วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตูม ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
2 2 เหล่าอ้อย ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
3 3 หมากมี่ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
4 4 กระสัง ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
5 5 ปราสาท ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
6 6 โนนแดง ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
7 7 น้อย ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
8 8 ลุงปุง ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
9 9 พงสวาย ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
10 10 บัลลังก์ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
11 11 น้ำคำ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
12 12 เอือด ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
13 13 พงสวาย ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
14 14 หมากมี่ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
15 15 แข้ด่อน ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
16 16 โพนทา ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
17 17 ลุงปุง ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
18 18 หนองปล้อง ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
19 19 ดงแดง ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
20 20 น้ำซับ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
21 21 สระทลา ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
22 22 บัวตูม ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
23 1 กระโพ กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
24 2 กระเจา กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
25 3 หนองอีดำ กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
26 4 บอน กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
27 5 อาคุณ กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
28 6 ตระมูง กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
29 7 จินดา กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
30 8 ตาทิตย์ กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
31 9 ตากลาง กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
32 10 โนนโพ กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
33 11 ศาลา กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
34 12 หนองบึง กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
35 13 ตากลาง กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
36 14 หนองบัว กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
37 15 ภูดิน กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
38 16 บุรี กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
39 17 โคกกุง กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
40 18 หินเหล็กไฟ กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
41 19 ด่าน กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
42 20 ชะมวง กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
43 1 พรมเทพ พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
44 2 สะเดา พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
45 3 เหล่า พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
46 4 โดนตูม พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
47 5 สาโรช พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
48 6 ยางกระจับ พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
49 7 ชายทุ่ง พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
50 8 โพนบุ พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
51 9 หัวพี พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
52 10 โนนม่วง พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
53 11 โสมน พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
54 12 บุใหญ่ พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
55 13 โนนขวาว พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
56 14 ไพรเวง พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
57 15 โนนแคน พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
58 16 ตาโต พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
59 17 ตะครอง พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
60 18 โคกปูน พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
61 19 พรมเทพเหนือ พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
62 20 ยางกระจับ พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
63 21 นาดีพัฒนา พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
64 22 โพธิ์ พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
65 1 โพนครก โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
66 2 โพนขวาว โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
67 3 ขี้เหล็ก โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
68 4 สำโรง โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
69 5 สะเอิง โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
70 6 ขี้ตุ่น โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
71 7 กุดมะโน โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
72 8 เชียงท้าว โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
73 9 สมสะอาด โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
74 10 ห้วยอารีย์ โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
75 11 โพนยาง โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
76 12 หนองเรือ โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
77 13 โพนครก โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
78 14 โนนถั่ว โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
79 15 โพนครก โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
80 16 สำโรงเหนือ โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
81 1 หนองยาง เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
82 2 หนองคูน้อย เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
83 3 เมืองแก เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
84 4 หนองม่วง เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
85 5 ท่าศิลา เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
86 6 โคกล่าม เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
87 7 โนนสาย เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
88 8 หนองตาด เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
89 9 หนองแวง เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
90 10 กุง เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
91 11 สวนหม่อน เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
92 12 หนองขาม เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
93 13 โนนกลาง เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
94 14 ตากแดด เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
95 15 ร่มไทร เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
96 16 หนองแต้ เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
97 17 ท่าวังหิน เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
98 18 สระบัว เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
99 19 ตาดทอง เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
100 1 บะ บะ ท่าตูม สุรินทร์
101 2 หนองตาไก้ บะ ท่าตูม สุรินทร์
102 3 โคกสะอาด บะ ท่าตูม สุรินทร์
103 4 เปือยปราสาท บะ ท่าตูม สุรินทร์
104 5 โนนสูง บะ ท่าตูม สุรินทร์
105 6 ผางเก่า บะ ท่าตูม สุรินทร์
106 7 สำโรง บะ ท่าตูม สุรินทร์
107 8 เฉนียง บะ ท่าตูม สุรินทร์
108 9 ตาเป็ก บะ ท่าตูม สุรินทร์
109 10 ปรีง บะ ท่าตูม สุรินทร์
110 11 ปรีง บะ ท่าตูม สุรินทร์
111 12 หนองไผ่ บะ ท่าตูม สุรินทร์
112 13 ยางเก่า บะ ท่าตูม สุรินทร์
113 14 หนองสิม บะ ท่าตูม สุรินทร์
114 15 ปริง บะ ท่าตูม สุรินทร์
115 1 หนองบัว หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
116 2 หนองบัว หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
117 3 ตลาดไทร หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
118 4 ดงเย็น หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
119 5 โพนงอย หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
120 6 ไกลเสนียด หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
121 7 ไกลเสนียด หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
122 8 กุดจับ หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
123 9 ม่วงมูล หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
124 10 หนองบัว หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
125 11 หนองกลาง หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
126 1 บัวโคก บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
127 2 ธรรมษา บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
128 3 หนองแสง บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
129 4 พิงพวย บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
130 5 โสมน บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
131 6 กะเตียว บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
132 7 ซองแมว บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
133 8 บัวโคก บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
134 9 จันทร์งาม บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
135 11 บุใหญ่ บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
136 12 อาเยาะ บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
137 10 หัวแรต บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
138 13 หนองเม็ก บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
139 14 โสมน บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
140 15 ธรรมษา บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
141 16 โคกกลาง บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
142 17 หนองขาม บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
143 18 โคกใหญ่ บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
144 19 โนนรัง บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
145 1 หนองเมธี หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
146 2 ทุ่งโก หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
147 3 บุผาง หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
148 4 ทุ่งมน หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
149 5 นานวล หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
150 6 ยางน้อย หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
151 7 พะเนา หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
152 8 หนองคูใหญ่ หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
153 9 โคกระกา หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
154 10 เเร้งไข่ หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
155 11 ลำดวน หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
156 1 ปอหมัน ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
157 2 ปอหมัน ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
158 3 บัวขาว ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
159 4 ตานบ ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
160 5 น้ำอ้อม ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
161 6 โนนระเวียง ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
162 7 ตาเสือ ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
163 8 ตาฮะ ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
164 9 ตาแอก ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
165 10 เรียงพนม ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์

Tag: เวลาละหมาด ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด อัสรี ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด มักริบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เวลาละหมาด อีชา ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เวลาละศีลอด ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เวลาเปิดปอซอ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เวลาแก้บวช ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มัสยิด ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์