วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 สนม สนม สนม สุรินทร์
2 2 สนม สนม สนม สุรินทร์
3 3 สนม สนม สนม สุรินทร์
4 4 พลับ สนม สนม สุรินทร์
5 5 โคกสะอาด สนม สนม สุรินทร์
6 6 นาศรีสุข สนม สนม สุรินทร์
7 7 โสกแดง สนม สนม สุรินทร์
8 8 โดน สนม สนม สุรินทร์
9 9 สำโรง สนม สนม สุรินทร์
10 10 ทัพไทย สนม สนม สุรินทร์
11 11 สนม สนม สนม สุรินทร์
12 12 ค้อ สนม สนม สุรินทร์
13 1 โพนดวน โพนโก สนม สุรินทร์
14 2 โพนโก โพนโก สนม สุรินทร์
15 3 เปือยป่าน โพนโก สนม สุรินทร์
16 4 เป้า โพนโก สนม สุรินทร์
17 5 หนองบัวแดง โพนโก สนม สุรินทร์
18 6 โนนเปือย โพนโก สนม สุรินทร์
19 8 หนองคู โพนโก สนม สุรินทร์
20 7 โนนเปือย โพนโก สนม สุรินทร์
21 9 หนองบัวแดง โพนโก สนม สุรินทร์
22 10 เป้าน้อย โพนโก สนม สุรินทร์
23 11 โพนโก โพนโก สนม สุรินทร์
24 12 โนนโพธิ์ โพนโก สนม สุรินทร์
25 1 นาดี หนองระฆัง สนม สุรินทร์
26 2 นาดี หนองระฆัง สนม สุรินทร์
27 3 ปะ หนองระฆัง สนม สุรินทร์
28 4 หนองระฆัง หนองระฆัง สนม สุรินทร์
29 5 โนนธาตุ หนองระฆัง สนม สุรินทร์
30 6 หนองทิดลา หนองระฆัง สนม สุรินทร์
31 7 สะทืด หนองระฆัง สนม สุรินทร์
32 8 หนองระฆัง หนองระฆัง สนม สุรินทร์
33 1 นานวน นานวน สนม สุรินทร์
34 2 โคกกลาง นานวน สนม สุรินทร์
35 3 โนนตาล นานวน สนม สุรินทร์
36 4 อ้อมแก้ว นานวน สนม สุรินทร์
37 5 แท่น นานวน สนม สุรินทร์
38 6 โนนแดง นานวน สนม สุรินทร์
39 7 หัวนา นานวน สนม สุรินทร์
40 8 ตาเพชร นานวน สนม สุรินทร์
41 9 หนองตาด นานวน สนม สุรินทร์
42 10 หนองคูณ นานวน สนม สุรินทร์
43 11 หนองพยอม นานวน สนม สุรินทร์
44 12 ทิพย์มงคล นานวน สนม สุรินทร์
45 13 หนองนา นานวน สนม สุรินทร์
46 1 แคน แคน สนม สุรินทร์
47 2 แคน แคน สนม สุรินทร์
48 3 นายม แคน สนม สุรินทร์
49 4 หนองหว้า แคน สนม สุรินทร์
50 5 สร้างแก้ว แคน สนม สุรินทร์
51 6 หนองละคร แคน สนม สุรินทร์
52 7 โนนจาน แคน สนม สุรินทร์
53 8 แคนน้อย แคน สนม สุรินทร์
54 9 หนองสอง-หนองขอน แคน สนม สุรินทร์
55 10 สำโรง แคน สนม สุรินทร์
56 11 หนองขุนศรี แคน สนม สุรินทร์
57 12 หนองเหล็ก แคน สนม สุรินทร์
58 13 ศรีสำโรง แคน สนม สุรินทร์
59 14 สระโพธิ์ แคน สนม สุรินทร์
60 15 บ้านหนองสอง แคน สนม สุรินทร์
61 1 หัวงัว หัวงัว สนม สุรินทร์
62 2 กาพระ หัวงัว สนม สุรินทร์
63 3 หนองคู หัวงัว สนม สุรินทร์
64 4 หนองครก หัวงัว สนม สุรินทร์
65 5 สองห้อง หัวงัว สนม สุรินทร์
66 6 หนองหลัก หัวงัว สนม สุรินทร์
67 7 ก้านเหลือง หัวงัว สนม สุรินทร์
68 8 หัวงัว หัวงัว สนม สุรินทร์
69 1 หนองอียอ หนองอียอ สนม สุรินทร์
70 2 ศิริถาวร หนองอียอ สนม สุรินทร์
71 3 บุผาง หนองอียอ สนม สุรินทร์
72 5 หัวเสือ หนองอียอ สนม สุรินทร์
73 6 อาเลา หนองอียอ สนม สุรินทร์
74 7 นางแคบ หนองอียอ สนม สุรินทร์
75 4 โนนเชียง หนองอียอ สนม สุรินทร์
76 8 สำโรง หนองอียอ สนม สุรินทร์
77 9 โนนสุข หนองอียอ สนม สุรินทร์
78 10 หนองตาดพัฒนา หนองอียอ สนม สุรินทร์
79 11 หนองอียอ หนองอียอ สนม สุรินทร์

Tag: เวลาละหมาด ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด อัสรี ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด มักริบ ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด อีชา ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เวลาละศีลอด ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เวลาเปิดปอซอ ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เวลาแก้บวช ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ มัสยิด ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์