วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เมืองปัก เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
2 2 ธงชัย เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
3 3 วังหมี เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
4 4 นาแค เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
5 5 โรงนา เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
6 6 ดู่ เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
7 7 หนองไผ่ เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
8 8 วังดู่ เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
9 9 ขอนขว้าง เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
10 10 โนนตูม เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
11 11 ตลาดเก่า เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
12 12 บ่อปลา เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
13 13 ไชยโย เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
14 14 ชัยมงคล เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
15 15 หนองโสน เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
16 16 ดู่ใน เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
17 17 ดำรงสุข เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
18 18 ใหม่โรงนา เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
19 1 ตะคุ ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
20 2 ครสาร ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
21 3 แดง ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
22 4 อุโลก ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
23 5 โคกคึม ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
24 6 หนองตาอุด ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
25 7 หัน ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
26 8 หนองนมนาง ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
27 9 สุขัง ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
28 10 วังหิน ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
29 11 ใหม่สุขัง ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
30 12 หนองตาด ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
31 13 แปะ ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
32 14 หนองเรือ ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
33 15 หันเหนือ ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
34 16 สุขังใต้ ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
35 17 ตะคุไทย ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
36 18 หันใต้ ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
37 19 โนนบ้าน ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
38 20 ดอนลำใย ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
39 21 สุขังไทยเจริญ ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
40 1 ห้วย โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
41 2 ศรีษะกระบือ โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
42 3 สำลายใต้ โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
43 4 บุสมอ โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
44 5 สำลาย โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
45 6 โคกไทย โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
46 7 หนองล้างช้าง โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
47 8 หนองกระทุ่ม โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
48 9 หัวนา โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
49 10 หนองใหญ่ โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
50 11 โคกกระเบื้อง โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
51 1 โพนทราย สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
52 2 ขุนละคร สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
53 3 หนองประดู่ สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
54 4 มะค่า สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
55 5 หนองตะแบก สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
56 6 สำโรงเหนือ สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
57 7 โคกขุนละคร สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
58 8 ตูม สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
59 9 โกรกละลาย สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
60 10 โพนทรายใต้ สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
61 1 ตะขบ ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
62 2 ยางกระทุง ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
63 3 กุดคล้า ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
64 4 บุชะอม ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
65 5 คลองน้ำขาว ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
66 6 น้อย ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
67 7 หนองไผ่ ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
68 8 คลองสาริกา ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
69 11 หนองปล้อง ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
70 9 บุหัวช้าง ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
71 10 โคกสำราญ ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
72 12 โคกเหิบ ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
73 13 ตะเคียนคู่ ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
74 14 โคกตะกุด ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
75 15 เขาพญาปราบ ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
76 16 คลองน้ำซับ ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
77 17 หนองรังกา ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
78 - ชุมชนพัฒนา ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
79 20 หนองบอน ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
80 18 หนองไทรงาม ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
81 21 โนนสมบูรณ์ ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
82 22 สวนพัฒนา ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
83 1 บุโกรก นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
84 2 พระเพลิง นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
85 3 โคกสระน้อย นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
86 4 สระน้อย นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
87 6 นกออก นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
88 7 ทุ่งจาน นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
89 8 ท่าน้ำซับ นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
90 5 สระน้อย นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
91 9 ปรางค์ นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
92 10 นกออก นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
93 1 ดอน ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
94 2 ใหม่โพธิ์งาม ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
95 3 จังหรีด ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
96 5 หนองกรด ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
97 8 หนองกระสอบ ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
98 12 ตะกุด ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
99 4 พร้าว ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
100 6 ส่องเหนือ ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
101 7 ส่องใต้ ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
102 9 ไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
103 10 หนองผักไร ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
104 11 โกรกหว้า ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
105 1 คลองวัด ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
106 2 โนนวังหิน ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
107 3 หนองปลิง ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
108 4 สะแกงาม ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
109 5 ทุ่งเสาธง ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
110 6 บุพระเมือง ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
111 7 ใหม่ป่าตะแบก ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
112 8 พรมราช ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
113 9 ตูม ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
114 10 กุดวิวาท ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
115 11 สวนหมาก ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
116 15 ดอนจันทร์ ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
117 1 ดอนขวาง งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
118 12 บุโพธิ์ ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
119 13 หนองจอก ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
120 14 สวนหอม ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
121 16 วังวารีวน ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
122 2 น้อย งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
123 3 งิ้ว งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
124 4 โคกคลองขุนเทียน งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
125 5 ห้วย งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
126 6 เพลิงหลง งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
127 7 สำลาย งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
128 8 หนองไผ่ งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
129 9 หนองปรือ งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
130 10 กุดกระดี่ งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
131 11 หนองปล้อง งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
132 12 หนองบัว งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
133 13 โคกสามสิบ งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
134 14 หนองกระโดน งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
135 15 งิ้วเหนือ งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
136 1 ห้วย สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
137 2 หนองแฟบ สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
138 3 โคกสะแกราช สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
139 4 โคกหนองแฟบ สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
140 5 คลองเตย สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
141 6 โป่ง สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
142 7 เก่า สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
143 8 ขี้เหล็ก สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
144 9 เชียงสา สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
145 10 ใหม่เชียงสา สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
146 11 ห้วยใต้ สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
147 12 เก่าเหนือ สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
148 13 โคกไผ่แก้ว สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
149 14 ใหม่คลองเตย สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
150 15 ใหม่สะแกราช สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
151 1 ลำนางแก้ว ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
152 2 พัดทะเล ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
153 3 ลำประโคน ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
154 4 โนนสำโรง ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
155 6 ซับยาง ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
156 8 วังตะเคียน ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
157 9 โนนทอง ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
158 5 ลำประโคนเหนือ ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
159 7 ซับน้อย ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
160 1 โนนแดง ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
161 2 หนองนกเขียน ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
162 3 หนองกระทุ่ม ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
163 4 ปอแดง ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
164 5 หลุมเงิน ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
165 6 หลุมหิน ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
166 7 หนองกก ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
167 8 หนองหว้า ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
168 9 ห้วยแก้ว ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
169 10 หนองนกเขียน ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
170 1 โคกศิลา ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
171 2 หนองหญ้าขาว ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
172 3 พันธุ์สงวน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
173 4 อ่างหิน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
174 5 แหลมรวก ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
175 6 หนองด่านช้าง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
176 7 มาบเชือก ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
177 8 โนนทอง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
178 9 ดอนแก่นท้าว ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
179 10 โคกเห็ดไคล ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
180 11 ห้วยดินดำ ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
181 12 ธงชัยเหนือ ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
182 13 อ่างห้วยยาง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
183 14 ฉัตรมงคล ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
184 15 อ่างหินเหนือ ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
185 16 ธงชัยเหนือใน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
186 1 โคกสะอาด สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
187 2 ปลายดาบ สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
188 3 หนองชุมแสง สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
189 4 พุปลาไหล สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
190 5 หนองโดน สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
191 6 บุพรมราช สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
192 7 ป่าโจด สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
193 8 หนองขอน สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
194 9 บุเจ็ก สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
195 10 สะพานตะเคียน สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
196 11 โรงงานน้ำตาล สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
197 1 หนองศาลา เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
198 2 เกษม เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
199 3 ท่าเยี่ยม เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
200 4 หลุมข้าว เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
201 5 เก่านางเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
202 6 ปอนางเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
203 7 โคกนางเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
204 8 ดอนมะเฟือง เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
205 9 ตะคร้อ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
206 1 ดอนใหญ่ บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
207 2 สระผักโพด บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
208 3 บ่อปลา บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
209 4 ท่าเยี่ยม บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
210 5 พระบึง บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
211 6 กลาง บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
212 7 กระเชาะราก บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
213 8 มะกอกงาม บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
214 9 เพลิงหลง บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
215 10 พระบึงใน บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา

Tag: เวลาละหมาด ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด อัสรี ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด มักริบ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด อีชา ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เวลาละศีลอด ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เวลาเปิดปอซอ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เวลาแก้บวช ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มัสยิด ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา