48 7 หนองกบ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
49 12 แสงอุดม คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
50 13 ศิลาชัย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
51 14 เจริญชัย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
52 15 ดงเมย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
53 16 หนองบัว คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
54 17 คำสมบูรณ์ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
55 18 คอแลน คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
56 1 นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
57 2 ค่าย นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
58 3 โนนเขือง นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
59 4 ดอนตะโน นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
60 5 กลาง นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
61 6 นาโพธิ์ใต้ นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
62 7 ขุมคำ นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
63 8 นาโพธิ์กลาง นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
64 9 ซำงัว นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
65 10 โนนเจริญ นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
66 11 ดอนเจริญ นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
67 2 หนองม่วง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
68 5 โนนจิก หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
69 1 หนองสะโน หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
70 3 โนนจันทร์ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
71 4 โนนเลียง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
72 6 สร้างม่วง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
73 7 ส้มเสี้ยว หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
74 8 นาโดม หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
75 9 อุดมชาติ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
76 11 จงเจริญ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
77 15 หนองสะโน หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
78 10 สมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
79 12 โพธิ์เงิน หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
80 13 ธาตุนางพญา หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
81 14 กรุงเจริญ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
82 16 โนนเลียง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
83 17 ม่วงเจริญ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
84 18 โนนแสนสุข หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
85 20 ม่วงงาม หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
86 22 เวียงเกษม หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
87 19 หนองสะโน หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
88 21 หนองม่วงใต้ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
89 23 สมพรรัตน์ใต้ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
90 1 โนนค้อ โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
91 2 โนนหมากเดือย โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
92 3 โนนสว่าง โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
93 4 หนองศิลา โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
94 5 โนนคำดูล โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
95 6 หนองยู โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
96 7 หนองเม็ก โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
97 8 โนนสวน โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
98 9 โนนสว่าง โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
99 10 โนนสว่าง โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
100 11 โนนค้อ โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
101 1 บัวงาม บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
102 2 โนนสวรรค์ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
103 3 สร้างถ่อ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
104 4 หัวแข้ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
105 5 โนนบาก บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
106 6 อุดรเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
107 7 ห้วยปอ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
108 8 บุณฑริก บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
109 9 ศรีสมุทร บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
110 10 โนนท่าช้าง บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
111 11 ทักษิณพัฒนา บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
112 12 ห้วยปอเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
113 13 อุดรเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
114 14 ทักษิณพัฒนา บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
115 15 โนนบาก บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
116 1 หาดทรายคูณ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
117 2 บกเจริญ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
118 4 แมด บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
119 3 นาแคน บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
120 5 โนนสมบูรณ์ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
121 6 หนองขามใหญ่ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
122 7 โนนกาหลงน้อย บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
123 8 หาดใต้ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
124 9 หาดใหม่พัฒนา บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
125 10 นาแคนพัฒนา บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
126 11 หาดเหนือ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
127 12 ดอนโจด บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี

Tag: เวลาละหมาด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด อัสรี อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด มักริบ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด อีชา อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เวลาละศีลอด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เวลาเปิดปอซอ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เวลาแก้บวช อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี มัสยิด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี