วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 สระภู กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2 2 ดงเห็ด กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
3 3 หนองอีทุม กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
4 4 ขนวน กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
5 5 หนองสะเต็ง กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
6 6 หนองเต่า กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
7 7 ตำแย กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
8 8 สองห้อง กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
9 9 สระภูน้อย กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
10 1 อี่หล่ำ อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
11 2 จิก อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
12 3 โนนยาง อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
13 4 โคกกลางน้อย อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
14 5 โนนดู่ อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
15 6 โนนค้อ อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
16 7 หนองเหล็ก อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
17 8 หนองตาจารย์ อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
18 9 โคกลางใหญ่ อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
19 10 โนนสูง อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
20 11 สร้างแก้ว อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
21 12 โนนเปือย อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
22 1 ก้านเหลือง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
23 2 กะพี้ ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
24 3 ขนวน ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
25 4 สีแก้ว ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
26 5 กงพาน ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
27 6 หนองจินดาใหญ่ ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
28 7 อ้อมแก้ว ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
29 8 หนองเหล็ก ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
30 9 หนองเหล็ก ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
31 10 ธาตุน้อย ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
32 11 หนองคู ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33 12 หัวช้าง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
34 13 หนองจินดาน้อย ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
35 14 โนนแดง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
36 15 ก้านเหลือง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
37 16 หัวหนอง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
38 17 ธาตุน้อย ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
39 18 ก้านเหลือง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
40 19 กงพาน ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
41 1 ทุ่งไชยน้อย ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
42 2 ทุ่งไชยใหญ่ ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
43 3 ทุ่งไชย ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
44 20 โนนขนวน ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
45 4 ขวาว ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
46 5 หนองมะฮาด ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
47 6 กุง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
48 7 โนนแดง-โนนม่วง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
49 8 ทุ่งไชย ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
50 9 หนองเวียง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
51 1 สำโรง สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
52 2 ส้มป่อย สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
53 3 หนองเมย สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
54 4 ขนวน สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
55 5 โนนหาญหก สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
56 6 ยาง สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
57 7 โนนแดง สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
58 8 เอือด สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
59 9 สวนฝ้าย สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
60 10 โนนดู่ สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
61 11 ตลาด สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
62 12 หนองแคน สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
63 13 ทับช้าง สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
64 14 หนองจันทา สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
65 15 ดงขี้เหล็ก สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
66 16 ศรีบุญลือ สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
67 17 สวนฝ้าย สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
68 1 โพนทอง แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
69 2 แขม แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
70 3 ขมิ้น แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
71 4 หนองแมว แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
72 5 โนนสาย แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
73 6 โนนเค็ง แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
74 7 โนนสูง แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
75 8 โนนแตน แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
76 9 ขี้กา แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
77 10 เหงี่ยง แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
78 11 โนนลัด แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
79 12 โนนสายใต้ แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
80 1 หนองไฮ หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
81 2 หนองดีปลี หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
82 3 นาโนน หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
83 4 ยางแรด หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
84 5 หนองเตา หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
85 7 หนองหว้า หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
86 8 หว้า หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
87 9 ก่อ หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
88 10 โคก หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
89 6 โนนเค็ง หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
90 11 โนนเย็น หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
91 12 หนองแก้ว หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
92 1 ขะยูง ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
93 2 หนองแคน ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
94 3 เนียม ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
95 4 กลาง ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
96 5 กระเบา ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
97 6 หนองยาง ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
98 7 โพนเมือง ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
99 8 ห่องไหล ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
100 9 ประดู่ ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
101 10 กระต่ำ ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
102 11 หนองจิก ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
103 12 หัวทุ่ง ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
104 13 กระเบา ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
105 1 ตาเกษ ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
106 2 ดู่ ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
107 3 เขือง ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
108 4 หนองลุง ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
109 5 หนองเหล็ก ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
110 6 ทุ่งสว่าง ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
111 7 เกษมสุข ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
112 8 ยางน้อย ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
113 9 บอน ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
114 10 เปือย ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
115 11 หนองมะแซว ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
116 12 หนองเหล็กใหญ่ ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
117 1 หัวช้าง หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
118 2 กุง หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
119 3 บึงไกร หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
120 4 สำโรงน้อย หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
121 5 หนองหว้า หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
122 6 กอก หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
123 7 ยางหล่อ หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
124 8 ค้อ หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
125 9 กลาง หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
126 10 หอย หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
127 11 ขี้เหล็ก หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
128 1 หนองนกเจ่า รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
129 2 ผึ้ง รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
130 3 ขี้เหล็ก รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
131 4 รังแร้ง รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
132 6 ค้อ รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
133 7 เพ็ก รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
134 9 ผือมอญ รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
135 5 ซำ รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
136 8 โนน รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
137 10 เพ็กน้อย รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
138 11 โคกสะอาด รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
139 12 ขี้เหล็กพัฒนา รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
140 1 แต้ แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
141 2 โนนคูณ แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
142 3 หนองหยอด แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
143 4 กระต่ำ แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
144 5 ม่วง แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
145 6 มะหลัดใหญ่ แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
146 7 มะหลัดเหนือ แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
147 8 มะหลัดใต้ แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
148 1 แข้ แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
149 2 โนน แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
150 3 น้ำท่วม แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
151 4 โนนกลาง แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
152 5 อะลาง แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
153 6 โนนเปือย แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
154 7 โนนป่าใต้ แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
155 8 ยางโทน แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
156 9 นาส่อง แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
157 1 โพธิ์ชัย โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
158 2 ดง โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
159 3 จำปา โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
160 4 โต๊ะ โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
161 5 โนนใหญ่ โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
162 6 บอนใหญ่ โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
163 7 หนองคู โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
164 8 สะเดา โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
165 9 สมอ โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
166 10 โนนกอง โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
167 11 บอนน้อย โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
168 1 ปะอาว ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
169 2 ห่อง ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
170 3 โพธิ์ ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
171 4 ดู่ ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
172 5 ฝาง ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
173 6 พลับ ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
174 7 ซุงงู ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
175 8 ปะหละ ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
176 9 ขะยอม ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
177 10 หอมจันทร์ ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
178 11 กอก ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
179 12 บุ่ง ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
180 13 น้อยสำโรง ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
181 14 น้อยผักหม ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
182 1 หนองห้าง หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
183 2 หนองห้าง หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
184 3 พงพรต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
185 4 หนองหญ้าปล้อง หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
186 5 ฟ้าผ่า หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
187 6 สำโรงน้อย หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
188 7 หนองบัว หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
189 8 หลักป้าย หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
190 9 หนองดวน หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
191 10 หนองมอญ หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
192 11 เจียงวงศ์ หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
193 12 หนองใหญ่ หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
194 13 หนองแคน หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
195 14 ขุมปูน หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
196 15 หนองบัวเหนือ หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
197 16 สำโรงน้อย หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
198 17 พงพรต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
199 1 กำแพง สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
200 2 กำแพง สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
201 3 ค้อ สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
202 4 หนองสิม สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
203 5 หนองแปน สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
204 6 ก่อ สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
205 7 หนองหัวหมู สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
206 8 หนองม้า สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
207 9 หนองโน สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
208 10 หนองเหล็ก สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
209 11 หนองกูด สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
210 12 กำแพง สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
211 13 ค้อพัฒนา สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
212 14 สระกำแพงใหญ่ สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
213 5 แสงน้อย โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
214 1 หนองโปร่ง โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
215 2 นานวน โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
216 3 ขะยอม โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
217 4 โคกหล่าม โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
218 6 เหงี่ยง โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
219 7 กระจ๊ะ โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
220 8 โนนน้อย โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
221 9 โนนน้อย โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
222 10 กระจ๊ะ โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
223 1 โคก โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
224 2 โคก โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
225 3 โคกวัด โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
226 4 โคกขาม โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
227 5 โปร่งสามัคคี โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
228 6 แสนคูณ โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
229 7 ยาง โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
230 8 สิม โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
231 9 อะลาง โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
232 10 โคกน้อย โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

Tag: เวลาละหมาด ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด อัสรี ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด มักริบ ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด อีชา ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เวลาละศีลอด ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เวลาเปิดปอซอ ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เวลาแก้บวช ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มัสยิด ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ