วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
2 2 สวนแตง ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
3 3 หนองแสง ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
4 4 ผักกาดหญ้า ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
5 5 โนนสมบูรณ์ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
6 6 ประชาสรรค์ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
7 7 พัฒนา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
8 8 สวนใหญ่ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
9 9 เจริญมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
10 10 ใหม่สวนแตง ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
11 1 แท่นพระ หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
12 2 หนองคู หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
13 3 หนองมันปลา หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
14 4 บุตาวงษ์ หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
15 5 หนองตราด หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
16 6 ไผ่ หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
17 7 เย้ยม่วง หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
18 8 หนองกระโดน หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
19 9 ไผ่น้อย หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
20 10 หนองคูน้อย หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
21 11 หนองมันปลา หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
22 12 น้อยบุตาวงษ์ หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
23 13 หนองโสน หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
24 14 หนองคูพัฒนา หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
25 1 โคกใหม่ แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
26 2 หนองระนาม แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
27 3 หนองสรวง แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
28 4 หนองผักโพด แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
29 5 หนองตาดตามุ่ง แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
30 6 บุขี้เหล็ก แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31 7 แสลงพัน แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
32 8 หนองตาหล่า แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
33 9 สี่เหลี่ยมน้อย แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
34 10 สี่เหลี่ยมเจริญ แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
35 11 บุขี้เหล็กใหม่ แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
36 12 บุก้านตง แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
37 13 สามเขย แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
38 14 แสลงพันพัฒนา แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
39 15 โคกใหม่พัฒนา แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
40 16 บุก้านตงพัฒนา แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
41 1 ทะเมนชัย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
42 2 ทะเมนชัย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
43 17 บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
44 3 หนองตาด ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
45 4 หนองม่วง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
46 5 หนองหญ้าปล้อง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
47 6 บริหารชนบท ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
48 7 บุแปบ ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
49 8 หนองไฮ ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
50 9 หนองบัว ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
51 10 หนองม่วงน้อย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
52 11 หนองน้ำขุ่น ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
53 12 บุตาริด ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
54 13 บุลิ้นฟ้า ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
55 14 ทะเมนชัย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
56 15 หนองม่วงใต้ ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
57 16 น้อยพัฒนา ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
58 17 ใหม่อัมพวัน ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
59 1 ตลาดโพธิ์ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
60 2 ตลาดโพธิ์ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
61 3 ตลาดโพธิ์ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
62 4 ปราสาท ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
63 5 ตลาดโพธิ์ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
64 6 พรสวรรค์ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
65 7 โคกสนวน ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
66 8 บุตาแหบ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
67 9 หนองไฮ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
68 1 หนองกะทิง หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
69 2 หนองเมืองต่ำ หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
70 3 หนองซอแซ หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
71 4 หนองผะองค์ หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
72 5 โนนแดง หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
73 6 หนองปลาไหล หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
74 7 หนองบัว หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
75 8 สระแร่ หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
76 9 หนองผะองค์น้อย หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
77 10 หนองปลาไหลน้อย หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
78 11 หนองกะทิงพัฒนา หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
79 1 โคกกลาง โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
80 2 ขี้ตุ่น โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
81 3 สำโรง โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
82 4 หนองฟักทอง โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
83 5 ดอนลอย โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
84 6 โกรกประดู่ โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
85 7 กวางงอย โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
86 8 หนองโดนน้อย โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
87 9 หนองขวาง โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
88 10 หนองพลวง โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
89 11 โคกกลางเก่า โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
90 12 โคกกลางน้อย โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
91 13 กวางงอยพัฒนา โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
92 14 ใหม่ขี้ตุ่น โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
93 15 ไทรงาม โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
94 16 ร่มเย็น โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
95 1 หนองเฒ่ากา โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
96 2 ตะไก้ โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
97 3 สนวน โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
98 4 ขี้ตุ่น โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
99 5 ว่าน โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
100 6 เขื่อน โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
101 7 ค้อ โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
102 8 หนองปลิง โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
103 9 ห้วยหวาย โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
104 10 หนองโน โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
105 11 ว่านพัฒนา โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
106 13 สนวนพัฒนา โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
107 14 ค้อพัฒนา โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
108 16 โนนสะอาด โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
109 12 หนองแสง โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
110 15 ห้วยหวายพัฒนา โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
111 1 เมืองแฝก เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
112 2 หนองครก เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
113 3 หนองเก้าข่า เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
114 4 หนองแวง เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
115 5 หนองสองห้อง เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
116 6 หนองขุนปราบ เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
117 7 ตูบช้าง เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
118 8 หนองเม็ก เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
119 9 ห้วยมะไฟ เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
120 10 หนองใหญ่ เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
121 11 หนองไผ่ล้อม เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
122 12 หนองนกเขียน เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
123 13 สระบัวทอง เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
124 14 หนองตาด เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
125 15 เมืองไผ่ เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
126 16 โคกสว่าง เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
127 17 หนองขุนปราบน้อย เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
128 1 ยาง บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
129 2 ยางใหม่ บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
130 4 หนองบอน บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
131 5 หนองกระทุ่ม บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
132 7 ยางพัฒนา บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
133 3 ซำแฮด บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
134 6 สระสี่เหลี่ยม บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
135 8 กลาง บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
136 9 หนองตาด บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
137 10 หนองขี้ตุ่น บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
138 11 หนองม่วง บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
139 12 ตะเคียน บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
140 13 โนนสำราญ บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
141 1 โคกซาด ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
142 2 สำโรง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
143 4 หนองหัวช้าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
144 3 ผไทรินทร์ ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
145 5 โคกสูง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
146 6 โคกสว่าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
147 7 สีชวา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
148 8 หนองมะค่า ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
149 9 โคกซาดน้อย ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
150 10 สำโรงเก่า ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
151 11 โคกงิ้ว ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
152 13 หนองหัวช้างพัฒนา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
153 14 โคกตาเงิน ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
154 12 สำโรงน้อย ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
155 15 สำโรงใหม่ ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
156 16 โคกงิ้วใหม่ ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
157 17 หนองมะค่าใหม่ ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
158 18 โนนศิลา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
159 19 ผไทรินทร์พัฒนา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
160 1 ลุงม่วง โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
161 2 โนนสำราญ โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
162 3 ปิดทอง โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
163 4 สระคูณ โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
164 5 หนองกุง โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
165 6 หนองตาเรือง โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
166 7 โคกล่าม โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
167 8 หนองโดนน้อย โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
168 9 โนนแดง โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
169 10 หนองเติ่นวัว โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
170 11 ใหม่สามัคคี โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
171 12 ผักกาดหญ้า โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
172 1 กะทิง หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
173 2 โคกสนวน หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
174 3 โคกสะอาด หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
175 4 ตะขบ หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
176 5 โนนตะครอง หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
177 6 หัวสะพาน หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
178 7 หินโคน หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
179 8 โนนงิ้ว หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
180 9 หนองตาจ่ำ หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
181 10 หนองตาอยู่ หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
182 11 โคกสอาดน้อย หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
183 12 หินโคนเก่า หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
184 13 โคกใหม่ หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
185 14 หินโคกกลาง หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
186 15 คลองประดู่ หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
187 16 หนองม่วง หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
188 1 ห้วยศาลา หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
189 2 หนองจานเกี้ยว หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
190 3 สี่เหลี่ยมใหญ่ หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
191 4 สระตะโก หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
192 5 หนองบัวโคก หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
193 6 หนองตลาดควาย หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
194 7 หนองตาดโกง หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
195 8 สวนครัว หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
196 9 หนองอี้ม้า หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
197 10 สี่เหลี่ยมประชามิตร หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
198 11 หนองบัวหลวง หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
199 12 ห้วยศาลาใต้ หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
200 13 หนองโก หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
201 1 บุโพธิ์ บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
202 2 ตูมหวาน บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
203 3 บุผู้หญิง บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
204 4 หนองเจ้าหัว บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
205 5 หนองตาบุญ บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
206 6 ใหม่ไทยเจริญ บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
207 7 นาสีนวล บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
208 8 หนองแวงงาม บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
209 2 หนองโดน หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
210 1 หนองโดน หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
211 3 หนองโดนน้อย หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
212 4 โนนเจริญ หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
213 5 หนองไผ่ หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
214 6 หนองโดนฝายน้ำ หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
215 7 หนองขวาง หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
216 8 บ่อใหญ่ หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์

Tag: เวลาละหมาด ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อัสรี ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด มักริบ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อีชา ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เวลาละศีลอด ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เวลาเปิดปอซอ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เวลาแก้บวช ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ มัสยิด ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์