วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ปากแพรกโคกสูง กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 2 ทุ่งแฝก กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3 3 ปากแพรก กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4 4 หนองช้างลง กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
5 5 นางเลง กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
6 6 สระดู่ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
7 7 โคกป่าแพง กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
8 8 โนน กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
9 9 ท่าขี้เหล็ก กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
10 10 ชำโสม กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
11 11 คลองกลาง กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
12 12 ริมน้ำ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
13 - ชุมชนตลาดใหม่ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
14 - ชุมชนตลาดเก่า กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
15 - ชุมชนรุ่งนภา กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
16 - ชุมชนท่าหิน กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
17 - ชุมชนโรงสี-ไปรษณีย์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
18 - ชุมชนคลองแฟบ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
19 - ชุมชนเจ้าสำอางค์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
20 1 ใต้ เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
21 2 เมืองเก่า เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
22 3 เหนือ เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
23 4 เลียบ เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
24 5 หนองรี เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25 6 โนนแดง เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
26 7 ม่วง เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
27 8 ไผ่ เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
28 9 ถนนทอง เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
29 10 เมืองใหม่ เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
30 11 ดงเย็น เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
31 12 โคกหอม เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
32 13 หนองกุลา เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
33 14 ท่าข่อย เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
34 15 วังห้าง เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
35 16 นครกบินทร์ เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
36 17 โนนคูณ เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
37 18 เหล่า เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
38 19 หนองรีสอง เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
39 20 ถนนทองสอง เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
40 21 โนน เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
41 22 เลียบสอง เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
42 1 พรมแสง วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
43 2 หนองแก วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
44 3 เพชรเอิม วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
45 4 วังหวาย วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
46 5 ท่าเสา วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
47 6 ตะเคียนทอง วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
48 7 วังสะบ้า วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
49 8 โมกสูง วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
50 9 หนองตาสา วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
51 10 วังดาล วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
52 11 โคกก่อง วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
53 12 หนองจิก วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
54 13 หนองโคลน วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
55 14 หนองผักกระเฉด วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
56 15 เกาะแดง วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
57 16 หนองชุมหวาย วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
58 1 หนองอนามัย นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
59 2 สระขุด นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
60 3 ท่ากฐิน นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
61 6 โนนสะอาด นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
62 8 นนทรี นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
63 10 หนองป่าตอง นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
64 14 หนองม่วง นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
65 4 คลองยาง นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
66 5 หนองไฮ นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
67 7 โคกสว่าง นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
68 9 หนองบัว นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
69 11 วังหรี่ นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
70 12 หนองข่า นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
71 15 หนองคุ้ม นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
72 16 หนองดุม นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
73 1 ซ่ง ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
74 2 ท่าทองดำ ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
75 13 เขาปูน นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
76 3 ไผ่รส ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
77 4 หนองต่าง ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
78 5 ย่านรี ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
79 6 ตรอกปลาไหล ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
80 7 โคกสว่าง ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
81 8 หนองปรือ ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
82 9 เขาด้วน ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
83 10 เขาจาน ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
84 11 ดงขวาง ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
85 12 เขาดิน ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
86 1 โนนฝาว วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
87 2 เขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
88 3 แก่ง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
89 4 หนองหอย วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
90 5 วังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
91 6 วังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
92 8 เนินสูง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
93 9 คลองระกำ วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
94 11 เนินนางาม วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
95 7 หนองเแหน วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
96 10 ห้วยกระบอก วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
97 12 ซำป่าตอง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
98 13 เนินหินกอง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
99 14 ใหม่วังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
100 15 ใหม่สำพันตา วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
101 17 คลองนางลิง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
102 1 เพ็ชรเอิม หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
103 3 ซ่ง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
104 16 โนนเจริญ วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
105 2 หาดสูง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
106 4 บึงกาฬ หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
107 5 เขาดิน หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
108 6 เกาะลอย หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
109 7 ปราสาท หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
110 1 ลาดตะเคียน ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
111 13 ลาดไพจิตร ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
112 1 นาคำ บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
113 2 หาดมะกอก บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
114 2 ทุ่งขาม ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
115 3 หนองนมหนู ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
116 4 หนองตามัน ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
117 5 สระบัว ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
118 6 อ่างมหา ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
119 7 หนองตลาด ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
120 3 โนนสะอาด บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
121 4 พระปรง บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
122 5 นา บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
123 6 หนองนาใน บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
124 8 โคกม่วง ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
125 9 คลองร่วม ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
126 10 โคกกระท้อน ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
127 11 เกษตรกรรม ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
128 12 โคกกลาง ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
129 7 บุเสี้ยว บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
130 8 วังยาง บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
131 9 คลองชัน บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
132 10 หนองโดน บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
133 11 หนองแฟบ บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
134 1 ปากน้ำ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
135 2 ห้วยใคร้ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
136 3 กุง บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
137 4 กุดปลาหวี บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
138 5 บ่อทอง บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
139 6 นาใต้ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
140 7 หนองโดน บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
141 8 หนองไผ่ล้อม บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
142 10 โนนแดง บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
143 1 โคกอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
144 9 หนองจระเข้ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
145 2 โคกขี้เหล็ก หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
146 3 โคกลาน หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
147 4 โสมง หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
148 5 ทด หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
149 6 โคกสั้น หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
150 7 คลองอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
151 8 คลองมะเลา หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
152 9 ใหม่โคกอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
153 11 รัชดาป่าจิก หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
154 10 โสกโคกอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
155 12 โคกหนองแวง หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
156 1 หนองเอี่ยน นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
157 2 วังห้าง นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
158 3 หนองมันปลา นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
159 4 โนนมะง่อง นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
160 5 สำโรง นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
161 6 นาแขม นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
162 7 โนนกลาง นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
163 8 แก่ง นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
164 9 ท่าอุดม นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
165 10 โนนเกาะลอ นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
166 11 หนองแสง นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
167 1 นาคลองกลาง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
168 2 คลองเจ้าแรง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
169 3 หลังเขา เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
170 4 เขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
171 6 โปร่งสะเดา เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
172 7 โนนดู่ เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
173 9 โปร่งศรีษะเกษ เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
174 5 สันดัน เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
175 8 โปร่งศรีเจริญ เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
176 10 ขุนด่าน เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
177 11 คลองตามั่น เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
178 1 วังดินสอ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
179 2 เขาปูน วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
180 3 วังท่าช้าง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
181 5 คลองตะเคียน วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
182 6 คลองสิบสอง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
183 7 คลองหันแดง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
184 4 วังมะกรูด วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
185 8 คลองมะเดื่อ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
186 9 โปร่งใหญ่ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
187 10 เขาถ้ำ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
188 11 วังกวาง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
189 12 โปร่งพัฒนา วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
190 13 โปร่งอุดมพัฒนา วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
191 14 โนนสมบรูณ์ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
192 15 ใหม่พัฒนา วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
193 16 คลองบุญเลิศ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
194 17 วังใหม่ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
195 18 โนนจินดา วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
196 19 โนน วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
197 20 อุดมสุข วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
198 21 วังมล วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
199 22 วังทอง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
200 23 สามแยกโชคชัย วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

Tag: เวลาละหมาด ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เวลาละหมาด อัสรี ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เวลาละหมาด มักริบ ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เวลาละหมาด อีชา ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เวลาละศีลอด ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เวลาเปิดปอซอ ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เวลาแก้บวช ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มัสยิด ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี